!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΚΗΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αθήνα, 21.5.2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                Αριθ.Πρωτ.: οικ. 20161
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ
Ταχ.∆/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ: 10183 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Παπαδάτου
Τηλέφωνο: 213-1364379
FAX: 213-1364383
 
ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις της Χώρας Έδρες
 
ΘΕΜΑ: Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΚΗΦΗ.
 
 
Ενόψει της υλοποίησης νέου κύκλου του προγράμματος των «Κέντρων
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ) και των Κέντρων ∆ιημέρευσης-Ημερήσιας
Φροντίδας (Κ∆ΗΦ), σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.2 του ν.
4141/2013 προβλέφθηκε η παράταση των συμβάσεων του προσωπικού των φορέων
των ΟΤΑ που απασχολείται στα κέντρα αυτά, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι
παρεχόμενες υπηρεσίες, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των φορέων
στο νέο κύκλο του προγράμματος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου του προσωπικού, που απασχολείται σε φορείς των ΟΤΑ στο πλαίσιο
της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών
ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως
ωφελουμένων ατόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναμικού» 2007−2013 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, παρατείνονται από τη λήξη τους (31.12.2012) έως 31.7.2013.
Επειδή στο μεταβατικό αυτό στάδιο η παράταση των συμβάσεων είναι
υποχρεωτική (εκ του νόμου), δεν απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει,
ούτε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του ν.4038/2012
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης παράτασης.
Όμως, μετά την ένταξη των φορέων στο νέο κύκλο της πράξης και την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το δικαιούχο της πράξης, οι συμβάσεις του
προσωπικού θα μπορούν να ανανεώνονται ή παρατείνονται, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3
του άρθρου 21 του ν. 2190/94, έως τη λήξη του προγράμματος, κατόπιν έγκρισης της
ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
Επομένως, αμέσως μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος των φορέων για τη
συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής των αναδόχων του νέου κύκλου, θα πρέπει να
υποβληθεί σχετικό αίτημα έγκρισης της ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων του

προσωπικού, με τήρηση της διαδικασίας του προγραμματισμού προσλήψεων, όπως
περιγράφεται στην Α.Π. οικ.8920/6.3.2013 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.
Για τα ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους ΟΤΑ α ́ βαθμού της
αρμοδιότητάς σας.
 
Το παρόν μπορείτε να αναζητήσετε και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών www.ypes.gr, στη διαδρομή: Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση-
Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ α ́ βαθμού/Κοινωνικές
∆ομές/Εγκύκλιοι.
 
 
                                    Ο Γενικός ∆ιευθυντής
                                    Κωνσταντίνος Κιντής
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. 106 74 ΑΘΗΝΑ
2. ΑΣΕΠ
3. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης
4. Ελεγκτικό Συνέδριο
5. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ
Κοραή 4, Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ
6. ΚΕ∆Ε
7. ΠΟΕ-ΟΤΑ
8. ΠΟΠ-ΟΤΑ
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Γεν. ∆/ντη Τοπ. Αυτ/σης
4. ∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης & ΗΕΣ (με την παράκληση να 
αναρτηθεί το παρόν στο site του ΥΠΕΣ)
5. ∆/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α.
6. Τμήμα ΠΟΤΑ
7. Τμήμα Νομικών Προσώπων, Ιδρυμάτων & Επιχειρήσεων ΟΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.