!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΌ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ


Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε υπαλλήλους ΙΔΟΧ ΝΠΔΔ. Μη νόμιμη δαπάνη διότι δεν προκύπτει ότι αυτοί παρείχαν εργασία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος αυτού. (άρθρο 98 παρ. 2 ν. 4483/2017) Άλλωστε, στα στοιχεία του φακέλου, δεν περιλαμβάνεται η σχετική βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου περί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των υπαλλήλων αυτών. Αντιθέτως, εντός των καθηκόντων που οι εν λόγω υπάλληλοι ανέλαβαν ως οικιακοί βοηθοί στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής προστασίας «Βοήθεια στο σπίτι» περιλαμβάνεται, μεταξύ πολλών άλλων, και η καθαριότητα του σπιτιού των επωφελούμενων προσώπων, χωρίς, όμως, η τελευταία αυτή υπηρεσία να αποτελεί το πλήρες και αποκλειστικό αντικείμενο της εργασίας τους, όπως απαιτείται στην παρ. 4 της ίδιας ως άνω διάταξης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ Ι ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 32/2018
Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, και τα μέλη Αικατερίνη Μαρκοβίτη, Πάρεδρο, και την Εισηγητή Αναστασία Βουδρισλή. Συνεδρίασε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 16 Ιανουαρίου 2018, με την παρουσία της Γραμματέως του Πελαγίας Κρητικού. Για να αποφανθεί, ύστερα από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου ΧΧΧ «ΧΧΧ», αν πρέπει να θεωρηθεί το 19Β, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του ανωτέρω νομικού προσώπου. Άκουσε την εισήγηση της Εισηγητού Αναστασίας Βουδρισλή. Και Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου. Σκέφθηκε κατά το νόμο 
Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ, αρνήθηκε, με την 20/17.11.2017 πράξη του, να θεωρήσει το 19Β, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου ΧΧΧ «ΧΧΧ», ποσού 937,95 ευρώ, που αφορά στην καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε υπαλλήλους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του νομικού αυτού προσώπου, για τον μήνα Αύγουστο του έτους 2017. Ως αιτιολογία για την άρνηση θεώρησης του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος πληρωμής, ο Επίτροπος προέβαλε ότι η εντελλόμενη με αυτό δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθόσον οι φερόμενοι ως δικαιούχοι, εργαζόμενοι ως «οικιακοί βοηθοί», δεν προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε χώρους και ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή σε αυτούς του επίμαχου επιδόματος, κατά παράβαση του άρθρου 98 του ν. 4483/2017. Στη συνέχεια, το προαναφερόμενο νομικό πρόσωπο, με το 1114/21.12.2017 έγγραφο του Προέδρου του, επανυπέβαλε για θεώρηση το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, υποστηρίζοντας την νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης. Ο Επίτροπος, ωστόσο, ενέμεινε στην άρνησή του να το θεωρήσει, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 27.12.2017 έκθεσή του, στο Κλιμάκιο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο Πράξη 32/2018 Κλιμ. Τμ. 1 – ΔήμοςNet http://dimosnet.gr/blog/laws/πράξη-322018-κλιμ-τμ-1/ 1 of 5 4/23/2018, 11:53 AM Συνεδρίου (ΦΕΚ Β΄ 1213). 
ΙΙ. Α. Ο ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), που εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) (βλ. άρθρο 7 παρ. 1 εδ. ε΄), ορίζει, στο άρθρο 13, ότι: «Οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 19 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και την προσωπική διαφορά του άρθρου 27.» και, στο άρθρο 18, ότι: «Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος, με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες προϋποθέσεις στους δικαιούχους που έχουν οριστεί με τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και αυτών του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α` 32), εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017.». Περαιτέρω, ο ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226), ορίζει, στο άρθρο 15, ότι: «1. Εκτός από το βασικό μισθό του υπαλλήλου, δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μέχρι του ποσού των 150 ευρώ μηνιαίως. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, (...)». Εξάλλου, ο ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 107) ορίζει, στο άρθρο 98, ότι:
 «1. Στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α` 226), εξακολούθησε να καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α` 176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4384/2016 (Α` 78) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, με τις, κατ` εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες και ισχύουσες αποφάσεις, προστίθενται οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παραγράφου 2. 
2. Στην κατηγορία Α` συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης, το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, το προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, οι Πράξη 32/2018 Κλιμ. Τμ. 1 – ΔήμοςNet http://dimosnet.gr/blog/laws/πράξη-322018-κλιμ-τμ-1/ 2 of 5 4/23/2018, 11:53 AM συμπεριλαμβάνονται οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς και οι φανοποιοί. Στην κατηγορία Γ` συμπεριλαμβάνεται το εποπτικό προσωπικό (μηχανικοί Π.Ε. και Τ.Ε.) που απασχολείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
 3. Το ποσό του επιδόματος για τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται, ανά κατηγορία, ως εξής: α) Για την κατηγορία Α`, σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως. β) Για την κατηγορία Β`, σε εβδομήντα (70) ευρώ μηνιαίως. γ) Για την κατηγορία Γ`, σε τριάντα πέντε (35) ευρώ μηνιαίως.
 4. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται, για όσο διάστημα οι δικαιούχοι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (…). Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τις συνθήκες εργασίας οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.
 5. Δαπάνες για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σε όσους καθίστανται δικαιούχοι αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο 1, θεωρούνται νόμιμες, εφόσον έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4.(…)»
 Β. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, εκτός άλλων, ότι στις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων που απασχολούνται, μεταξύ άλλων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, στους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών, περιλαμβάνονται, πέραν του βασικού μισθού, επιδόματα, η χορήγηση των οποίων συνδέεται με συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια, όπως είναι και η φύση της παρεχόμενης εργασίας. Ειδικότερα, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται όταν συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες απασχόλησης των δικαιούχων εργαζομένων, οι οποίες συνεπάγονται κινδύνους ή ιδιαίτερη επιβάρυνση της υγείας αυτών. Συνακόλουθα, απαιτείται να παρέχεται υπηρεσία από τις ως άνω προβλεπόμενες ειδικότητες, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, στους χώρους που δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος αυτού. Σε περίπτωση δε απομάκρυνσης του εργαζομένου από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες που δικαιολογούν τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος, προβλέπεται η διακοπή ή ο ισόχρονος περιορισμός καταβολής αυτού.
 Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του προϊσταμένου της υπηρεσίας, του δικαιούχου εργαζομένου. Το ποσό δε του επιδόματος κλιμακώνεται ανά κατηγορία ειδικοτήτων και των παρεχόμενων από αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Α΄, Β΄, Γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 98 του ν. 4483/2017, για τις οποίες προβλέπεται η καταβολή του (πρβλ. Ε.Σ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμήμα 209, 208, 110/2017, 225, 44/2016, 153/2015, 195/2014). ΙΙΙ. Στην κρινόμενη περίπτωση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα προκύπτουν τα εξής: Οι φερόμενοι ως δικαιούχοι ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ, υπάλληλοι του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου ΧΧΧ «ΧΧΧ», με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, απασχολήθηκαν, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, ως οικιακοί βοηθοί στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», το οποίο αποτελεί πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας, εκτελούμενο από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με Πράξη 32/2018 Κλιμ. Τμ. 1 – ΔήμοςNet http://dimosnet.gr/blog/laws/πράξη-322018-κλιμ-τμ-1/ 3 of 5 4/23/2018, 11:53 AM αξιοπρεπή διαβίωσή τους και να υποστηρίξει το οικογενειακό τους περιβάλλον.
 Ειδικότερα, κατά τα κοινώς γνωστά, οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού είναι η συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη των επωφελούμενων προσώπων, η ιατρική τους φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι, η νοσηλευτική μέριμνα και φυσιοθεραπεία, η οικογενειακή, οικιακή φροντίδα και η ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης, η πραγματοποίηση μικροαγορών, η πληρωμή λογαριασμών και η συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες. Τις υπηρεσίες αυτές προσφέρουν καταρτισμένα στελέχη και επιστήμονες και ειδικότερα κοινωνικοί λειτουργοί που έχουν τη συνολική εποπτεία των επωφελούμενων, νοσηλευτές που προσφέρουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και οικιακοί βοηθοί που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, την προσφορά συντροφιάς σε αυτούς, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Τέλος, για την καταβολή στους φερόμενους ως δικαιούχους υπάλληλους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, για τον μήνα Αύγουστο του έτους 2017, εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. IV. Με δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη δεν είναι νόμιμη, σύμφωνα με τον βάσιμο λόγο διαφωνίας του Επιτρόπου, διότι δεν προκύπτει ότι οι φερόμενοι ως δικαιούχοι υπάλληλοι σ’ αυτό παρείχαν εργασία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτοί ρητά κατονομάζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 98 του ν. 4483/2017 (βλ. σκέψη ΙΙ της παρούσας). Άλλωστε, στα στοιχεία του φακέλου, δεν περιλαμβάνεται η σχετική βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου περί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των υπαλλήλων αυτών. Αντιθέτως, εντός των καθηκόντων που οι εν λόγω υπάλληλοι ανέλαβαν ως οικιακοί βοηθοί στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής προστασίας «Βοήθεια στο σπίτι» περιλαμβάνεται, μεταξύ πολλών άλλων, και η καθαριότητα του σπιτιού των επωφελούμενων προσώπων, χωρίς, όμως, η τελευταία αυτή υπηρεσία να αποτελεί το πλήρες και αποκλειστικό αντικείμενο της εργασίας τους, όπως απαιτείται στην παράγραφο 4 της ίδιας ως άνω διάταξης. Τούτο δε επιβεβαιώνεται και από το προσκομιζόμενο καθηκοντολόγιο του προσωπικού που στελεχώνει το προαναφερόμενο πρόγραμμα. Επομένως, η φύση της απασχόλησης των ανωτέρω υπαλλήλων δεν μπορεί να θεωρηθεί εργασία που παρέχεται υπό ιδιαίτερα επιβαρυντικές συνθήκες, όπως αυτές που δικαιολογούν τη χορήγηση του επίμαχου επιδόματος, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, καθόσον αυτό καταβάλλεται λόγω του αυξημένου βαθμού ανθυγιεινότητας ή επικινδυνότητας του αντικειμένου της απασχόλησης όσων το δικαιούνται, αλλά και των δυσχερών συνθηκών εργασίας αυτών. V. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ένταλμα αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί. Για τους λόγους αυτούς Αποφαίνεται ότι το 19Β, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου ΧΧΧ «ΧΧΧ», Πράξη 32/2018 Κλιμ. Τμ. 1 – ΔήμοςNet http://dimosnet.gr/blog/laws/πράξη-322018-κλιμ-τμ-1/ 4 of 5 4/23/2018, 11:53 AM 
Αποδοχή Πράξη 32/2018 Κλιμ. Τμ. 1 –
 ΔήμοςNet http://dimosnet.g

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΣΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ

η Προγραμματική Σύμβαση ( διορθωμένη) για το ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, της οποίας η ισχύς ξεκινά από 1-1-2018 και λήγει 31-12-2019 μπορείτε να την αναζητήσετε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑ: 64Δ2465Θ1Ω-ΙΥ6.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΔΑ: 64Δ2465Θ1Ω-ΙΥ6.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αθήνα, 2/4/2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                      Αρ. πρωτ. Γ.Π./Δ12/οικ. 20274/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) 
ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση: Σολωμού 60,
10432 Αθήνα
Πληροφορίες: Ζ. Κανιά
Τηλέφωνο: 210 5281155 Φαξ: 210 5281113
Ηλ. Ταχ.: family3@yeka.grΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη
1. Το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις (Α’ 107). 
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Α’143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του ν.4507/2017 Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (Α’ 196). 
4. Τις διατάξεις του π.δ./τος 134/2017 Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α’ 168). 
5. Τις διατάξεις του π.δ./τος 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες (Α’145). 
6. Του π.δ./τος 125/2016 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 210). 
7. Την με αριθμ. πρωτ. 2/91240/ΔΠΓΚ/20-12-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ: 6Π8ΠΗ-ΖΕΓ). 
8. Την αριθμ. πρωτ. Δ6/Α/Φ1/οικ. 59287/3727/20-12-2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κατανομή Πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7Κ1Α465Θ1Ω-ΠΔΝ). 
9. Την αρ. οικ. 3535/Δ9. 1215/26-1-2017 απόφαση Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 49223/Δ9. 13322/4-11-2015 (ΦΕΚ 2423/Β’/11-11-2015) Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Σ.Ε.Π.Ε.», όπως ισχύει (Β’ 212). 
10. Τις με αριθμ. οικ. 1687/183/11.1.2018 (ΑΔΑ: 6ΩΩΖ465Θ1Ω-Π70) και οικ. 16297/2939/2018 (ΑΔΑ: 61ΑΓ465Θ1Ω-ΞΩ1) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε. Φορέας 33-220, ΚΑΕ 2761, οικονομικού έτους 2018. 
11. Την με αριθμ. Φακ.: Φ.3/6/15-3-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Οικονομικών Προσδιορισμός της διαδικασίας μεταφοράς των μεταβιβαζόμενων πόρων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για τα χρονικά διαστήματα από 1.1.2018-31.12.2018 και 1.1.2019-31.12.2019 (Β’ 1019). 
12. Την από 30/3/2018 προγραμματική σύμβαση (ΑΔΑ: 64Δ2465Θ1Ω-ΙΥ6). 

Εγκρίνουμε δαπάνη ύψους δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (2.250.000,00 €) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε. Φορέας 33-220, ΚΑΕ 2761, οικονομικού έτους 2018 και τη μεταφορά στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη της α’ δόσης που αφορά στο 45% του συνολικού ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000 €) για τις υπηρεσίες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από 1.1.2018-31.12.2018. Η ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 
Εσωτερική Διανομή: 
1) Γραφείο κας Υπουργού
2) Γραφείο Αναπλ. Υπουργού κας Φωτίου
3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοιν. Αλληλεγγύης
4) Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Κοιν. Αλληλεγγύης
5) Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημ. Αναφορών
6) Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
7) Δ/νση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)