!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Κοινωνικό μέρισμα: Αυτά είναι τα τελικά κριτήρια για τη χορήγησή του


Όπως ανακοίνωσε πριν λίγο στην Ολομέλεια η Υπουργός Εργασίας κα Έφη Αχτσιόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, δεν θα εκδοθεί κ.υ.α. για τον προσδιορισμό των κριτηρίων για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος αλλά οι σχετικές διατάξεις ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο με νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Το Taxheaven σας παρουσιάζει κατ' αποκλειστικότητα τα κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος.

Κατά το έτος 2017 καταβάλλεται ποσό επτακόσια είκοσι εκατομμύρια (720.000.000) ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή κοινωνικού μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών. Ειδικότερα, ως ευάλωτο νοικοκυριό νοείται το σύνολο των προσώπων που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων ατόμων.

Τα κριτήρια καταβολής είναι τα ακόλουθα:

Α) Εισοδηματικά κριτήρια

Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, το εισόδημα του νοικοκυριού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000) για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, το ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500) για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (15.750) για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο, το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000) για τα νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (20.250) για τα νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο ή δύο ενήλικα μέλη με τρία ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (22.550) για τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με τέσσερα ανήλικα τέκνα και τέλος τα είκοσι επτά χιλιάδες ευρώ (27.000) για πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα. Τα ανωτέρω κριτήρια θα εξειδικευτούν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της παρ. 4 για την κατηγορία των ανέργων.

Β) Περιουσιακά κριτήρια

α.α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31.10.2017 πράξη προσδιορισμού φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.

β.β. Κινητή περιουσία:

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος, κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί με την ΚΥΑ της παρ. 4. 
Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = 9.000 Χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100 

γ. Περιουσιακά τεκμήρια:

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
- δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1. 

Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια

Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία πέντε έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία πενταετία.

Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μια φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και 31/10/2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ.

Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.


Δείτε τους παρακάτω χρηστικούς πίνακες:


Περιουσιακά κριτήρια
 Κριτήρια διαμονής και λοιπά κριτήρια
Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
- δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.
Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία πέντε έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία πενταετία.

Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μια φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και 31/10/2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ.

Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/37865

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Κ.Δ.Α.Π. ΚΑΙ Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Κ.Δ.Α.Π. ΚΑΙ Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών/Εφήβων με Αναπηρία των ΟΤΑ ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της ΠΟΕ-ΟΤΑ προς όλους τους εργαζόμενους των ΟΤΑ, προκηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 22/11/2017. Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να συμμετέχουν στην απεργία και στις κινητοποιήσεις που έχει ανακοινώσει η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Οι συμβασιούχοι-εργαζόμενοι των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των ΟΤΑ απεργούν διεκδικώντας:

1. Μόνιμες θέσεις εργασίας για το ήδη υπάρχον προσωπικό.
2. Διασφάλιση ΟΛΩΝ των ανανεώσεων συμβάσεων με νομοθετική παρέμβαση από τα αρμόδια Υπουργεία.
3. Σταθερή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση των Δημοτικών Δομών ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ -ΜΕΑ.
4. Μόνιμες Δομές ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ.
5. Διαβούλευση και με τον ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Δ.Α.Π. για την άμεση υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. γιατο προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου.
6. Την άμεση καταβολή των αποδοχών-δεδουλευμένων στους συναδέλφους σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ καθώς σε αρκετούς Δήμους, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. παραμένουν απλήρωτοι.


Δίκαια αιτήματα - Δίκαιος Αγώνας


Μόνιμη λύση τώρα

Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

Τι διευκρινίζει η εγκύκλιος για την καταβολή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας

Άρθρο 98 του Ν.4483/2017 Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας
«πριν αλέκτωρ λαλήσει …» για την προκήρυξη της 24ωρης Απεργίας από την ΠΟΕ-ΟΤΑ την Τετάρτη 22 Νοέμβρη 2017 με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας και το υπουργείο την Παρασκευή 17 Νοέμβρη έριξε το πρώτο «προπέτασμα καπνού» με την διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε για την εφαρμογή του Ν.4483/2017 με σκοπό κυρίως να θολώσει το τοπίο και να λειτουργήσει ανασταλτικά στην μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία.
Με την εγκύκλιο προσπαθούν να λύσουν προβλήματα που οι ίδιοι δημιουργούν με τα νομοθετήματα που ψηφίζουν και τις περισσότερες φορές κυρίως σε ότι είναι υπέρ των εργαζομένων θυμίζουν «χρησμούς» Πυθίας, κάνοντας προβληματική την εφαρμογή τους.
Τέλος για να μην δημιουργούνται εικονικές πραγματικότητες και αυταπάτες μπορεί το άρθρο 98 του Ν.4483 να αποτελεί ένα βήμα επέκτασης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και σε άλλες ειδικότητες, παραμένει όμως πολύ μακριά από την ένταξη όλων των ειδικοτήτων που πραγματικά οι εργαζόμενοι εκθέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια τους.
Χρειάζεται κατ’ αρχήν διασφάλιση από την περίπτωση που η κυβέρνηση θελήσει να υλοποιήσει την εντολή των «θεσμών» που έχει αποδεχθεί, για προσαρμογή μέχρι το τέλος του 2017 του επιδόματος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία, που σημαίνει μείωση ή κατάργηση. Χρειάζεται επέκταση και σε άλλες ειδικότητες αλλά και εξορθολογισμός του επιδόματος ώστε να μη δημιουργούνται αδικίες και ανισότητες.
Στην παρούσα εγκύκλιο πρέπει να επισημάνουμε τα εξής σημεία:
→Ο νόμος αφορά όλους τους εργαζόμενους, Μόνιμους και Δόκιμους Δημοσίου Δικαίου και Αορίστου ή Ορισμένου χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου.
→Δεν θίγεται καμία από τις κατηγορίες και ειδικότητες εργαζομένων που δικαιούνται και λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας κατ’ εφαρμογή νόμων και υπουργικών αποφάσεων που βρίσκονται σε ισχύ.
→Για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης δεν απαιτείται η κατοχή αντίστοιχης οργανικής θέσης κατά ειδικότητα, αλλά αρκεί η κατοχή αντίστοιχης οργανικής θέσης στον γενικότερο κλάδο
→Η τυπική υπαγωγή του υπαλλήλου στις απαριθμούμενες ειδικότητες δεν συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση σε αυτόν του εν λόγω επιδόματος, καθώς το επίδομα δικαιούνται και όσοι παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα υπηρεσίες στους χώρους και τις εργασίες που περιγράφονται ανωτέρω
→Η προϋπόθεση της «πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» δεν έχει την έννοια της παροχής υπηρεσιών κατά πλήρες ωράριο εργασίας, αλλά την έννοια ότι ο δικαιούχος απασχολείται πλήρως και αποκλειστικά στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος.
→Σύμφωνα με το αριθμ. 2/63599/ΔΕΠ/5-10-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η υπερβάλλουσα μείωση δεν συμψηφίζεται με το ανθυγιεινό επίδομα.
Άρθρο 98: Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Με το άρθρο 98 παρ. 1, 2 και 3 προστίθενται στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατωτέρω κατηγορίες ως ακολούθως:
  • Στην κατηγορία Α’ , για την οποία το ποσό του επιδόματος ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ, μηνιαίως, συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού (ήτοι, οι τεχνίτες ή εργάτες που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και ανεξαρτήτως ειδικότητας -όπως λ.χ. υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτροτεχνίτες, μηχανοτεχνίτες, ηλεκτροσυγκολλητές κλπ.), οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες, (επίσης ανεξαρτήτως ειδικότητας) που απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, στα αντλιοστάσια ύδρευσης – αποχέτευσης, το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, το προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων (συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού καθαριότητας των παιδικών σταθμών και των σχολικών καθαριστριών), το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως αυτό ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά, βοηθοί νοσοκόμων, επισκέπτριες υγείας), οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι εργάτες κοπής ψηλών δένδρων (σ.σ. αφορά στο προσωπικό εν γένει, που, για την εν λόγω κοπή, κάνει χρήση αναβατόριου ή ψηλής σκάλας καθώς και μηχανημάτων κοπής), οι σιδεράδες – αλουμινάδες, καθώς και οι εργάτες καθαριότητας των δημοτικών νεκροταφείων.
  • Στην κατηγορία Β’, στην οποία το ποσό του επιδόματος ορίζεται σε εβδομήντα (70) ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβάνονται οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες (ενδεικτικά: ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι) οι βαφείς (ενδεικτικά: βαφείς αυτοκινήτων, ελαιοχρωματιστές κτιρίων) και οι φανοποιοί.
  • Στην κατηγορία Γ’, στην οποία το ποσό του επιδόματος ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβάνεται το εποπτικό προσωπικό (μηχανικοί Π.Ε. και Τ.Ε.) που απασχολείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Στην παρ. 4 του άρθρου καθορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας.
Ειδικότερα, το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι    οι δικαιούχοι αυτού παρέχουν, πλήρως και αποκλειστικά, τις εργασίες που
περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες Α, Β και Γ. Επισημαίνεται συναφώς ότι, όπως προκύπτει από τη ρητή διατύπωση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου αυτού («…που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παρ. 2.»), η τυπική υπαγωγή του υπαλλήλου στις απαριθμούμενες ειδικότητες δεν συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση σε αυτόν του εν λόγω επιδόματος, καθώς το επίδομα δικαιούνται και όσοι παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα υπηρεσίες στους χώρους και τις εργασίες που περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Υπάλληλος ο οποίος απασχολείται στην κοπή ψηλών δένδρων, χωρίς ωστόσο να ανήκει στην κατηγορία των εργατών (ήτοι ενδεικτικά: δενδροκηπουροί – δενδροκόμοι, κηπουροί – ανθοκόμοι), δικαιούται το εν λόγω επίδομα.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης δεν απαιτείται η κατοχή αντίστοιχης οργανικής θέσης κατά ειδικότητα, αλλά αρκεί η κατοχή αντίστοιχης οργανικής θέσης στον γενικότερο κλάδο. Αυτό άλλωστε είναι αυτονόητο για το β’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου η κατάταξη του προσωπικού με βάση τους προσφάτως καταρτισθέντες Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, και όχι σε ειδικότητες, σύμφωνα άλλωστε και με τη λογική της απλούστευσης, πάνω στην οποία στηρίζεται εν πολλοίς η διοικητική μεταρρύθμιση.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
Α) Υπάλληλος που εκτελεί αποκλειστικά τις εργασίες του υδραυλικού, στους χώρους που προβλέπονται στη διάταξη, αλλά, βάσει του ΟΕΥ του φορέα του, κατέχει θέση ΔΕ Τεχνιτών και όχι θέση ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, δικαιούται το εν λόγω επίδομα.
Β) Υπάλληλος που εκτελεί τις εργασίες του καθαριστή εσωτερικών χώρων, αλλά βάσει του ΟΕΥ του φορέα του κατέχει θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και όχι θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, δικαιούται το εν λόγω επίδομα, εφ’ όσον παρέχει αποκλειστικά την εργασία του σε εσωτερικούς χώρους και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις.
Σύμφωνα με την παράγραφο 5, δαπάνες για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας σε όσους καθίστανται δικαιούχοι αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 1, θεωρούνται νόμιμες εφόσον έχουν πληρωθεί οι προβλεπόμενες, στην παράγραφο 4, προϋποθέσεις.
Με τη διάταξη της παραγράφου 6 διευκρινίζεται ότι δεν θίγεται καμία από τις κατηγορίες και ειδικότητες εργαζομένων που δικαιούνται το επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας κατ’ εφαρμογή νόμων και υπουργικών αποφάσεων που βρίσκονται σε ισχύ.
Επισημαίνεται ότι η προϋπόθεση της «πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» δεν έχει την έννοια της παροχής υπηρεσιών κατά πλήρες ωράριο εργασίας, αλλά την έννοια ότι ο δικαιούχος απασχολείται πλήρως και αποκλειστικά στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος.
Επομένως, το απασχολούμενο στους ΟΤΑ α’και β’ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών, προσωπικό μερικής απασχόλησης δικαιούται το εν λόγω επίδομα αναλογικά με τις ώρες απασχόλησής του.
Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αριθμ. 2/63599/ΔΕΠ/5-10-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η υπερβάλλουσα μείωση δεν συμψηφίζεται με το ανθυγιεινό επίδομα.http://askota.gr

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: ΆΡΘΡΟ 98 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 98: Ε̟ίδοµα ε̟ικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Με το άρθρο 98 ̟αρ. 1, 2 και 3 ̟προστίθενται στους δικαιούχους του ε̟πιδόµατος ε̟πικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 15 ̟αρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), οι µόνιµοι και δόκιµοι υ̟πάλληλοι και οι υ̟πάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισµένου χρόνου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών ̟προσώ̟πων αυτών, ̟που υ̟πάγονται στις ειδικότητες ή ̟παρέχουν τις εργασίες ̟που ̟περιλαµβάνονται στις κατωτέρω κατηγορίες ως ακολούθως: 


  • Στην κατηγορία Α΄ , για την ο̟ποία το ̟ποσό του ε̟πιδόµατος ορίζεται σε εκατόν ̟πενήντα (150) ευρώ, µηνιαίως, συµ̟περιλαµβάνεται το ̟προσω̟πικό ̟που α̟πασχολείται σε συνεργεία α̟πολύµανσης, οι α̟πολυµαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισµού (ήτοι, οι τεχνίτες ή εργάτες ̟που α̟πασχολούνται στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού και ανεξαρτήτως ειδικότητας -ό̟πως λ.χ. υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτροτεχνίτες, µηχανοτεχνίτες, ηλεκτροσυγκολλητές κλ̟.), οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες, (ε̟πίσης ανεξαρτήτως ειδικότητας) ̟που α̟πασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, α̟ποχέτευσης και τηλεθέρµανσης, στα αντλιοστάσια ύδρευσης - α̟ποχέτευσης, το ̟προσω̟πικό ̟που α̟πασχολείται στην ε̟πο̟τεία καθαριότητας, το ̟προσω̟πικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων (συµ̟εριλαµβανοµένων του ̟προσω̟πικού καθαριότητας των ̟παιδικών σταθµών και των σχολικών καθαριστριών), το νοσηλευτικό ̟προσω̟πικό, ό̟πως αυτό ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία (ενδεικτικά, βοηθοί νοσοκόµων, ε̟πισκέ̟πτριες υγείας), οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες α̟ποφρακτικών µηχανηµάτων, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασµού, οι εργάτες κο̟πής ψηλών δένδρων (σ.σ. αφορά στο ̟προσω̟πικό εν γένει, ̟που, για την εν λόγω κο̟πή, κάνει χρήση αναβατόριου ή ψηλής σκάλας καθώς και µηχανηµάτων κο̟πής), οι σιδεράδες - αλουµινάδες, καθώς και οι εργάτες καθαριότητας των δηµοτικών νεκροταφείων.   • Στην κατηγορία Β΄, στην ο̟ποία το ̟ποσό του ε̟πιδόµατος ορίζεται σε εβδοµήντα (70) ευρώ µηνιαίως, συµ̟περιλαµβάνονται οι µηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες (ενδεικτικά: ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι) οι βαφείς (ενδεικτικά: βαφείς αυτοκινήτων, ελαιοχρωµατιστές κτιρίων) και οι φανο̟οιοί.   • Στην κατηγορία Γ΄, στην ο̟ποία το ̟ποσό του ε̟πιδόµατος ορίζεται σε τριάντα ̟πέντε (35) ευρώ µηνιαίως, συµ̟περιλαµβάνεται το ε̟πο̟πτικό ̟προσω̟πικό (µηχανικοί Π.Ε. και Τ.Ε.) ̟που α̟πασχολείται στις εγκαταστάσεις ε̟πεξεργασίας λυµάτων. 


Στην ̟αρ. 4 του άρθρου καθορίζονται αναλυτικά οι ̟προϋ̟ποθέσεις καταβολής του ε̟πιδόµατος ε̟πικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας. 

Ειδικότερα, το ανωτέρω ε̟πίδοµα καταβάλλεται µε την α̟παραίτητη ̟προϋ̟πόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού ̟παρέχουν, ̟πλήρως και α̟ποκλειστικά, τις εργασίες ̟που ̟περιλαµβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες Α, Β και Γ. Ε̟πισηµαίνεται συναφώς ότι, ό̟πως ̟προκύ̟πτει α̟πό τη ρητή διατύ̟πωση της διάταξης της ̟αρ. 1 του άρθρου αυτού («…̟που υ̟πάγονται στις ειδικότητες ή ̟παρέχουν τις εργασίες ̟που ̟περιλαµβάνονται στις κατηγορίες της ̟αρ. 2.»), η τυ̟πική υ̟παγωγή του υ̟παλλήλου στις α̟παριθµούµενες ειδικότητες δεν συνιστά αναγκαία ̟προϋπόθεση για τη χορήγηση σε αυτόν του εν λόγω ε̟πιδόµατος, καθώς το ε̟πίδοµα δικαιούνται και όσοι ̟παρέχουν κατ’ α̟ποκλειστικότητα υ̟πηρεσίες στους χώρους και τις εργασίες ̟που ̟περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον συντρέχουν και οι λοι̟πές ̟προϋ̟ποθέσεις ̟που αναφέρονται στην ̟αρ. 4 του άρθρου. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: 

Υ̟πάλληλος ο ο̟ποίος α̟πασχολείται στην κο̟πή ψηλών δένδρων, χωρίς ωστόσο να ανήκει στην κατηγορία των εργατών (ήτοι ενδεικτικά: δενδροκη̟πουροί – δενδροκόµοι, κη̟πουροί – ανθοκόµοι), δικαιούται το εν λόγω ε̟πίδοµα. 
Ε̟πι̟πλέον, διευκρινίζεται ότι για την εφαρµογή της ̟παρούσας ρύθµισης δεν α̟παιτείται η κατοχή αντίστοιχης οργανικής θέσης κατά ειδικότητα, αλλά αρκεί η κατοχή αντίστοιχης οργανικής θέσης στον γενικότερο κλάδο. Αυτό άλλωστε είναι αυτονόητο για το β’ βαθµό Το̟πικής Αυτοδιοίκησης, ό̟που η κατάταξη του προσωπικού µε βάση τους ̟προσφάτως καταρτισθέντες Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, και όχι σε ειδικότητες, σύµφωνα άλλωστε και µε τη λογική της απλούστευσης, ̟άνω στην οποία στηρίζεται εν ̟πολλοίς η διοικητική µεταρρύθµιση. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ : 

Α) Υπάλληλος ̟που εκτελεί αποκλειστικά τις εργασίες του υδραυλικού, στους χώρους ̟που ̟προβλέπονται στη διάταξη, αλλά, βάσει του ΟΕΥ του φορέα του, κατέχει θέση ∆Ε Τεχνιτών και όχι θέση ∆Ε Τεχνιτών Υδραυλικών, δικαιούται το εν λόγω ε̟πίδοµα. 

Β) Υπάλληλος ̟που εκτελεί τις εργασίες του καθαριστή εσωτερικών χώρων, αλλά βάσει του ΟΕΥ του φορέα του κατέχει θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και όχι θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, δικαιούται το εν λόγω ε̟πίδοµα, εφ’ όσον ̟παρέχει αποκλειστικά την εργασία του σε εσωτερικούς χώρους και ̟πληροί τις λοιπές ̟προϋποθέσεις. 

Σύµφωνα µε την ̟παράγραφο 5, δαπάνες για την καταβολή του ε̟πιδόµατος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας σε όσους καθίστανται δικαιούχοι αυτού σύµφωνα µε την ̟παράγραφο 1, θεωρούνται νόµιµες εφόσον έχουν ̟πληρωθεί οι ̟προβλε̟όµενες, στην ̟παράγραφο 4, ̟προϋποθέσεις. 

Με τη διάταξη της ̟παραγράφου 6 διευκρινίζεται ότι δεν θίγεται καµία α̟πό τις κατηγορίες και ειδικότητες εργαζοµένων ̟που δικαιούνται το ε̟πίδοµα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας κατ΄ εφαρµογή νόµων και υπουργικών αποφάσεων ̟που βρίσκονται σε ισχύ. 

Ε̟πισηµαίνεται ότι η ̟προϋπόθεση της «̟πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» δεν έχει την έννοια της ̟παροχής υπηρεσιών κατά ̟πλήρες ωράριο εργασίας, αλλά την έννοια ότι ο δικαιούχος απασχολείται ̟πλήρως και α̟ποκλειστικά στους χώρους και στις ειδικότητες ̟ου δικαιολογούν την καταβολή του ανωτέρω ε̟πιδόµατος. 

Ε̟ποµένως, το α̟πασχολούµενο στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθµού και στα νοµικά ̟πρόσωπα αυτών, ̟προσωπικό μερικής απασχόλησης δικαιούται το εν λόγω ε̟πίδοµα αναλογικά µε τις ώρες απασχόλησής του. 

Τέλος, ε̟πισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το αριθµ. 2/63599/∆ΕΠ/5-10-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η υ̟περβάλλουσα µείωση δεν συµψηφίζεται µε το ανθυγιεινό ε̟πίδοµα. 

“Πολυνομοσχέδιο”: Τελική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για τα εργασιακά υπαλλήλων ΟΤΑΕγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σε εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4483/2017 «Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» ή κατά το γνωστόν “Πολυνομοσχέδιο” για τους Ο.Τ.Α., μεταξύ άλλων, διευκρινίζει εργασιακά θέματα υπαλλήλων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων αυτών.
Π.χ. εργασιακά προσωπικού από λύση επιχειρήσεων Δήμων & Περιφερειών, διορισµό καταταγέντων σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ σε περίπτωση κατάργησης ή λύσης των νομικών προσώπων ΟΤΑ, μετάταξη / απόσπαση υπαλλήλων κατά παρέκκλιση της διετίας, δυνατότητα επέκτασης ωραρίου, θέματα προσωπικού για εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία, σύνθεση πειθαρχικών συμβουλίων Δήμων, γονεϊκές άδειες, ΜΑΠ, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, δημοτικών αστυνομικών κ.α.
Άρθρο 153 παράταση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι
Η εγκύκλιος

ΕΕΤΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 Γ΄ ΔΟΣΗ"


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 (ΑΠΟ 1/1/2017 -31/12/2017) 1η Ανάρτηση 147 Φορεών για την Γ
΄ δόση

Ημερομηνία Ανάρτησης Λόγω της αναμενόμενης άφιξης της σχετικής χρηματοδότησης, καλούνται όλοι οι παρακάτω φορείς όπως στείλουν:
1. ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικης Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), Σύμβουλοι φορέων ΟΤΑ, ΑΦΜ 094149181 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Μυλλέρου 73-77 ΤΚ 10436 Αθήνα, με αιτιολογία " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 Γ΄ ΔΟΣΗ" 
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ σε ισχύ
3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ σε ισχύ Στον φάκελο που θα στείλετε να αναγράφεται "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΣΣ 2017-Γ΄ ΔΟΣΗ", περιλαμβάνεται: ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ......
Περισσότερα στη σελίδα της ΕΕΤΑΑ 

Υπόψιν Κου Λ. ΚΟΥΝΕΝΗ

Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ρωγμές...

Στις 875 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», απασχολούνται πανελλαδικά 3.500 εργαζόμενοι. Το πρόγραμμα δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα και ανανεώνεται από χρόνο σε χρόνο, μέσα από προγράμματα της ΕΕ. Το ίδιο και οι συμβάσεις των εργαζομένων (προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ), που παραμένουν «ορισμένου χρόνου» επί 15 έτη. Οι υπηρεσίες του προγράμματος απευθύνονται σε πάνω από 100.000 ανθρώπους, που κατατάσσονται στις λεγόμενες «ευπαθείς ομάδες». Το σενάριο για την ιδιωτικοποίηση του προγράμματος παραμένει ενεργό, όσο το κράτος αποσύρεται από την Υγεία - Πρόνοια, η χρηματοδότησή του γίνεται με εφήμερους πόρους και οι εργαζόμενοι βρίσκονται κυριολεκτικά «στον αέρα». Εννοείται, βέβαια, ότι και στη σημερινή του μορφή, το πρόγραμμα υπολείπεται των πραγματικών αναγκών.
***
Απαντώντας χτες στη Βουλή σε Ερώτηση του ΚΚΕ, που στηρίζει το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και μόνιμη λειτουργία του Προγράμματος, ο υπουργός Εσωτερικών, Π. Σκουρλέτης, διαπίστωσε ανέξοδα ότι «πρέπει κάποτε να τερματιστεί» το καθεστώς «της εργασιακής ανασφάλειας και ομηρίας». Επανέλαβε για πολλοστή φορά ότι ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση «μέσα στο πλαίσιο που επιβάλλει αφ' ενός το Σύνταγμα και από την άλλη η ευρωπαϊκή νομοθεσία». Εγκάλεσε, μάλιστα, το ΚΚΕ ότι είναι κοροϊδία να λες «μετατρέψτε αυτόματα τις σημερινές συμβάσεις εργασίας χρόνου ή έργου σε μόνιμες και αορίστου, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο» και προσπάθησε να διαχωριστεί από την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, λέγοντας ότι «το πρόβλημα δεν το δημιουργήσαμε εμείς». Κατηγόρησε το ΚΚΕ ότι δεν αναγνωρίζει τις καλές προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όταν μιλάει συλλήβδην «για μνημονιακές κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ» και εγκαλεί τη σημερινή κυβέρνηση, που «προσπαθεί, μέσα από τις όποιες μικρές ρωγμές αυτού του περιοριστικού πλαισίου, να κερδίζει πράγματα υπέρ των εργαζομένων». Διερωτήθηκε, επίσης, ειρωνικά για τη σχέση ανάμεσα στο «Βοήθεια στο Σπίτι» και τις πολιτικές για τα μονοπώλια, ενώ επικαλέστηκε τον «κανόνα» προσλήψεων - αποχωρήσεων από το Δημόσιο, ως ένα επιπλέον εμπόδιο για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων.
***
Οι πράξεις και όχι οι διακηρύξεις είναι αυτές που κρίνουν την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία έχει αποδειχτεί «μανούλα» στο ξεγέλασμα και τη χειραγώγηση του λαού. Οι εργαζόμενοι του «Βοήθεια στο Σπίτι» χόρτασαν από υποσχέσεις για μονιμοποίηση, αλλά φως δεν είδαν, παρά το γεγονός ότι μετράμε ήδη σχεδόν τρία χρόνια με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ. Αλλά και τώρα που υποτίθεται ότι «το νερό μπήκε στ' αυλάκι» για τη νομοθετική ρύθμιση, ο υπουργός ομολογεί ευθέως ότι αυτή θα είναι στο πλαίσιο του Συντάγματος και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που θωρακίζουν την ευελιξία στην απασχόληση και διαιωνίζουν τις προσωρινές συμβάσεις και στο Δημόσιο. Βέβαια, τις ίδιες απαντήσεις έπαιρναν οι εργαζόμενοι και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όταν πάλευαν για τη μονιμοποίησή τους. Επομένως, άξιος συνεχιστής ο ΣΥΡΙΖΑ της πολιτικής, αλλά και της κοροϊδίας τους! Καθόλου τυχαία, άλλωστε, η ευελιξία συνεχίζει να επεκτείνεται στο Δημόσιο και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως στους τομείς της Υγείας και της Πρόνοιας, ως στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου για φτηνότερο και πιο ευέλικτο κράτος, ώστε, από τη μια, να «εξοικονομούνται» χρήματα για κρατική στήριξη στις επενδύσεις και, από την άλλη, να δημιουργείται χώρος για επιχειρηματική δράση σε κερδοφόρους τομείς, που αφορούν στοιχειώδεις λαϊκές ανάγκες. Να πώς συνδέεται η άθλια κατάσταση στις κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες με την πολιτική για τα μονοπώλια. Κι ας το παίζει ο Σκουρλέτης αδαής και αθώος τάχα του αίματος...
***
Οσο για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αξιοποιεί τις «ρωγμές του περιοριστικού πλαισίου για να κερδίζει πράγματα για τους εργαζόμενους», η κατάσταση μιλάει από μόνη της: Το «περιοριστικό πλαίσιο» οριοθετείται από τα συμφέροντα του κεφαλαίου, που υπηρετεί και αυτή η κυβέρνηση με ιδιαίτερη μάλιστα επιτυχία. Γι' αυτό η ΕΕ, το αστικό σύνταγμα, τα μνημόνια, οι νόμοι υπονομεύουν ολοένα και περισσότερο τη μόνιμη και σταθερή δουλειά, υποθάλπουν την ευελιξία και την προσωρινότητα στην εργασία, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι «ρωγμές», τις οποίες επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στην πραγματικότητα προσαρμογές μέσα στο ίδιο αντιδραστικό πλαίσιο, που δεν αντιστρέφουν, ούτε καν εκτονώνουν την αντιλαϊκή πραγματικότητα. Τι άλλαξε, για παράδειγμα, με τη μετατροπή των εργολαβικών εργαζομένων στα νοσοκομεία, σε υπάλληλους - εργολάβους του εαυτού τους; Τίποτα απολύτως! Χώρια που πολλοί χάνουν και τη δουλειά τους στη μετάβαση από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη. Αποδείχτηκε ξανά ότι δεν υπάρχει λύση που να υπηρετεί ταυτόχρονα τους εργαζόμενους και τα συμφέροντα της εργοδοσίας, του αστικού κράτους.
***
Η κυβέρνηση προσπαθεί μέσα κι από το παράδειγμα του «Βοήθεια στο Σπίτι» να σύρει τους εργαζόμενους σε συνθηκολόγηση με τη στρατηγική του κεφαλαίου, τη μισοδουλειά και τη μισοζωή, το χαμήλωμα των απαιτήσεων. Να τους συμφιλιώσει με τους περιορισμούς των αντιλαϊκών νόμων, των μνημονίων και των οδηγιών της ΕΕ, που υπηρετούν το καπιταλιστικό κέρδος. Καλλιεργεί κλίμα προσδοκιών και ανοχής στην πολιτική της, επικαλούμενη τις «καλές προθέσεις». Κοροϊδεύει ασύστολα τους εργαζόμενους, που πρέπει να αξιοποιήσουν την πείρα τους και την ομολογία της κυβέρνησης ότι στο σάπιο σύστημα που διαχειρίζεται, δεν μπορεί να υπάρξει μόνιμη δουλειά, ούτε πλήρης και δωρεάν φροντίδα για όσους την έχουν ανάγκη, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Γι' αυτό το «Βοήθεια στο Σπίτι» και άλλα προνοιακά προγράμματα είναι εφήμερα, λειψά και συχνά ανταποδοτικά, με εργαζόμενους σε μόνιμη ομηρία. Μόνο η πάλη σε σύγκρουση με το κεφάλαιο, τα κόμματα, τις ιμπεριαλιστικές του ενώσεις, μπορεί να ανοίξει «ρωγμές» στο «μπετόν αρμέ» της αντιλαϊκής στρατηγικής του. Γι' αυτό χρειάζεται οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν και να εντείνουν την πάλη για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία - Πρόνοια για όλους. Να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, που δείχνει και παλεύει για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης, όπου κριτήριο για την οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας θα είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και όχι το κέρδος των καπιταλιστών.

πηγή: Ριζοσπάστης 

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Μοριόδοτηση: Η λύση στο πρόβλημα της μονιμοποίησης 30.000 συμβασιούχων


Στην τελική ευθεία βρίσκονται τα υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να παρουσιάσουν το τελικό σχέδιο μονιμοποίησης 30.000 συμβασιούχων προχωρώντας ταυτόχρονα σε επιλογές σχετικά με τις κατηγορίες των συμβασιούχων θα πριμοδοτηθούν βγάζοντας εκτός την Αυτοδιοίκηση και κρατώντας τους συμβασιούχους των υπουργείων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση έχει καταλήξει ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την μονιμοποίηση των συμβασιούχων θα είναι η μοριοδότηση σε ανοικτούς διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ. Το ίδιο μοντέλο ακολουθείται και για τους 6.667 συμβασιούχους στην καθαριότητα των δήμων όπου οι ήδη εργαζόμενοι μοριοδοτούνται βάσει της προϋπηρεσίας τους σε σχέση με τους υπόλοιπους που θα συμμετάσχουν στον ανοικτό διαγωνισμό. Η μοριοδότηση στην προκήρυξη των 6.667 συμβασιούχων της καθαριότητας προβλέπει 17 μόρια ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις 24 μήνες.
Ωστόσο θα λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικά κριτήρια. Ανάλογη διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τους νέους συμβασιούχους προς μονιμοποίηση με μοναδική διαφορά ότι θα πρέπει έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία προκειμένου να τύχουν της ευνοϊκής μοριοδότησης.
Προς σε αυτή την κατεύθυνση ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, από την Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Χρήστου Κατσώτη, σχετικά με το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” και το αίτημα για μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων σε αορίστου χρόνου, είπε:
«Αυτή η λύση δεν μπορεί να είναι μία λύση που την επομένη θα καταπέσει. Άρα θα σας παρακαλέσω για άλλη μία φορά απευθυνόμενος προσωπικά προς εσάς προσωπικά αλλά και στο ΚΚΕ προτάσεις οι οποίες λένε, μετατρέψτε αυτόματα τις σημερινές συμβάσεις εργασίας χρόνου ή έργου σε μόνιμες και αορίστου αντιλαμβάνεστε ότι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καταπίπτουν την επόμενη. Είναι απλώς για να λέγονται. Είναι απλώς για να δημιουργούνται εντυπώσεις. Εμάς μας ενδιαφέρει, λοιπόν, σε σωστό χρόνο, με τον κατάλληλο τρόπο, μέσα στο πλαίσιο που επιβάλλει αφενός το σύνταγμα κι από την άλλη η ευρωπαϊκή νομοθεσία να δοθεί μία τέτοια λύση. Πάνω σ’ αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε κι αυτό είπαμε στους εργαζόμενους που συναντήσαμε».
Ο υπουργός Εσωτερικών, αναφερόμενος στους εργαζόμενους του «Βοήθεια στο Σπίτι», αναγνώρισε την επί 15ετία εργασιακή «ομηρεία» τους, επισημαίνοντας προς τον Βουλευτή του ΚΚΕ πως, το εν λόγω Πρόγραμμα, με βάση το Άρθρο 153 του Ν. 4483/2017 Παρ.1 έχει παραταθεί μέχρι 31.12.2019, «και το καθεστώς εργασίας των συγκεκριμένων εργαζομένων αλλά και η εξασφάλιση των πόρων έτσι ώστε να συνεχίσει αυτό το Πρόγραμμα».
Παρά ταύτα η κυβέρνηση ξεκίνησε το «ξεσκαρτάρισμα» σχετικά με το ποιες κατηγορίες συμβασιούχων θα πριμοδοτηθούν στην όλη διαδικασία. Σε πρώτη φάση εκτός μοριοδότησης θα μείνουν οι συμβασιούχοι της Αυτοδιοίκησης που απασχολούνται εδώ και δεκαετίες σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Ο προσανατολισμός της κυβέρνησης είναι η προσπάθεια της μονιμοποίησης να επικεντρωθεί στους συμβασιούχους των υπουργείων και των φορέων τους, πλην Παιδείας και Υγείας. Οι κυβερνητικές προθέσεις φάνηκαν στην πρόσφατη συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των εργαζομένων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης των δήμων με την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ολγα Γεροβασίλη.
Σύμφωνα με την καταγγελία της ΠΑΣΕΚΔΑΠ, μετά τη συνάντηση με την κ. Γεροβασίλη, οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν «καταδικασμένοι» στην ανασφάλεια και την εργασιακή «ομηρία», τουλάχιστον μέχρι το 2020! Συγκεκριμένα η υπουργός, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, έθεσε ως προϋπόθεση για την μονιμοποίηση τους, οι Δομές «να πάψουν να συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους και η χρηματοδότηση να προέρχεται από αμιγώς εθνικούς πόρους, καθώς οι μισθοδοσίες προσωπικού σε μόνιμες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να καλύπτονται από ευρωπαϊκούς πόρους». Ωστόσο το νέο ΕΣΠΑ που χρηματοδοτεί τις δομές λήγει το 2020 και όπως σημειώνουν οι εργαζόμενοι η όποια «λύση του εργασιακού μας προβλήματος αναβάλλεται για τότε, σύμφωνα με την Υπουργό».
Να σημειωθεί ότι οι «μακροβιότεροι» συμβασιούχοι που φτάνουν και τα δεκαπέντε χρόνια είναι αυτοί που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ καθώς τίθενται εκτός μνημονιακών περιορισμών και οι συμβάσεις των οποίων, οι περισσότερες, είναι συνεχόμενες. Τέτοιες περιπτώσεις είναι το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» - 3.500 εργαζόμενοι, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – 1.500 εργαζόμενοι και οι Παιδικοί Σταθμοί περίπου 4.000 εργαζόμενοι.

https://www.dikaiologitika.gr

Σκουρλέτης: Τέλος στην ομηρεία των συμβάσεων έργου & χρόνου –Οριστική λύση

Την προώθηση μιας οριστικής, σίγουρης λύσης, στο θα τερματίσει την ομηρεία των συμβασιούχων  των ΟΤΑ και του Δημοσίου, προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, μιλώντας στη Βουλή
Ο κ. Σκουρλέτης απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Χρήστου Κατσώτη, σχετικά με το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” και το αίτημα για μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων σε αορίστου χρόνου, σημείωσε χαρακτηριστικά:
«Αυτή η λύση δεν μπορεί να είναι μία λύση που την επομένη θα καταπέσει. Άρα θα σας παρακαλέσω για άλλη μία φορά απευθυνόμενος προσωπικά προς εσάς προσωπικά αλλά και στο ΚΚΕ προτάσεις οι οποίες λένε, μετατρέψτε αυτόματα τις σημερινές συμβάσεις εργασίας χρόνου ή έργου σε μόνιμες και αορίστου αντιλαμβάνεστε ότι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καταπίπτουν την επόμενη. Είναι απλώς για να λέγονται. Είναι απλώς για να δημιουργούνται εντυπώσεις. Εμάς μας ενδιαφέρει, λοιπόν, σε σωστό χρόνο, με τον κατάλληλο τρόπο, μέσα στο πλαίσιο που επιβάλλει αφενός το σύνταγμα κι από την άλλη η ευρωπαϊκή νομοθεσία να δοθεί μία τέτοια λύση. Πάνω σ’ αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε κι αυτό είπαμε στους εργαζόμενους (σσ Βοήθεια στο Σπίτι) που συναντήσαμε».
Ο υπουργός Εσωτερικών, αναφερόμενος, ειδικότερα, στους περίπου 3.000 εργαζόμενους του «Βοήθεια στο Σπίτι», αναγνώρισε την επί 15ετία εργασιακή «ομηρεία» τους, επισημαίνοντας προς τον Βουλευτή του ΚΚΕ πως, το εν λόγω Πρόγραμμα, με βάση το Άρθρο 153 του Ν. 4483/2017 Παρ.1 έχει παραταθεί μέχρι 31.12.2019, «και το καθεστώς εργασίας των συγκεκριμένων εργαζομένων αλλά και η εξασφάλιση των πόρων έτσι ώστε να συνεχίσει αυτό το Πρόγραμμα».http://www.aftodioikisi.gr

Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Επίδομα ΒΑΕ σε εργαζομένους ΟΤΑ - Διευκρινίσεις του ΥΠ.ΕΣ. [Έγγραφο]

Ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4368/2016, αλλά και την αριθμ. 8402/16-3-2016 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, στους μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου Δήμων & Περιφερειών, καθώς και των Nομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών, που έχουν ως σκοπό την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, χορηγείται, εκτός από τον βασικό μισθό και τις λοιπές προβλεπόμενες αποδοχές τους, και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας  του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011, απαντά ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε συνέχεια ερωτήματος του Δήμου Ηλιούπολης, με σχετικό έγγραφό του, όπως παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο και αποκλεστικά το epoli.gr.
Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο – απάντηση του ΥΠ.ΕΣ., η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει το προσωπικό, που εργάζεται κατά πλήρες ωράριο και ανεξαρτήτως ειδικότητας στους χώρους υγειονομικής ταφής, στην ανακύκλωση, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, στους σταθμούς μεταφόρτωσης και στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.
Ειδικότερα, από τη διατύπωση της ανωτέρω διάταξης προκύπτει ότι, η ρύθμιση (ratio) καταλαμβάνει τους εργαζόμενους εκείνους, που, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους, υφίστανται εξ αντικειμένου τις επιβαρυντικές επιπτώσεις της επαφής με χώρους υγειονομικής ταφής, ανακύκλωσης, κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σταθμούς μεταφόρτωσης και μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Νομικά κρίσιμο, δηλαδή, ως προς την υπαγωγή ή μη κατηγοριών εργαζομένων στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης είναι το πραγματικό γεγονός της έκθεσής τους στις επιβαρυντικές επιπτώσεις των χώρων αυτών. «Κατά συνέπεια, εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι παρέχουν κατά πλήρες ωράριο την εργασία τους στους επίμαχους χώρους, δικαιούνται το επίδομα του άρθρου 22 του ν. 4368/2016», επισημαίνεται
Τέλος, στο ίδιο έγγραφο τονίζεται ότι,
  • Στους δικαιούχους του εν λόγω επιδόματος συμπεριλαμβάνονται και οι Προϊστάμενοιοργανικών μονάδων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι, προσφέρουν πλήρη απασχόληση στους χώρους που δικαιολογούν την καταβολή του.
  • Στις περιπτώσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού οι οποίοι ναι μεν έχουν ως σκοπό, μεταξύ άλλων, και την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, ωστόσο οι αρμόδιες οργανικές μονάδες τους δεν στεγάζονται εν όλω στους σχετικούς ανθυγιεινούς χώρους, αλλά μέρος αυτών στεγάζεται στο κατάστημα του οικείου Δήμου, δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρ. 22 του ν. 4368/2016 είναι μόνον οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στους ανθυγιεινούς χώρους (ανεξαρτήτως ειδικότητας και θέσης ευθύνης ) και σε καμία περίπτωση οι απασχολούμενοι στο κατάστημα του Δήμου.   
Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο .pdf ολόκληρη η απάντηση του Υπ. Εσωτερικών
ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. | Προβολή/κατέβασμα


https://www.epoli.gr