!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

Διευκρινιστική εγκύκλιος του υπ. Εσωτερικών για το ΒσΣ


Διευκρινιστική εγκύκλιο για την επερχόμενη προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.
Μέσω επίσημου εγγράφου, το αρμόδιο υπουργείου προσπαθεί να «αποσαφηνίσει» τις διαδικασίες πρόσληψης του νέου μόνιμου προσωπικού.
Σε ποιους δήμους και πώς θα εργαστούν οι νέοι υπάλληλοι:
 • Δυνατότητα πρόσληψης νέου προσωπικού έχουν οι OTA α΄ βαθμού, οι οποίοι είτε άμεσα είτε μέσω των νομικών τους προσώπων: α)συμβλήθηκαν το έτος 2011 με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε και β) κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (18/12/2018), απασχολούν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του συγκεκριμένου προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 μέχρι 31/12/2019
Το υπ Εσωτερικών καλεί του δήμους που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης και είτε δεν έχουν κενές οργανικές θέσεις, είτε οι προβλεπόμενες θέσεις δεν επαρκούν, δύνανται να προβούν άμεσα στη λήψη απόφασης του οικείου Συμβουλίου για την τροποποίηση των οργανισμών τους και τη σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής:
(-) Ιδίων κλάδων και κατηγοριών και ιδίου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στον οικείο Δήμο ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, στο πλαίσιο του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και των συμβασιούχων που προσλήφθηκαν μετά την ισχύ του ν.4483/2017.
(-) Με την ίδια απόφαση θα πρέπει να συσταθούν επιπλέον οργανικές θέσεις - κατά ποσοστό 7% των θέσεων της προηγούμενης παραγράφου - κλάδων και κατηγοριών επιλογής του οικείου φορέα και οπωσδήποτε συναφείς με την παροχή υπηρεσιών του εν λόγω προγράμματος. Οι επιπλέον αυτές θέσεις θα καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998.
 Παραδείγματα
Έστω ότι δημοτική κοινωφελής επιχείρηση απασχολεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 30 άτομα προσωπικό στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει ο Δήμος στον οποίο ανήκει η εν λόγω επιχείρηση, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , να συστήσει: 30+7%= 32 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, (μετά από τη στρογγυλοποίηση των δύο πρώτων δεκαδικών αριθμών στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα), εκ των οποίων οι 30 θέσεις θα είναι ιδίων κλάδων και κατηγοριών με το προσωπικό που ήδη απασχολείται στο πρόγραμμα, ενώ οι επιπλέον 2 θέσεις θα αφορούν κλάδους και κατηγορίες επιλογής του φορέα, συναφείς ωστόσο με την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος, οι οποίες θα προκηρυχθούν κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998
Σημειώνεται ότι οι δήμοι έχουν διορία έως και την 31η Ιανουαρίου 2019για να καταρτίσουν τους τροποποιητικούς πίνακες έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κατάρτισης της προκήρυξης.
Αναλυτικά η διαδικασία
 1. Σε 1 μήνα από την υποβολή των σχετικών αποφάσεων, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα πρέπει να εκδώσει την εγκριτική πράξη, η οποία στη συνέχεια θα αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 2. Υποβολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο υπουργείο εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σύστασης των θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την κάλυψη των θέσεων στο υπουργείο, προκειμένου να αποσταλούν για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και εν συνεχεία να προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ
Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την διευκρινιστική εγκύκλιο.

Δείτε το έγγραφο

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙΤο χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να αποτυπωθεί, με απλά λόγια, ως εξής:

1) Μέχρι 31/1/2019: Ο Δήμος υποβάλλει προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του (ΟΕΥ), όπου θα έχει συμπεριλάβει τη σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που να αντιστοιχούν στους νυν εργαζόμενους (σε πλήθος και ειδικότητες), αυξημένες κατά 7%. επί του αριθμού των θέσεων των ήδη εργαζομένων στα  νπιδ και νπδδ των ΟΤΑ  από τις ειδικές κατηγορίες.

2) Η Αποκεντρωμένη εγκρίνει την τροποποίηση των Οργανισμών εντός μηνός.

3) Οι Δήμοι εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της έγκρισης του Οργανισμού, υποβάλλουν αίτημα για προσλήψεις στις νέες θέσεις.

4) Μέχρι την έκδοση των Οριστικών Πινάκων Διοριστέων, συνεχίζουν οι νυν εργαζόμενοι.


H διαδικασία εξαιρέθηκε από τα προεκλογικά “παγώματα” (δηλαδή η τροποποίηση Οργανισμού και οι προσλήψεις από την παρ.5 αρ.10 ν.3584/2007 και το αρ.28 ν.2190/1994 αντιστοίχως).

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ


ΦΕΚ 212-18/12/18 ΝΟΜΟΣ 4583 ΑΡΘΡΟ 91.


18 Δεκεμβρίου 2018              ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ                               Αρ. Φύλλου 212
Άρθρο 91
Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό 
1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που: α) είτε άμεσα είτε μέσω νομικών τους προσώπων συμβλήθηκαν, το έτος 2011, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ), για την παροχή υπηρεσιών του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» και β) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την παροχή την υπηρεσιών του Προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί μέχρι τις 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), δύνανται, μέχρι τις 31.1.2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)» και σύστασης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού, με τις θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Πλέον των οργανικών θέσεων που συνιστώνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και για την κάλυψη επίσης αναγκών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με την απόφαση του πρώτου εδαφίου συνιστώνται και οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, αριθμού ίσου με το επτά τοις εκατό (7%) αυτών, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου Ο.Τ.Α. και πάντως συναφείς με την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες καλύπτονται κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220). Ως προς τις αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 και δεν απαιτείται γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, εντός μηνός από την υποβολή τους, με πράξη του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
2. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 1, οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, ως προς το σύνολο των προσλήψεων που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του ν. 2643/1998, οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994. 
3. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία του παρόντος, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 δεν προτάσσονται των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική εμπειρία του προηγούμενου εδαφίου. Ως προς το σύνολο των θέσεων του παρόντος, δεν απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). 
4. Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεσμεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους επί τουλάχιστον δέκα (10) έτη από το διορισμό τους και, μέχρι τη συμπλήρωση του διαστήματος αυτού, δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα άλλα από εκείνα που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες θέσεις. 
5. Μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται από τους απασχολούμενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, για τους οικείους Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών. 
6. Εργαζόμενοι που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτών, κατατάσσονται ή, όπου συντρέχει περίπτωση, μεταφέρονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, στις οργανικές μονάδες των οικείων Ο.Τ.Α. που ασκούν την αρμοδιότητα της παραγράφου 1, εντός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους για κάθε συνέπεια. Η κατάταξη ή μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, που εγκρίνεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
7. Για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, η ανωτέρω μισθολογική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.


Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

***** ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ * ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ *****

**********************
Σας ευχόμαστε να περάσετε 
κοντά στους ανθρώπους που αγαπάτε 
όμορφες, χαρούμενες γιορτές, 
με υγεία και αισιοδοξία!!!

*******************************************************
Καλά Χριστούγεννα ευχόμαστε στην οικογένειά σας 
και των αγγέλων οι ψαλμοί * τραγούδια στην καρδιά σας

***********************************************
* Η μαγεία των Χριστουγέννων να μας αγγίξει 
και να μας δώσει αυτό το "κάτι" που χρειαζόμαστε 
για να είμαστε ευτυχισμένοι!! *
**************************


*******************
* Οι άνθρωποι να προσπαθήσουμε αυτές τις γιορτές
να ξαναβρούμε την ανθρωπιά μέσα μας
και να αλλάξουμε πορεία,
οδεύοντας προς μια καλύτερη προοπτική του εαυτού μας *
***************


************************
* Μακάρι το Πνεύμα των Χριστουγέννων
να μας δώσει ως δώρο
χαρά και όμορφες αναμνήσεις 
από αυτές τις γιορτές *

************************
ο Αη Βασίλης χιόνι κι αγάπη...

******

**********************

Και η Μοίρα να μας επιφυλάσσει
κάτι όμορφο και ξεχωριστό

**********************

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ *** ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΥΓΕΙΑ * ΑΓΑΠΗ 
ΕΙΡΗΝΗ * ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΣΕ ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ

***  ****  ***

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

Βουλή-ΒσΣ: Σχεδόν ομόφωνα ψηφίστηκε η τροπολογία για τις 3.257 προσλήψεις (έγγραφο)


Yπερψηφίστηκε αργά το βράδυ της Τρίτης η τροπολογία με την οποία ξεκινά οι διαδικασία για 3,257 προσλήψεις στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Η τροπολογία ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα πλην της ΧΑ που δήλωσε παρών.
Aναλυτικά:
 • ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
 • ΝΔ: ΝΑΙ
 • ΔΗΣΥ: ΝΑΙ
 • ΧΑ: ΠΑΡΩΝ
 • ΚΚΕ: ΝΑΙ
 • ΑΝΕΛΛ: ΝΑΙ
 • ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
 • ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Σύμφωνα με την τροπολογία:


www.aftodioikisi.gr

ΒσΣ: Κατατέθηκε η τροπολογία για τις 3.257 προσλήψεις


Με την συγκεκριμένη τροπολογία συστήνονται οι μόνιμες θέσεις στις αντίστοιχες δομές των δήμων σε όλη τη χώρα, ενώ παράλληλα καθορίζονται και τα κριτήρια για τη μοριοδότηση των ήδη απασχολούμενων στο πρόγραμμα.
Η τροπολογία έχει κατατεθεί από κοινού από το υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Εργασίας, στο νομοσχέδιο με τίτλο: «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
 Στη βουλή μίλησε ο ΥΠΕΣ, Αλέξης Χαρίτσης, προκειμένου να στηρίξει την ψήφιση της. Όπως είπε:
• Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», που για περισσότερο από μία δεκαετία προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε ευάλωτους πολίτες σε όλη τη χώρα, γίνεται μόνιμος θεσμός του κοινωνικού κράτους. Λήγει το απαράδεκτο καθεστώς εργασιακής ομηρίας για χιλιάδες συμβασιούχους και διασφαλίζεται η χρηματοδότησή του από πόρους του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού.
• Με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα θεσπίζεται διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη περισσότερων από 3.200 μόνιμων θέσεων προσωπικού στους δήμους που είναι ήδη ενταγμένοι στο πρόγραμμα – με προοπτική επέκτασης των υπηρεσιών αυτών και σε άλλους δήμους στο μέλλον.
• Προβλέπεται ειδική μοριοδότηση της προϋπηρεσίας λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η σωρευμένη εμπειρία για τις ευαίσθητες αυτές υπηρεσίες.
• Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που εργάζονται ήδη στο πρόγραμμα μεταφέρονται σε προσωποπαγείς θέσεις στην ίδια ειδικότητα και στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες των δήμων.
• Οι εργαζόμενοι που καταλαμβάνουν τις νέες θέσεις απασχολούνται για μια, τουλάχιστον, δεκαετία στις υπηρεσίες του προγράμματος και δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες θέσεις.
• Τόσο με την τροπολογία αυτή, όσο και με τις χιλιάδες άλλες προσλήψεις μόνιμου και σταθερού προσωπικού στους ΟΤΑ μέσω ΑΣΕΠ που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται το αμέσως επόμενο διάστημα, βάζουμε τέλος στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και την υποβάθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
• Για πρώτη φορά μετά από χρόνια καλύπτονται οι μεγάλες ανάγκες των ΟΤΑ σε προσωπικό και διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση

www.aftodioikisi.gr

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στην Αθήνα η έναρξη του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ


 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου Κ.Ε.Δ.Ε. 

Αθήνα, 3–5 Δεκεμβρίου 2018

Τελετή Έναρξης: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα «Α.Τριάντη» 

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 
09:00 – 11:00 Διαπίστευση – Εγγραφή Συνέδρων Μελών Γενικής Συνέλευσης & Συνέδρων 
11:00 – 13:00 Έναρξη Εργασιών 

Καλωσόρισμα: 
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε. 
Γιώργος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηναίων 
Γιώργος Ιωακειμίδης, Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Αττικής, Δήμαρχος ΝίκαιαςΑγ.Ιωάννη Ρέντη 
Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχης Αττικής * 

Χαιρετισμοί: 
❖ Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών & πάσης Ελλάδος Κ.κ. Ιερώνυμος
Κώστας Αγοραστός, Πρόεδρος ΕΝ.Π.Ε., Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 
Γιάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ. * 
Νίκος Τράκας, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. 
Μάρκος Δαρδαμάνης, Πρόεδρος Π.Ο.Π. – Ο.Τ.Α. 
Ανδρέας Βύρας, Πρόεδρος Ένωσης Δήμων Κύπρου, Δήμαρχος Λάρνακας * 
Ανδρέας Κιτρομηλίδης, Πρόεδρος Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου * 
Anders Knape, Πρόεδρος Σώματος Τοπικών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Δημοσθένης Κασσαβέτης, Ειδικός Γραμματέας Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 
Γιάννης Σελίμης, Επιθεωρητής – Ελεγκτής, Συντονιστής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας ΣΕΕΔΔ 

13:00 – 13:30 Ομιλία από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αλέξη Χαρίτση 

13:30 – 15:00 Τοποθετήσεις Πολιτικών Αρχηγών ή εκπροσώπων Πολιτικών Κομμάτων που συμμετέχουν στο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

15:00 – 15:30 Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ε.Δ.Ε. από τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Πατούλη, Δήμαρχο Αμαρουσίου 

15:30 – 16:00 Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα 

16:00 – 17:30 Τοποθετήσεις επικεφαλής Αυτοδιοικητικών παρατάξεων: 
Γιώργος Κωτσός, Δήμαρχος Μουζακίου, Εκπρόσωπος παράταξης «Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση» 
Απόστολος Κοιμήσης, Δήμαρχος Αμφιλοχίας, Επικεφαλής παράταξης «Αυτοδιοικητικό Κίνημα» ❖ Γιώργος Ιωακειμίδης, Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη, Επικεφαλής παράταξης «Νέα Αυτοδιοίκηση» 
Δημήτρης Μπίρμπας, Δήμαρχος Αιγάλεω, Επικεφαλής παράταξης «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» 
Αναστάσιος Κανταράς, Δημοτικός Σύμβουλος Πολυγύρου, Εκπρόσωπος Συντονισμού Αιρετών 
Ελπίδα Παντελάκη, Δημοτική Σύμβουλος Πειραιά, Εκπρόσωπος παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» 

17:30 – 19:30 Τοποθετήσεις Προέδρων Π.Ε.Δ. (*) 
Eκπρόσωπος, Π.Ε.Δ. Αττικής 
Λάζαρος Κυρίζογλου, Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας 
Εκπρόσωπος, Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας 
Γιώργος Παπαναστασίου, Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας 
Δημήτρης Καμπόσος, Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου 
Ευάγγελος Λαμπάκης, Π.Ε.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
Βασίλης Λαμπρινός, Π.Ε.Δ. Κρήτης 
Λουκάς Υπερήφανος, Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας 
Γιάννης Λώλος, Π.Ε.Δ. Ηπείρου 
Γιάννης Βοσκόπουλος, Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας 
Φώτης Χατζηδιάκος, Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου 
Σπύρος Γαληνός, Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου 
Αλέξανδρος Παρίσης, Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων *

Η σειρά των 5λεπτων τοποθετήσεων γίνεται σύμφωνα με την πληθυσμιακή κατάταξη των Περιφερειών  3 Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 

Ξενοδοχείο Divani Caravel 
Αίθουσα Olympia 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

09:00 – 13:00 «Κλεισθένης» - Εφαρμογή - Η επόμενη μέρα 
Τοποθέτηση Προέδρου Κ.Ε.Δ.Ε. Γιώργου Πατούλη 
Εισηγητής: 
Γιάννης Καραγιάννης, Β΄Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Λαγκαδά 
Πάνος Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 
Παρεμβαίνει ο Α΄Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Δημήτρης Καφαντάρης, Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος 
Συζήτηση – Τοποθετήσεις συνέδρων - Απαντήσεις σε ερωτήματα 

13:00 – 15:00 Οικονομικά – Θεσμικά 
Εισηγητές: 
 Γιάννης Μουράτογλου, Γενικός Γραμματέας Κ.Ε.Δ.Ε. 
Αλέξης Καστρινός, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Πηνειού 
Μιλτιάδης Καρπέτας, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Παρουσίαση Γνωμοδότησης: Χρίστος Μυλωνόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. * 
 Συζήτηση - Τοποθετήσεις συνέδρων 

 15:00 – 17:00 Κοινωνική Πολιτική – Υγεία – Απασχόληση – Δημογραφικό 
Εισηγητές: 
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε., Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Αμαρουσίου 
Νίκος Μελετίου, Πρόεδρος Επιτροπής Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Ασπροπύργου 
Σίμος Δανιηλίδης, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών 
Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, Γενικός Διευθυντής Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων * 
Βαγγέλης Φιλόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Χειρουργός * 
Βασίλης Θεοτοκάτος, Πρόεδρος Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας 
 Τοποθετήσεις συνέδρων 

17:00 – 19:00 Αναπτυξιακά Δήμων - Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 
Εισηγητές: 
Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ανάπτυξης & Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Τρικκαίων 
Μιχάλης Αγγελόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Σάμου  Δημήτρης Τζιαχρήστας, Πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Δομοκού 
Γεράσιμος Δαμουλάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Μήλου 
 Τοποθετήσεις συνέδρων 

19:00 – 21:00 Περιβάλλον – Χωροταξία – Απορρίμματα 
Εισηγητές: 
Σάββας Χιονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών & Περιβάλλοντος Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Κατερίνης 
Γιώργος Κρεμλής, Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εντεταλμένος εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για θέματα κυκλικής οικονομίας και νησιωτικότητας * 
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ * 
Χαράλαμπος Τσοκανής, Συντονιστής Δικτύου ΦοΔΣΑ * 
Στράτος Παραδιάς, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων 
Γεωργοδημοσθένης Ζαχαρόπουλος, Πρόεδρος Σωματείου εργαζομένων Ε.Δ.Σ.Ν.Α 
 Τοποθετήσεις συνέδρων 
5 Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 

Αίθουσα Olympia 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

09:00 – 09:30 Έγκριση Ισολογισμού - Απολογισμός Κ.Ε.Δ.Ε. οικονομικού έτους 2017 από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου, κ. Κώστα Τζανακούλη 

09:30 – 12:00 Ειδική συνεδρία: Συνταγματική Αναθεώρηση 
Εισηγητές: 
 Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Αμαρουσίου 
Δημήτρης Καφαντάρης, Α΄Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος ΠύλουΝέστορος  
Γιώργος Γεραπετρίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Ε.Κ.Π.Α. * 
Σπύρος Φλογαΐτης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Ε.Κ.Π.Α. * 

12:00 – 14:00 Τοποθετήσεις συνέδρων 

14:00 – 14:30 Απόφαση Συνεδρίου – Συμπεράσματα από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Γιώργο Πατούλη 

15:00 – 19:00 Ειδικές Συνεδρίες 

15:00 – 17:00 Πολιτική Προστασία Τελετή βράβευσης Εθελοντικών Οργανώσεων Αττικής Εισηγητές: 
Γιώργος Ψαθάς, Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπιών 
Γιάννης Ταφύλλης, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας * 
Βασίλης Ματθαιόπουλος, Αντιστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος * 
Φίλιππος Παντελεάκος, Αρχιπύραρχος, Διευθυντής Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας * 
Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής – Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Ε.Κ.Π.Α. * 
 Τοποθετήσεις συνέδρων 

17:00 – 19:00 Στρογγυλή Τράπεζα: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα & Οικογένεια 
 Δρ. Αναστασία Ψωμιάδη, Συντονίστρια Πρωτοβουλίας της Κ.Ε.Δ.Ε. για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 
Μανώλης Αχλαδιανάκης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τρίτεκνων Ελλάδος ΟΠΟΤΤΕ 
Δήμητρα – Ινές Αγγελή, Γενική Γραμματέας της Ένωσης Πολυτέκνων Αθηνών

 ______________

* Αναμένεται επιβεβαίωση

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

ΑΣΕΠ-ΒσΣ: Αυξάνονται οι 3.250 θέσεις στους δήμους-Πότε θα κατατεθεί η ρύθμιση


Ανοίγουν νέες θέσεις για υποψηφίους στο διαγωνισμό για την κάλυψη των 3.250 ατόμων που θα προσληφθούν στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, της aftodioikisi.gr, θα ανοίξουν περίπου 100 νέες θέσεις για τους υποψηφίους της προκήρυξης,αφού από τους εν’ ενεργεία 3.030 υπαλλήλους του προγράμματος, σύμφωνα με την τελευταία επανακαταμέτρηση, οι 100 είναι ήδη αορίστου χρόνου από την εποχή του ΠΔ Παυλόπουλου.
Οι συγκεκριμένοι 100 εργαζόμενοι θα περάσουν απευθείας στο δυναμικό των δήμων και έτσι στο διαγωνισμό θα συμμετέχουν σχεδόν 2930 και  όχι 3.030 νυν εργαζόμενοι του  ΒσΣ, με αποτέλεσμα ακόμη κι αν προσληφθούν  όλοι να περισσεύουν  περί τις 330 και  όχι 220 θέσεις για υποψήφιους  εκτός προγράμματος.
Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει  γράψει η aftodioikisi.gr, o τελικός αριθμός των 3.250 θα προκύψει μετά και από την προσαύξηση του 7% που έχει προβλέψει το υπουργείο, προκειμένου να καλυφθούν οι λεγόμενες ειδικές κατηγορίες και να μην μείνουν εκτός οι ήδη υπηρετούντες στο ΒσΣ.
Τα βασικά σημεία της μοριοδότησης
Οι ίδιες πληροφορίες της aftodioikisi.gr αναφέρουν ότι, στη ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή κατά πάσα πιθανότητα την Δευτέρα και πάντως εντός  της ερχόμενης  εβδομάδας, θα προβλέπεται ότι:
— Θα δημιουργηθούν νέες οργανικές θέσεις στους δήμους, ενώ θα διασφαλίζεται και κονδύλι του τακτικού προϋπολογισμού για την πλήρη κάλυψη της μισθοδοσίας.
— Στους ήδη υπηρετούντες εργαζόμενους θα δοθεί αυξημένη μοριοδότηση ειδικής εμπειρίας (σ.σ. 17 μόρια το μήνα) για 84 μήνες (σ.σ. επτά χρόνια), δηλαδή το ανώτατο όριο που επιτρέπει ο νόμος, ανεξαρτήτως του χρόνου εργασίας σε προγράμματα κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων και λοιπών ευπαθών ομάδων στους οικείους ΟΤΑ.


Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό σχέδιο που είχε αποκαλύψει η aftodioikisi.gr, προέβλεπε αυξημένη μοριοδότηση για το 80% της προϋπηρεσίας για όσους εργάζονται πάνω από εφτά έτη. Ωστόσο, τα στελέχη του ΑΣΕΠ, στις τελευταίες συναντήσεις με τους νομικούς των υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέστησαν σαφές ότι μπορεί να τεκμηριωθεί ειδική μοριοδότηση ανεξαρτήτως χρόνους εργασίας. Κι αυτό γιατί μιλάμε για πολύ εξειδικευμένη εργασία που αφορά σε φροντίδα ηλικιωμένων και μάλιστα συγκεκριμένων ατόμων επί σειρά ετών, οι οποίοι έχουν, πέραν τον άλλων, έχουν αναπτύξει προσωπικές σχέσεις με τους εργαζόμενους, οι οποίοι γνωρίζουν και τα ειδικά χαρακτηριστικά που έχει ο καθένας από αυτούς. Άρα, η πρόσληψη άλλων εργαζόμενων στη θέση τους, πέραν τον άλλων, θα διατάρασσε τον ψυχισμό των ηλικιωμένων, και, βεβαίως, την ομαλή συνέχιση του Προγράμματος «ΒσΣ». Να σημειωθεί ότι με αυτόν τον τρόπο στην κυβέρνηση θεωρούν ότι το σύνολο των εργαζομένων στο «ΒσΣ» θα προσληφθεί μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ.
Να σημειωθεί ότι οι θέσεις θα προκηρυχθούν με βάση τη ρύθμιση που θα ψηφιστεί από τη Βουλή εντός του 2018, στις αρχές του 2019, ενώ με τη διάταξη θα προβλέπεται ειδική μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας σε προγράμματα κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων και λοιπών ευπαθών ομάδων στους οικείους ΟΤΑ, ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται στο πρόγραμμα υπό καθεστώς πλέον μόνιμων υπαλλήλων. Το σύνολο της δαπάνης μισθοδοσίας θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.www.aftodioikisi.gr

Εγκρίθηκε η γ δόση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» (KYA)

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της υπ. Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου και του αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ Γιώργου Χουλιαράκη, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά 8 εκατ. ευρώ από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ.
Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη και της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, για τη μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδότηση της γ’ δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.1.2018 έως 31.12.2018.
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η μεταφορά του ποσού των 8 εκατ. ευρώ από το ΑΚΑΓΕ στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ για την κάλυψη της γ’ δόσης που αφορά στο 20% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού των 40 εκατ. ευρώ που αναλογεί στο ΑΚΑΓΕ για τις υπηρεσίες του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν για την περίοδο από 1.1.2018 έως 31.12.2018 στους συνταξιούχους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του Δημοσίου.
Η μεταφορά του ποσού στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ θα γίνει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης–Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
www.aftodioikisi.gr

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΒΣΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ        22/11/2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι , σήμερα πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση των Σωματείων με τους αρμόδιους υπουργούς κ.Χαρίτση (Εσωτερικών ) και κ. Ξενογιανακοπούλου (Διοικητικής Ανασυγκρότησης ...) όπου παρουσιάστηκαν στους εκπροσώπους των εργαζομένων κάποια στοιχεία της επικείμενης Νομοθετικής ρύθμισης για το Βοήθεια στο Σπίτι. 
Ωστόσο εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητες και άλυτες σημαντικές παράμετροι που τέθηκαν από τα Σωματεία στα οποία οι συναρμόδιοι υπουργοί είπαν ότι θα μας απαντήσουν. Όπως γίνεται κατανοητό κανένας εφησυχασμός δεν μπορεί να υπάρξει μέχρι να αποσαφηνιστούν όλα τα θέματα. 
Εκτενέστερη ενημέρωση θα υπάρξει στις Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων.