!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Παράταση συμβάσεων προσωπικού προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αθήνα, 30.5.2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                      Αριθ.Πρωτ.: οικ. 21974
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ
Ταχ.∆/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ: 10183 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Παπαδάτου
Τηλέφωνο: 213-1364379
FAX: 213-1364383
                                      
ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις της Χώρας Έδρες
 
ΘΕΜΑ: Παράταση συμβάσεων προσωπικού προγράμματος Βοήθεια
στο Σπίτι.
ΣΧΕΤ: Το Α.Π. οικ. 505/3.1.2012 έγγραφό μας.
 
 
Όπως γνωρίζετε, με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις 123 παρατάθηκε η διάρκεια
της εφαρμογής του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», από τη λήξη της
συγχρηματοδότησής του στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (31.12.2011) έως 31.3.2013, με
ισόχρονη παράταση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του
απασχολούμενου προσωπικού στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα που το
υλοποιούν, με σκοπό να συνεχιστεί αδιάλειπτα η παροχή των υπηρεσιών του
προγράμματος, έως την ανάπτυξη του προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας
συνταξιούχων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 138 του ν.4052/2012, μέσω του οποίου εκπληρώνεται η
υποχρέωση της Χώρας προς την ΕΕ για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε 
πάγια βάση.
 
Όμως, επειδή εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών του
υφιστάμενου προγράμματος, προβλέφθηκε νέα παράταση του προγράμματος και των
συμβάσεων του προσωπικού, από τη λήξη τους (31.3.2013) έως 30.9.2013, με τις
διατάξεις του άρθρου 20 παρ.2 του ν.4147/2013 «Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των
Υπουργείων Εσωτερικών, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού
Επικρατείας» και άλλες διατάξεις».
 
1 Έως 30.6.2012, με το αρ.2 παρ.6α της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων
θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011....που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4047/2012.
 
2 Έως 30.9.2012, με το αρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση διάρκειας του
Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4087/2012.
 
3 Έως 31.3.2013, με το αρ. δεύτερο του ν.4087/2012.

2 Επισημαίνεται ότι, για την παράταση των συμβάσεων του προσωπικού του
προγράμματος, δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει,
ούτε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του ν.4038/2012
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επειδή η παράταση είναι εκ του νόμου
υποχρεωτική.
Σχετικά αιτήματα, που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας για τη χορήγηση της
ανωτέρω έγκρισης, θα αρχειοθετηθούν.
Κατά τα λοιπά, σας παραπέμπουμε στο Α.Π. οικ.505/3.1.2012 (Α∆Α: ΒΟΝΟΝ-
ΧΛΑ) έγγραφό μας, για ενημέρωση σας και εφαρμογή.
 
Για τα ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους ΟΤΑ α ́ βαθμού της
αρμοδιότητάς σας.
 
Το παρόν μπορείτε να αναζητήσετε και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών www.ypes.gr, στη διαδρομή: Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση-
Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ α ́ βαθμού/Κοινωνικές
∆ομές/Εγκύκλιοι.
 
 
                            Ο Γενικός ∆ιευθυντής
                            Κωνσταντίνος Κιντής
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. 106 74 ΑΘΗΝΑ
2. ΑΣΕΠ
3. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης
4. Ελεγκτικό Συνέδριο
5. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ
Κοραή 4, Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ
6. ΚΕ∆Ε
7. ΠΟΕ-ΟΤΑ
8. ΠΟΠ-ΟΤΑ
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Γεν. ∆/ντη Τοπ. Αυτ/σης
4. ∆/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α.
5. ∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης & ΗΕΣ (με την παράκληση να 
αναρτηθεί το παρόν στο site του ΥΠΕΣ)
6. Τμήμα ΠΟΤΑ (3)
7. Τμήμα Νομικών Προσώπων, Ιδρυμάτων & Επιχειρήσεων ΟΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.