!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 64- ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΒΣΣ - ΜΕΡΙΜΝΑ - ΚΗΦΗ.

by ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ on Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 στις 4:35 μ.μ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 74903

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Περιφέρειες του Κράτους

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ α) Δ/νσεις Αυτ/σης & Αποκ/σης

(Έδρες τους)

Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 β) Δ/νσεις Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης

Τ.Κ. : 10183 Αθήνα στους Νομούς

Πληροφορίες : Α. Παπαδάτου

Τηλέφωνο : 213-1364379

FAX : 213-1364383

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 64

ΘΕΜΑ: Συνέχιση κοινωνικών προγραμμάτων ΟΤΑ

Α. «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας»

Μετά την ένταξη στο ΕΣΠΑ των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες

Κοινωνικής Μέριμνας», μέσω της πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων

και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές

πολιτικές απασχόλησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου

Δυναμικού», για την περίοδο από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2011, όπως μας ενημέρωσε το

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το Α.Π. 0.23506/οικ.6.4348/30.12.2010

έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινωνικών και Άλλων Πόρων και ενόψει της

έκδοσης της σχετικής κυα, σας γνωρίζουμε ότι το προσωπικό, που ήδη απασχολείται στα

ανωτέρω προγράμματα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνεχίζει

να παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, μέχρι την ενεργοποίηση των νέων

προγραμμάτων και για την υλοποίηση αυτών μέχρι τη λήξη τους, όπως προβλέπεται από τις

διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν.2190/94, σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 10 του

άρθρου 21 του ν.3731/2008.

Επομένως, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στις

δομές Βοήθεια στο Σπίτι και Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας ανανεώνονται ή παρατείνονται πέραν

της 31ης-12-2010 και μέχρι την ένταξη των φορέων των ΟΤΑ που τις υλοποιούν στα νέα

1

Ελληνική

ΑΔΑ: 4ΙΙΞΚ-Γ

προγράμματα, με τη διαδικασία της ανωτέρω κυα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης, οι

συμβάσεις του προσωπικού θα ανανεωθούν ή θα παραταθούν, εκ νέου και χωρίς διακοπή, μέχρι

τη λήξη των προγραμμάτων, δηλαδή μέχρι 31/12/2011, προκειμένου να συνεχιστούν

απρόσκοπτα οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους.

Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση ή παράταση των ανωτέρω συμβάσεων δεν

απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Β. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Με τις διατάξεις της αριθ. 0.18975/οικ.3.3113/21.10.10 (ΦΕΚ1683//Β/22.10.10) κυα

ρυθμίστηκαν οι όροι υλοποίησης της πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών

ατόμων που χρήζουν βοηθείας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως

ωφελούμενων ατόμων», μέσω των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στο πλαίσιο

του ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις

του άρθρου 14 της ανωτέρω κυα, τα προγράμματα ΚΗΦΗ εξακολουθούν να εκτελούνται μέχρι

την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων που θα τα υποκαταστήσουν, με το υφιστάμενο

προσωπικό.

Επομένως, και στην περίπτωση των ΚΗΦΗ, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του

προσωπικού που απασχολείται στις δομές αυτές ανανεώνονται ή παρατείνονται πέραν της 31ης-

12-2010 και μέχρι την ένταξη των φορέων των ΟΤΑ που τις υλοποιούν στα νέα προγράμματα.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης, οι συμβάσεις του προσωπικού θα ανανεωθούν ή θα

παραταθούν, εκ νέου και χωρίς διακοπή, μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων, χωρίς την έγκριση

της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Για τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους ΟΤΑ

αρμοδιότητάς σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.