!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΡΑΞΗ 49/17 ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Η πράξη 49/17 Νοεμβρίου 2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα ΝΠΔΔ από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως,οπότε μπορεί να γίνει ανανέωση των συμβάσεων και πληρωμές στα ΒΣΣ ΤΩΝ ΝΠΔΔ. Έχει σταλεί στους επιτρόπους!!

ΤΜΗΜΑ I
(σε συμβούλιο)
Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος, Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους, Δημήτριο Τσακανίκα και Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου και τις Παρέδρους, Φωτεινή Πούλιου (εισηγήτρια) και Αθηνά Σιγάλα, που μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο.
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 17 Οκτωβρίου 2014 με την παρουσία της Γραμματέως του, Ευδοξίας Στυλιανίδου, Προϊσταμένης Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Κατηγορίας ΠΕ.
Για να αποφασίσει σχετικά με την από 28.8.2014 αίτηση (αρ. πρωτ. Ελ. Συν. 57394/29.8.2014) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ.) του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.
Με την αίτηση αυτή διώκεται η ανάκληση της 76/2014 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άκουσε την εισήγηση της Παρέδρου Φωτεινής Πούλιου
Μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Και
Αφού έλαβε υπόψη
Την 48/2.9.2014 έγγραφη γνώμη του Παρέδρου στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας Γεωργίου Παπαϊσιδώρου, κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, με την οποία προτείνεται η απόρριψη της υπό κρίση αίτησης.
Σκέφθηκε κατά το νόμο
I. Με την υπό κρίση αίτηση, παραδεκτώς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 6 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), ο οποίος με το άρθρο δεύτερο αυτού κατήργησε από την έναρξη της ισχύος του το π.δ. 774/1980, ζητείται η ανάκληση της 76/2014 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα αυτό. Με την πράξη αυτή κρίθηκε μη θεωρητέο το 29, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ.) του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, ποσού 1.321,76 ευρώ, το οποίο αφορά στην καταβολή αποδοχών μηνός Απριλίου 2013 σε υπάλληλο του προαναφερόμενου νομικού προσώπου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος απασχολείται στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», με την αιτιολογία ότι ο ως άνω υπάλληλος μη νομίμως παρείχε τις υπηρεσίες του στο ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ. κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, καθόσον η 956/30.4.2013 πράξη του Προέδρου του προαναφερόμενου ν.π.δ.δ. περί της ανανέωσης της σύμβασης εργασίας του από 1.4.2013 έως 30.9.2013 δεν είχε δημοσιευθεί στην Ε.τ.Κ., σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012.
ΙΙ. Α. Ο ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 14/2.2.2012) ορίζει στο άρθρο 1, υπό τον τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την επιχειρησιακή και δημοσιονομική διαχείριση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», ότι « … 9. Οι πράξεις πρόσληψης και λύσης της σύμβασης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α α` και β΄ βαθμού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, δημοσιεύονται εφεξής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ...». Εξάλλου, ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) ορίζει στο άρθρο 205, υπό τον τίτλο «Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχικών - περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών» ότι «1. Οι Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 2-17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. ...» και στο άρθρο 207, υπό τον τίτλο «Λύση της σύμβασης» ότι «1. Μετά τη λήξη του χρόνου απασχόλησης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως και το προσωπικό αποχωρεί από την υπηρεσία χωρίς την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Οποιαδήποτε παράταση της αρχικής σύμβασης ή ανανέωση με σύναψη νέας σύμβασης πέρα από το ανώτατο κατά περίπτωση χρονικό όριο απασχόλησης απαγορεύεται. ...». Τέλος, ο ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28) ορίζει στο άρθρο 21, υπό τον τίτλο «Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών», όπως ισχύει κατά τον κρίσιμο χρόνο, ότι «1. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων. 2. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει ... Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες. 3. Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς … επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι μέχρι ένα έτος και να ανανεώνονται ή παρατείνονται έως το τέλος του προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρεώσεως, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. ...».
Σύμφωνα με την προεκτεθείσα διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, οι πράξεις πρόσληψης και λύσης της σχέσης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο του προσωπικού το οποίο υπηρετεί στο Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση παρέχεται στο αρμόδιο διοικητικό όργανο δυνατότητα ανανέωσης των σχετικών συμβάσεων, δημοσιεύονται από 2.2.2012, ημερομηνία έναρξης ισχύος της προαναφερόμενης διάταξης (βλ. άρθρο 37 του προαναφερόμενου νόμου), στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συνεπώς, στην έννοια της δημοσιευτέας πράξης πρόσληψης εμπίπτει και η πράξη του αρμοδίου διοικητικού οργάνου με την οποία, κατ’ ενάσκηση της χορηγούμενης βάσει ειδικής διάταξης ευχέρειας, αποφασίζεται η ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των οποίων η ισχύς έληξε. Τέτοια ειδική διάταξη είναι και η προεκτεθείσα παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται σε προγράμματα ή έργα τα οποία χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς. Η ανανέωση ή παράταση μπορεί να γίνει μόνο έως το τέλος του προγράμματος ή έργου. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή κατά την οποία ως πράξη πρόσληψης χρήζουσα δημοσίευσης υπό την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 νοείται μόνον η πράξη της αρχικής πρόσληψης του υπαλλήλου, θα κατέλυε το σκοπό θέσπισης της διάταξης, σύμφωνα με τον οποίο επιδιώχθηκε «η πληρότητα του ελέγχου και της εποπτείας στον αριθμό προσλήψεων – αποχωρήσεων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή επί θητεία, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης ...». Και τούτο διότι ειδικώς στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτονται κατ’ εφαρμογήν του προεκτεθέντος άρθρου 205 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων δεν εκδίδεται διαπιστωτική πράξη λύσης τους, καθόσον βάσει του άρθρου 207 του ίδιου Κώδικα, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδικαίως με την παρέλευση του χρονικού σημείου λήξης τους. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις των προσλήψεων ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης, η δημοσίευση αποκλειστικώς της αρχικής πράξης πρόσληψης και όχι και της ανανέωσης αυτής που καθορίζει το νέο χρόνο της εργασιακής σχέσης, καθιστά ανέφικτο τον έλεγχο του χρόνου λήξης των συμβάσεων και συνακόλουθα του προσωπικού της κατηγορίας αυτής που μισθοδοτείται από δημόσιους φορείς (βλ. Πρξ. Κλ. Προλ. Ελέγχου Ι Τμ. Ελ.Συν. 32/2014).
Β. Με την Υ.Α. 1605/οικ.385/2011 (Β΄ 17/14.1.2011) η πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, στο θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», με χρονική διάρκεια υλοποίησης αυτής από 1.1.2011 έως 31.12.2011. Στην πράξη αυτή συμπεριελήφθη και η υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά ένα μέρος. Ωστόσο, η διάρκεια του προγράμματος αυτού παρατάθηκε διαδοχικώς από τη λήξη της συγχρηματοδότησής του στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 στις 31.12.2011, έως 31.3.2013, με ισόχρονη παράταση της ισχύος των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά τους πρόσωπα για την υλοποίησή του, με σκοπό να συνεχιστεί η αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος μέχρι την ανάπτυξη του προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 138 του ν. 4052/2012, μέσω του οποίου εκπληρώνεται η υποχρέωση της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών σε πάγια βάση (βλ. σχετικώς το με αρ. πρωτ. οικ. 21974/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας). Ειδικότερα, με την παρ. 6 του άρθρου 2 της δημοσιευθείσας στις 31.12.2011 (Α΄ 268) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31), το ως άνω πρόγραμμα «... συνεχίζεται έως την 30η.6.2012. β. Για τη συνέχιση του προγράμματος παρατείνονται οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, που απασχολούνται στην υλοποίηση της παραπάνω Πράξης έως 30.6.2012. ...». Με τη δημοσιευθείσα στις 14.6.2012 (Α΄ 135) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4087/2012 (Α΄ 196/16.10.2012), «Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου στο Πρόγραμμα αυτό προσωπικού, ... παρατείνονται έως τις 30.9.2012. ...». Με το άρθρο δεύτερο του προαναφερόμενου νόμου «Η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου στο πρόγραμμα αυτό προσωπικού, ... παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31.3.2013. ...». Σε όλες τις προαναφερόμενες βάσει διατάξεων νόμου παρατάσεις της διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την υλοποίησή του, καθορίστηκε με τις ίδιες διατάξεις και η χρηματοδότηση αυτού κατά τη διάρκεια της παράτασης. Εν συνεχεία, λόγω της εξακολούθησης της ανάγκης παροχής των υπηρεσιών του προγράμματος (βλ. το προαναφερόμενο με αρ. πρωτ. οικ. 21974/30.5.2013 έγγραφο) παρατάθηκε εκ νέου βάσει διάταξης νόμου το πρόγραμμα και οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του σχετικού με αυτό προσωπικού, από τη λήξη τους μέχρι 30.9.2013. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98/26.4.2013) «Τα άρθρα 1 και 2 της από 14.6.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ... όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4087/2012 (Α΄ 196), τροποποιούνται ως εξής: Άρθρο 1: Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, ... παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 30.9.2013. ... Άρθρο 2: Για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για το χρονικό διάστημα από 1.4.2013 έως 30.9.2013 μεταφέρονται πόροι από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) ... Η διαχείριση των πόρων αυτών και οι διαδικασίες αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., περιλαμβάνοντας εκτός των άλλων ρήτρες αξιολόγησης της εφαρμογής του Προγράμματος.». Τέλος, η διάρκεια του προγράμματος και των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του σχετικού με αυτό προσωπικού των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, παρατάθηκε εκ νέου από τη λήξη τους έως 30.9.2014 με το άρθρο 127 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216/11.10.2013), και από την ως άνω λήξη έως 31.12.2015 με το άρθρο 64 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156/1.8.2014).
III. Στην υπό κρίση περίπτωση, από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο φερόμενος ως δικαιούχος ......  του 29, οικονομικού έτους 2014, χρηματικού εντάλματος του ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ. του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, είναι υπάλληλος του προαναφερόμενου ν.π.δ.δ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, απασχολούμενος στην υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4147/2013, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 26.4.2013 και τροποποίησε αναδρομικά τη δημοσιευθείσα στις 14.6.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρωθείσα με το άρθρο πρώτο του ν. 4087/2012), με την οποία είχαν παραταθεί έως 30.9.2012 το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείτο με την υλοποίησή του, παρατείνοντας εκ νέου το ως άνω Πρόγραμμα και τις σχετικές συμβάσεις έως 30.9.2013, η σύμβαση εργασίας του ......... παρατάθηκε, κατά τη διατύπωση της ως άνω διάταξης, από τη λήξη της στις 31.3.2013 (ημερομηνία έως την οποία είχε παραταθεί με το άρθρο δεύτερο του ν. 4087/2012, δημοσιευθέντος στις 16.10.2012) μέχρι τις 30.9.2013 (βλ. τις σχετικές διατάξεις αναλυτικώς εκτιθέμενες στη σκέψη ΙΙ. Β.). Ακολούθως, υπεγράφη μεταξύ του ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ., νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Πρόεδρο του, και του ανωτέρω υπαλλήλου, η 973/30.4.2013 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από 1.4.2013 έως 30.9.2013, ύστερα και από το 956/30.4.2013 έγγραφο του Προέδρου του ν.π.δ.δ. περί της παράτασης της σύμβασής του με το προαναφερόμενο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4147/2013. Με την ήδη προσβαλλόμενη 76/2014 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα αυτό, κρίθηκε ότι το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί, με την αιτιολογία ότι είναι μη νόμιμη η παροχή υπηρεσιών του ανωτέρω υπαλλήλου προς το ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ. κατά το χρονικό διάστημα, στο οποίο αφορά το χρηματικό ένταλμα, δηλαδή το μήνα Απρίλιο του 2013, καθόσον το προαναφερόμενο 956/30.4.2013 έγγραφο του Προέδρου του ως άνω ν.π.δ.δ., το οποίο χαρακτηρίζεται απόφαση ανανέωσης της σύμβασης του.......... έως 30.9.2013, δε δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012, αλλά και υπό την εκδοχή ότι κι αν δημοσιευόταν, δε θα μπορούσε να ανατρέξει σε χρόνο προγενέστερο της δημοσίευσής του, η οποία, ως εκ του χρόνου έκδοσης του ως άνω εγγράφου στις 30.4.2013, δε θα μπορούσε να γίνει σε χρόνο πρότερο της τελευταίας αυτής ημερομηνίας. Ωστόσο, σύμφωνα και με την ερμηνεία της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 (βλ. σκέψη ΙΙ. Α.), η προαναφερόμενη περίπτωση συνέχισης της ισχύος της σύμβασης εργασίας του ................ ο οποίος απασχολείτο στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», δεν υπάγεται στην ως άνω διάταξη και δεν χρήζει δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθόσον αυτή (η συνέχιση της ισχύος της σύμβασης), ανεξαρτήτως αν αποτελεί κατά κυριολεξία παράταση ή αναδρομική ανανέωση, έγινε από τον ίδιο το νομοθέτη, ο οποίος όρισε ρητώς ότι «η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ... παρατείνονται έως τις 30.9.2013», χωρίς να καταλείπεται σε κανένα διοικητικό όργανο οποιαδήποτε δυνατότητα ανανέωσης ή μη των σχετικών συμβάσεων, όπως προϋποθέτει η προαναφερόμενη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 και περαιτέρω χωρίς να θίγεται ο σκοπός της διάταξης αυτής περί ολοκληρωμένου ελέγχου του αριθμού των προσώπων που εργάζονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και της συνακόλουθης δημοσιονομικής επιβάρυνσης (βλ. σκέψη ΙΙ.Α.), ο οποίος ικανοποιείται με τη δημοσίευση της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 4147/2013. Εξάλλου, μετά τη λήξη στις 31.12.2011, της συγχρηματοδοτούμενης φάσης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», όπως τούτο προκύπτει στο αναφερόμενο στη σκέψη ΙΙ.Β., με αρ. πρωτ. οικ. 21974/30.5.2013, έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, η παράταση ή ανανέωση των σχετικών με το Πρόγραμμα αυτό συμβάσεων δε θα μπορούσε να γίνει παρά μόνο από τον ίδιο το νομοθέτη, καθόσον η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (βλ. σκέψη ΙΙ.Α.) αναφέρεται μόνο σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα ή επιδοτούμενα από διεθνείς οργανισμούς. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η εντελλόμενη δαπάνη είναι, κατά το βάσιμο σχετικό λόγο ανάκλησης, νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται την αίτηση.
Ανακαλεί την 76/2014 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου του Ι Τμήματος του Δικαστηρίου.
Αποφαίνεται ότι το 29, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.Κ.Ε) του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου πρέπει να θεωρηθεί.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2014 και εκδόθηκε στις 18 Nοεμβρίου 2014.

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ ΛΙΓΩΜΕΝΟΥ                          ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΟΥΛΙΟΥ

     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΔΟΞΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.