!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

φεκ, Β δόσης του ΒΣΣ αρ.φύλλου 3053 τεύχος β' 12/11/2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3052
12 Νοεμβρίου 2014
36227
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για
τη χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμμα−
τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα
από 1.10.2013 − 30.09.2014. ......................................................... 1
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Απο−
ζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος
Ηγουμενίτσας. .................................................................................... 2
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.32967/2384 (1)
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυ−
ξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματο−
δότηση λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο 
σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.10.2013 − 30.09.2014.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ
216/τ.Α΄/2013).
2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4047/2012
(ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2012) με τις οποίες κυρώθηκε η από 31.12.2011
(Α΄268) πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4087/2012 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/2012) με
τις οποίες κυρώθηκε η από 14.06.2012 πράξη νομοθετικού
περιεχομένου.
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του
Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2013) με τις οποίες κυρώθηκε
η από 31.12.2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 (Α΄58)
«Σύσταση του ΑΚΑΓΕ», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄115)
«Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων», όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ΠΔ/τος 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών» 2 (ΦΕΚ Α΄, 141), όπως τροποποιήθηκε από τις δια−
τάξεις της παρ.2 του άρθρ. 1 του Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α΄ 143),
8. Τις διατάξεις των ΠΔ/των 86/2012 (Α΄ 141) και 89/2014
(Α΄134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
10. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10−8−2012 (Β΄ 2371) «Κα−
νονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λει−
τουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης
Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κανονισμού Οικονο−
μικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφα−
λιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)»
(Β,2371/2012).
12. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
αριθμ. Φ.80000/8663/1779/15−5−2012 (Β΄ 1713) «Κανονισμός
Λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης Α.Κ.Α.ΓΕ.»
13. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
αριθ. Δ32/Β/Φ.3/6/οικ.5576/436 (ΦΕΚ/Β΄/800/1−4−2014) για
τον «Προσδιορισμό του ύψους χρηματοδότησης του προ−
γράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα 
από 1.10.2013− 30.09.2014».
14. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
αριθ. οικ.21057/1624 (ΦΕΚ/Β΄/1692/25−6−2014) για τη «Μετα−
φορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση
λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για 
το χρονικό διάστημα από 1.10.2013 − 30.09.2014».
15. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρι−
σης του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γε−
νεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε κατά την αριθ.
26η/14.10.2014 συνεδρίαση της.
16. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέ−
χονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι
εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που αντιμε−
τωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας ειδικά κατά τη
σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που διανύει η χώρα.
17. Το γεγονός ότι με βάση το αρ.5/19−9−2014 Πρακτικό
της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβα−
σης μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών− ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και της Ελλη−
νικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
(Ε.Ε.Τ.Α.Α) αποφασίστηκε να καταβληθεί από τους Φορείς
που συμμετέχουν στη σύμβαση η Β΄ δόση, που αποτελεί
το 15% της χρηματοδότησης του προβλεπόμενου ποσού
του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» από 1/10/2013 έως
30/09/2014 για τους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστι−
κών φορέων και του Δημοσίου, και το οποίο ανέρχεται
στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα 
χιλιάδων ευρώ (5.250.000,00 €) για το Α.Κ.Α.ΓΕ.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού δεδομένου ότι η δαπάνη ύψους
πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του
Α.Κ.Α.ΓΕ. / Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)
οικονομικού έτους 2014, αποφασίζουμε:
1. Τη μεταφορά του ποσού των πέντε εκατομμυρίων 
διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (5.250.000,00€) από 
το Α.Κ.Α.ΓΕ. στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη του 
κόστους της Β΄ δόσης που αφορά στο 15% του εκτι−
μώμενου συνολικού ποσού των 35.000.000,00 ευρώ, για 
τις υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» 
που παρασχέθηκαν για την περίοδο από 1/10/2013 έως 
30/09/2014 στους συνταξιούχους των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και του Δημοσίου.
2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ θα γίνει
από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην Τρά−
πεζα της Ελλάδος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλ−
ληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) − Εισφορά Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) αρ. λογ. 261 45 156 με την έκδοση
επιταγής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του «Κανονισμού
Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών
(Α.Κ.Α.ΓΕ.)» (ΦΕΚ/Β΄/2371/12).
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2014
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.