!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

ΦΕΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 1/10/14 ΕΩΣ 31/12/15 (ΦΕΚ 2945/03.10.2015 ΤΕΥΧΟΣ Β) KYA οικ. 32592/2328/24.10.2014 (ΦΕΚ 2945/03.10.2014 τεύχος Β')


Προσδιορισμός του ύψους χρηματοδότησης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.10.2014- 31.12.2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/τ. Α'/2014).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/τ. Α'/2013).
3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31/τ. Α'/2012) με τις οποίες κυρώθηκε η από 31.12.2011 (Α'268) πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4087/2012 (ΦΕΚ 196/τ. Α'/2012) με τις οποίες κυρώθηκε η από 14.06.2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/τ. Α'/2013) με τις οποίες κυρώθηκε η από 31.12.2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 (Α' 58) «Σύσταση του ΑΚΑΓΕ», όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α' 115) «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων», όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις των ΠΔ/των 85/2012 (Α' 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και 86/2012 (Α' 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α') περί «Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
10. Την αριθμ. Υ48/9-7-2012 (ΦΕΚ 2105Β') Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
11. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.80000/οικ. 12445/2646/10-8-2012 (ΦΕΚ 2371/τ. Β'/2012) «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)».
12. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας ειδικά κατά τη σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που διανύει η χώρα.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους είκοσι εκατομμυρίων ευρώ ενώ η δαπάνη ύψους τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ΑΚΑΓΕ/Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) οικονομικού έτους 2015,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε το ύψος των πόρων που θα διατεθούν για την κάλυψη του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συνταξιούχους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1/10/2014 έως 31/12/2015 στο ποσό των εξήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (65.000.000,00 €) ως εξής:
α) ποσό έως τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (35.000.000,00 €) από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο ΑΚΑΓΕ. Η μεταφορά εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 12 της αριθμ. Φ80.000/οικ. 12445/2646 (ΦΕΚ 2371/τ. Β'/2012) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.Γ.Ε.)»,
β) ποσό έως πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €) από τους πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 33-220,
γ) ποσό έως δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000,00 €) από πόρους του άρθρου 259 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α') του Υπουργείου Εσωτερικών και
δ) ποσό έως δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00 €) από πόρους της ειδικής εισφοράς ασφαλισμένων που θε-σμοθετήθηκε με το άρθρο 138 του 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α') για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Κατ' οίκον φροντίδα Συνταξιούχων».
2. Η διαχείριση των παραπάνω πόρων, η επικαιροποί- ηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου ωφελουμένων και οι διαδικασίες αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος θα καθοριστούν σε προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), στην οποία σύμβαση θα περιληφθούν και ρήτρες αξιολόγησης της εφαρμογής του Προγράμματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.