!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΒΣΣ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                                                               Ημερ.24/11/14
ΣΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ


Προς:
- Υπουργείο Εσωτερικών
Υφυπουργό κ. Γ. Ντόλιο

EΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΘΕΜΑ : Ανανέωση συμβάσεων <<Βοήθεια στο σπίτι >> στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους Δήμους, καθυστερήσεις στην καταβολή δεδουλευμένων , επέκταση ανθυγιεινού επιδόματος .

Κύριε Υφυπουργέ:
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής :

Α. Όπως γνωρίζεται το πρόγραμμα <Βοήθεια Στο Σπίτι> έχει παραταθεί ως τις 31/12/15 (ΦΕΚ Α156/1-08-14). Σύμφωνα όμως με το ν.4038, ΦΕΚ 14 2/2/12, άρθρο 1 παρ.9 <<οι πράξεις πρόσληψης και λύσης σύμβασης εργασίας για οποιονδήποτε λόγω του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ και στους ΟΤΑ α και β βαθμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης, δημοσιεύονται εφεξής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως>>
Μεταγενέστερο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ( αρ. πρ. 21974 30/05/13) επιλύει το πρόβλημα καθώς αναφέρει πως << για την παράταση των συμβάσεων του προσωπικού του προγράμματος, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ούτε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του νόμου 4038/2012 δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως επειδή η παράταση είναι εκ του νόμου υποχρεωτική. Δυστυχώς απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ακυρώνει την συγκεκριμένη διάταξη. Σε συνάντηση του Πανελληνίου Συντονιστικού με στελέχη του Υπουργείου σας (10/11/14), υπήρξε η διαβεβαίωση ότι θα κατατεθεί εντός των ημερών τροπολογία η οποία θα εξαιρεί τους εργαζόμενους στα Βοήθεια Στο Σπίτι που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Δήμους από την δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σας επισημαίνουμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων Βοήθεια στο Σπίτι που ανήκουν σε ΝΠΔΔ και στους Δήμους με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα τόσο στην ανανέωση των συμβάσεων, όσο και στην καταβολή των δεδουλευμένων .

Β. Με έγγραφό μας στις 6-08-14 αιτούμασταν την << ένταξη του προσωπικού και των τριών ειδικοτήτων (Κοινωνικοί Επιστήμονες, Νοσηλευτές και Οικογενειακοί Βοηθοί) των κοινωνικών προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι και Κοινωνικής Μέριμνας, που εργάζονται είτε στα ΝΠΙΔ είτε στα ΝΠΔΔ είτε στους Δήμους των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, στην κατηγορία Α΄ του σχετικού επιδόματος για επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία>>. Σας είχαμε εκθέσει αναλυτικά τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος που επιβάλουν την επέκταση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού επιδόματος σε όλους τους εργαζόμενους των <Βοήθεια Στο Σπίτι>.
Επίσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2012 Β/24/7/14, καθορίζεται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο νοσηλευτικό προσωπικό ΜΟΝΟ των Ν.Π.Ι.Δ.
Σημειωτέων ότι η μη καταβολή επιδόματος γεννά αξίωση και μάλιστα αγώγιμη υπέρ των νοσηλευτών, με αίτημα την αναδρομική καταβολή του επιδόματος .
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα η διαφορετική μεταχείριση ουσιωδώς ομοίων καταστάσεων, ακόμη και εάν αυτή προβλέπεται από πράξεις του Νομοθέτη ή της κανονιστικός δρώσας Διοίκησης, διότι στην περίπτωση αυτή η δράση των εν λόγω οργάνων αντίκειται στο Σύνταγμα (ΣτΕ 2860/93 ΤοΣ 20.441, ΑΠ 423/92 ΕλΔ 35.1021, ΑΠ(Ολ) 7/93 ΕΔΚΑ 36.164, ΑΠ(Ολ) 1/91 ΔΕΝ 47.87, ΑΠ(Ολ) 913/80 ΤοΣ 7.708), πλην αν η διαφορετική μεταχείριση δεν είναι αυθαίρετη, αλλά επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος (ΣτΕ 1661/1980, ΑΠ(Ολ) 1336/85, ΑΠ 43/87, ΑΠ 5/82). Η συνδρομή των λόγων δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογούν τη διαφορετική μεταχείριση υπόκειται στον έλεγχο των Δικαστηρίων, τα οποία, κατά πάγια νομολογία, κρίνοντας αντισυνταγματική την εξαίρεση και εφόσον πρόκειται για παροχή προβλεπόμενη από το νόμο που καθιέρωσε την εξαίρεση, επιδικάζουν την παροχή και σε αυτούς οι οποίοι αυθαιρέτως εξαιρέθηκαν από την καταβολή της (ΑΠ 550/2001, ΑΠ 1542/2001 ΕΕργΔ 2002.363, ΑΠ 779/1999, ΟλΑΠ 15/1999 ΝοΒ 2000.456, ΟλΑΠ 12/1997 ΝοΒ 1998.40, ΑΠ 456/1999 ΕλΔνη 1999.1726, ΑΠ 462/1999 ΕλΔνη 40.1727, ΣτΕ 466/1999, ΑΠ 1806/1986 ΕΔΚΑ 1987.731).
Με βάση τις ως άνω διατάξεις του εθνικού Συντάγματος, έχει παγιωθεί νομολογία σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται διαφορετική (δυσμενής) μεταχείριση εργαζομένων έναντι άλλων, οι οποίοι εργάζονται με όμοιους όρους και συνθήκες εργασίας (λ.χ. Α.Π. 1666/2001, ΔΕΝ 2002.307, ΑΠ 635/1993, ΕΕΔ 1994.430, ΑΠ 211/1992, ΔΕΝ 1992.672). Έτσι, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν απαγορεύει μόνο την άνιση μεταχείριση μεμονωμένων εργαζομένων, αλλά και την άνιση μεταχείριση κατηγοριών εργαζομένων (Λεβέντης, ΝοΒ 1992.53, Ζερδελής, Ατομικές εργασιακές σχέσεις, σελ. 190 και ΔΕΝ 1997.1313, Κουκιάδης, Ατομικές εργασιακές σχέσεις, σελ. 665, Γεωργιάδου, Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, σελ. 99).

Ερωτάστε λοιπόν
1. Γιατί δεν έχει κατατεθεί ακόμη η σχετική τροπολογία ;
2. Θα υπάρξει πρόβλεψη σε αυτήν και για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας τόσο για το νοσηλευτικό προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ, και των Δήμων όσο και για τις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες του προγράμματος <Βοήθεια στο σπίτι>;
Πιστεύουμε ότι θα επισπεύσεται τη σχετική τροπολογία, ώστε να ξεπεραστούν τέτοιου είδους αδικίες.

Το Πανελλήνιο Συντονιστικό:
Σοφία Κολιζέρα 6948183161 (Ν. Αττικής)
Λουκία Παπαϊωάννου 6975710418 (Βοιωτία)
Λάμπρος Γκούλτα 6982404309 (Ν.Φωκίδας )
Ιωάννης Αθανασίου 6979217354 (Λευκάδα )
Ζωή Ιωακειμίδου 6944835205 (Κ. Μακεδονία)
Κική Αλαντζά 6936632605 (Αν.Μακ/Θράκη)
Στράτος Γεωργέλης 6976762345 (Λέσβος)
Αγγελική Μαντέλου 6937631112 (Δ. Ελλάδας & Πελοποννήσου )
Κέλυ Φράγκου 6972333355 (Εύβοια)
Θάλής Σφήκας 6939282716 (Φθιώτιδα)
Θάλεια Νιαρλή 6986954230 (Μαγνησία)
Αριέττα Γιακούμα 6937549013 (Χίος)
Κατερίνα Βοσδογιάννη 6983285891 (Σάμος)
Μαριάνθη Κηπουρού 6977286588 (Σέρρες)
Πανούση Αναστασία 6979355419 (Κρήτη )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.