!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ '' ΕΣΠΑ '' Νο1 ( 24-5-2013 )

Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας
Δημιουργία ενός Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοιν.Σ.Eπ. και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας, δημιουργία ενός Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, δημιουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και θεσμικές παρεμβάσεις. Στόχος της υλοποίησης της πράξης αποτελεί:
 • η υποστήριξη της λειτουργίας των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • η εκπαίδευση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης που εμπλέκονται στα θέματα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
 • η επιστημονική στήριξη της ΕΥΚΕΚΟ (αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στα θέματα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Οικονομίας) και των συναρμόδιων υπηρεσιών του εν λόγω Υπουργείου.
Επιχειρησιακό πρόγραμμαΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
Ποσοστό συγχρηματοδότησης100% (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) Περιοχή εφαρμογήςΌλη η Ελλάδα
Η πρόσκληση αφορά όλη τη χώρα.
Τομείς ενδιαφέροντος Απασχόληση – Εργασία , Κοινωνική Ενσωμάτωση - Κοινωνικές Υπηρεσίες Κατηγορία δικαιούχωνΥπουργεία – ΝΠΔΔ
Άλλα νομικά πρόσωπα
Σε ποιους απευθύνεταιΝομικά Πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Όροι και προϋποθέσειςΗ πράξη θα υλοποιηθεί από Εταιρικό Σχήμα στο οποίο θα συμμετέχει ο (κύριος) Δικαιούχος Φορέας ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης της πράξης και Δικαιούχους/ Εταίρους
(Κύριος) Δικαιούχος της ανωτέρω πράξης δύναται να είναι:
 • νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
 • νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
το οποίο θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Να διαθέτει νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα.
 • Να λειτουργεί αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της πρότασής τους στην παρούσα Πρόσκληση και για τουλάχιστον τρία (3) έτη.
 • Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.
 • Να διαθέτει εμπειρία υλοποίησης και διαχείρισης εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε θέματα κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και σε θέματα ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας. Η εν λόγω εμπειρία θα αποτυπώνεται στο σχέδιο δράσης σε πίνακα Προγραμμάτων, όπου θα περιλαμβάνονται οι φορείς χρηματοδότησης, οι τυχόν συνεργαζόμενοι φορείς, ο προϋπολογισμός των δράσεων κλπ.
 • Να διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση διακρατικών δράσεων.
 • Να διαθέτει εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην εκπόνηση σχετικών εργαλείων και μεθοδολογιών.
 • Να διαθέτει εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Να έχει συμμετάσχει σε εθνικά ή/και ευρωπαϊκά δίκτυα για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
 • Να διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-5-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β/8-6-2010) για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού ή υποβάλλουν σχετικό φάκελο στο πλαίσιο της παρούσας.
 • Για φορέα που διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β θα πρέπει στο εγχειρίδιο διαδικασιών να περιγράφεται η διαδικασία υλοποίησης πράξεων με ίδια μέσα.
Δικαιούχοι/Εταίροι δύνανται να είναι:
 • νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
 • νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Οι Δικαιούχοι/Εταίροι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Να διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα.
 • Να διαθέτουν εμπειρία υλοποίησης και διαχείρισης εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού ή/και σε θέματα ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας, η οποία θα αποτυπώνεται στο σχέδιο δράσης σε πίνακα Προγραμμάτων, όπου θα περιλαμβάνονται οι φορείς χρηματοδότησης, οι τυχόν συνεργαζόμενοι φορείς, ο προϋπολογισμός των δράσεων κλπ.
 • Να λειτουργούν αποδεδειγμένα πριν την υποβολή της πρότασής τους στην παρούσα Πρόσκληση και για τουλάχιστον τρία (3) έτη.
 • Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.
 • Να διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-5-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β/8-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού ή υποβάλλουν σχετικό φάκελο στο πλαίσιο της παρούσας.
 • Για φορέα που διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β θα πρέπει στο εγχειρίδιο διαδικασιών να περιγράφεται η διαδικασία υλοποίησης πράξεων με ίδια μέσα.
 •  Να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα με προτίμηση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην εκπόνηση σχετικών εργαλείων και μεθοδολογιών.
 • Να διαθέτουν εμπειρία στην υλοποίηση διακρατικών δράσεων.
 • Να εξασφαλίζουν συνθήκες διασφάλισης της συνέχισης του έργου.
Οι Δικαιούχοι/Εταίροι λειτουργούν στο πλαίσιο της πράξης υπό τη συνολική ευθύνη του (κύριου) Δικαιούχου και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 5 (πέντε) συμπεριλαμβανομένου του (κύριου) Δικαιούχου.
Για τη χρηματοδότηση της πράξης απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ του (κύριου) Δικαιούχου και των Δικαιούχων/Εταίρων, στο οποίο θα αποτυπώνεται η συμφωνία για την εκτέλεση της πράξης, το περιεχόμενο αυτής, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από όλους τους συμμετέχοντες στο Εταιρικό Σχήμα στη βάση του προτύπου που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
Ο (κύριος) Δικαιούχος έχει την συνολική ευθύνη για την  ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.
Ο δυνητικός (κύριος) Δικαιούχος και οι δυνητικοί Δικαιούχοι/Εταίροι θα πρέπει να διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-5-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β/8-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013, για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα. Για φορέα που διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β θα πρέπει στο εγχειρίδιο διαδικασιών να περιγράφεται η διαδικασία για την  υλοποίηση πράξεων με ίδια μέσα.
Στην περίπτωση που ο δυνητικός (κύριος) Δικαιούχος και οι δυνητικοί Δικαιούχοι/Εταίροι δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση - φακέλο εξέτασης της διαχειριστικής τους επάρκειας, σύμφωνα με τις οδηγίες στην πρόσκληση.
Τι χρηματοδοτείταιΒασικές δράσεις του Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης:
 • Επιστημονική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Περιφερειακών Μηχανισμών  Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Eπ.- και των άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και θερμοκοιτίδας
 • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
 • Επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη της ΕΥΚΕΚΟ και άλλων συναρμόδιων με την Κοινωνική Οικονομία υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την ανάπτυξη και προώθηση των Κοιν.Σ.Eπ. και της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Διακρατική συνεργασία (μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης).
Προϋπολογισμός€ 750.000
Περίοδος υποβολήςαπό 18/4/2013 έως 31/5/2013
Με μέριμνα του (κύριου) Δικαιούχου, υποβάλλεται στην ΕΥΚΕΚΟ ένας φάκελος πρότασης και τόσοι φάκελοι για τη χορήγηση της διαχειριστικής επάρκειας, όσοι και οι φορείς που την αιτούνται. Επισημαίνεται ότι ο/οι φάκελος/οι για τη χορήγηση διαχειριστικής επάρκειας υποβάλλεται/ονται ταυτόχρονα με το φάκελο της πρότασης. Ο κάθε φάκελος συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο βρίσκεται εκτός φακέλου, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται η σύνθεση του εταιρικού σχήματος, η επωνυμία του φορέα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax και e-mail αυτού, το όνομα του αρμοδίου προσώπου για πληροφορίες.
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίαςΕιδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική ΟικονομίαΗλεκτρονική διεύθυνσηhttp://www.equal-greece.grΔιεύθυνσηΚοραή 4 (3ος όροφος), 105 64 ΑθήναΤηλ210 5271300 Φαξ210 5271322Γιάννης Κανακάκης
210 5271362jkanakakis@mou.grΗλεκτρονική υποβολή Τεχνικών Δελτίων Χάρης Κοσμαδάκης
210 5271323hkosmadakis@mou.grΧορήγηση κωδικών ΟΠΣ Σοφία Μητροπούλου
210 5271312mitropoulou@mou.grΠληροφόρηση-Δημοσιότητα Στέλλα Γραικιώτη
210 5271203graikioti@mou.grΟδηγίες υποβολής αιτήσεων, Διακρατικότητα Αντώνης Τσαχαλίδης
210 5271360atsahalidis@mou.grΟδηγίες υποβολής αιτήσεων, Διακρατικότητα Άννα Πάνου
210 5271321annapan@mou.grΟδηγίες υποβολής αιτήσεων, Διακρατικότητα  Ιστοσελίδα δημοσίευσηςhttp://www.keko.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.