!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Μισθολογική κατάταξη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

1. Σύμφωνα με την παρ.1 της ΚΥΑ οικ. 2/13917/0022/17.02.2012 (ΦΕΚ 414/23.02.2012 τεύχος Β'), το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α).

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4024/2011, εισαγωγικός βαθμός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικού είναι ο Βαθμός ΣΤ με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου και καταληκτικός, ο Βαθμός Α για την ΠΕ και ΤΕ κατηγορία, ο Βαθμός Β για τη ΔΕ κατηγορία και ο Βαθμός Γ για την ΥΕ κατηγορία.
Με την Υπ. Οικ. οικ. 2/17589 /0022/29.02.2012 επισημαίνεται ότι το εν λόγω προσωπικό δεν κατατάσσεται βαθμολογικά αλλά μόνο μισθολογικά.

Επιπλέον, με την Υπ.Οικ. οικ. 2/19352/0022/20.02.2013 διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω προσωπικό δεν κατατάσσεται σε βαθμούς αλλά λαμβάνει το βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου που αντιστοιχεί στο βαθμό κατάταξης που θα είχε εάν κατατασσόταν σε αυτούς. Η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 και όχι αυτές του άρθρου 28 του ίδιου νόμου.

2. Σύμφωνα με την παρ.2 της ΚΥΑ οικ. 2/13917/0022/17.02.2012, για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού στα Μ.Κ. του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου, λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου. […]
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4024/2011:

1. Οι υπάλληλοι του άρθρου 4 λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό τους. Περαιτέρω, σε κάθε βαθμό θεσπίζονται μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) στα οποία ο υπάλληλος εξελίσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.

2.Τα Μ.Κ. χορηγούνται ανά διετία, με εξαίρεση τα Μ.Κ. των Βαθμών Β' και Α', τα οποία χορηγούνται ανά τριετία. Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που, από τις εκθέσεις αξιολόγησής του, προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), για δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται μισθολογικά μέχρις ότου επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό.

3.Τα μισθολογικά κλιμάκια κάθε βαθμού, πέραν του βασικού μισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, είναι τα εξής:

α) Βαθμός Ε ': δύο (2) Μ.Κ. για τις κατηγορίες Π Ε και ΤΕ, τρία (3) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ.

β) Βαθμός Δ ': τρία (3) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, τέσσερα (4) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και έξι (6) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ.
γ) Βαθμός Γ': τέσσερα (4) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ.

δ) Τα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού Γ' της ΥΕ κατηγορίας και των βαθμών Β' και Α' των λοιπών κατηγοριών καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υπαλλήλου, μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από την υπηρεσία.

4. Με τη βαθμολογική προαγωγή ο υπάλληλος λαμβάνει το βασικό μισθό του νέου βαθμού ή του μικρότερου Μ.Κ. του βαθμού αυτού, ο οποίος είναι υψηλότερος από το βασικό μισθό που κατείχε πριν την προαγωγή του.

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους η κατάταξη γίνονταν μόνο σε μισθολογική εξέλιξη στα Μ.Κ. του άρθρου 12 του Ν.4024/2011, όπως ρητά ανέφερε η εγκύκλιος Υπ.Οικ. οικ. 2/19352/0022/20.02.2013.*
(* Η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 και όχι αυτές του άρθρου 28 του ίδιου νόμου).

ΟΜΩΣ το Υπουργείο Οικονομικών, με το Υπ. Οικ. 2/49424/0022/9.7.2014 έγγραφό του μας πληροφορεί, σε έγγραφο απάντησης επί ερωτήματος δημοτικής επιχείρησης, ότι οι υπάλληλοι ΙΔΟΧ εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4024/2011, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 12 σε συνδυασμό με την παρ.7 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου. Δηλαδή εισάγει μία νέα διάταξη που πρέπει να ληφθεί υπόψη, συνδυαστικά, για τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων ΙΔΟΧ. (Το περιεχόμενο του εγγράφου επιβεβαιώθηκε τηλεφωνικά ότι αποτελεί τη θέση του Γεν.Λογιστηρίου και όχι μεμονωμένη άποψη του συντάκτη του εγγράφου)

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 7 του Ν.4024/2011, ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, είναι:

α) Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α (καταληκτικός βαθμός):

αα) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, έξι (6) έτη και
ββ) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ, οκτώ (8) έτη.
β) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ:
Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ, έξι (6) έτη
Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ, έξι (6) έτη
Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β (καταληκτικός βαθμός), οκτώ (8) έτη.

γ) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ:
Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ, δέκα (10) έτη
Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ (καταληκτικός βαθμός), δέκα (10) έτη.

Στηριζόμενο σε αυτή τη διάταξη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάλληλος ΙΔΟΧ κατηγορίας ΠΕ με συνολική αναγνωρισμένη προϋπηρεσία την 31.12.2012 έξι (6) ετών και μίας (1) ημέρας, θα καταταχθεί στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του Δ βαθμού (δηλ. δύο χρόνια στον βασικό του ΣΤ βαθμού, τέσσερα χρόνια στον Ε βαθμό και ένα μήνα στο εισαγωγικό κλιμάκιο του Δ βαθμού).

Δηλαδή, υπάρχει διαφορά, με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού, σε σχέση με το εάν ληφθεί υπόψη μόνο το άρθρο 12 του ν. 4024/2011 (όπως ανέφερε η εγκύκλιος Υπ.Οικ. οικ. 2/19352/0022/20.02.2013, χωρίς να υπάρχει αναφορά στην παρ 7 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011). Στην περίπτωση αυτή, ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα κατατάσσονταν στο 2 μισθολογικό κλιμάκιο του Ε βαθμού (δηλ. δύο χρόνια στο βασικό κλιμάκιο του ΣΤ Βαθμού, δύο χρόνια στο εισαγωγικό κλιμάκιο του Ε βαθμού, δύο χρόνια στο 1ο κλιμάκιο του Ε βαθμού και ένα μήνα στο 2 κλιμάκιο του Ε βαθμού).

Επιγραμματικά, στην πρώτη περίπτωση ο χρόνος που απαιτείται στον Ε βαθμό, σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011, είναι τέσσερα έτη, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο χρόνος που απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ιδίου νόμου, είναι έξι έτη.

Ειδικότερα, μετά τις νέες αυτές οδηγίες του Υπουργείου, οι πίνακες κατάταξης του προσωπικού ΙΔΟΧ σε Δήμους και ΝΠΙΔ διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία ΠΕ
έτη προϋπηρεσίας       βαθμός            Ποσό   μισθολογικό κλιμάκιο
0 έως 1            ΣΤ        1.092   ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
1 έως 2            ΣΤ        1.092   ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
2 έως 3            Ε          1.201   ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
3 έως 4            Ε          1.201   ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
4 έως 5            Ε          1.225   1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε ΒΑΘΜΟΥ
5 έως 6            Ε          1.225   1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε ΒΑΘΜΟΥ
6 έως 7            Δ          1.381   ΒΑΣΙΚΟΣ Δ ΒΑΘΜΟΥ
7 έως 8            Δ          1.381   ΒΑΣΙΚΟΣ Δ ΒΑΘΜΟΥ

Κατηγορία ΤΕ
έτη προϋπηρεσίας       βαθμός            Ποσό σε          μισθολογικό κλιμάκιο
0 έως 1            ΣΤ        1.037   ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
1 έως 2            ΣΤ        1.037   ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
2 έως 3            Ε          1.141   ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
3 έως 4            Ε          1.141   ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
4 έως 5            Ε          1.164   1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
5 έως 6            Ε          1.164   1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
6 έως 7            Δ          1.312   ΒΑΣΙΚΟΣ Δ ΒΑΘΜΟΥ
7 έως 8            Δ          1.312   ΒΑΣΙΚΟΣ Δ ΒΑΘΜΟΥ

Κατηγορία ΔΕ
(καμία αλλαγή)
έτη προϋπηρεσίας       βαθμός            Ποσό σε          μισθολογικό κλιμάκιο
0 έως 1            ΣΤ        858      ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
1 έως 2            ΣΤ        858      ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
2 έως 3            Ε          944      ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
3 έως 4            Ε          944      ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
4 έως 5            Ε          963      1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
5 έως 6            Ε          963      1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
6 έως 7            Ε          982      2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
7 έως 8            Ε          982      2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού

Κατηγορία ΥΕ
(καμία αλλαγή)
έτη προϋπηρεσίας       βαθμός            Ποσό σε          μισθολογικό κλιμάκιο
0 έως 1            ΣΤ        780      ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
1 έως 2            ΣΤ        780      ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
2 έως 3            Ε          858      ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
3 έως 4            Ε          858      ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
4 έως 5            Ε          875      1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
5 έως 6            Ε          875      1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
6 έως 7            Ε          893      2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
7 έως 8            Ε          893      2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού

Συνεπώς, για υπαλλήλους ΙΔΟΧ που προσλαμβάνονται από τώρα και στο εξής θα πρέπει να εφαρμοστεί η κατάταξη όπως αυτή φαίνεται στους ανωτέρω πίνακες. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση υπαλλήλων ΙΔΟΧ που η σύμβασή τους είναι σε ισχύ (τρέχουσα σύμβαση) για τους οποίους θα πρέπει να γίνει επανακατάταξη και να τους χορηγηθούν αναδρομικά οι αποδοχές τους.

Πηγή: www.dimosnet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.