!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β.Σ.Σ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΑΣ(ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ):
1. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 20/2/2013
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ. 2/19352/0022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου
ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
101 65 – Αθήνα
Τηλέφωνα :
Δ΄ ΤΜΗΜΑ
ΝΠΙΔ – ΔΕΚΟ 33 38 351, 388
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση κοινών υπουργικών αποφάσεων.».
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις παρακάτω κοινές υπουργικές αποφάσεις :
1. Την αριθμ. 2/844/0022/4-1-2013 (ΦΕΚ 43 Β΄) «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που
παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της περ. 12 της
υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄)», η οποία έχει
αναρτηθεί στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ : ΒΕΙΕΗ – 04Ρ. Επισημαίνεται ότι για τους ως άνω δικηγόρους των
ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005, θα εφαρμοστεί το ίδιο καθεστώς με αυτό των
δικηγόρων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδειχθεί στην κατάργηση
του χρονοεπιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 9 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, που προβλεπόταν μέχρι τις 31-12-2012. Από 1-1-2013 δεν
υπολογίζεται χρονοεπίδομα στις αποδοχές των ανωτέρω. Κατόπιν αυτών, για τον υπολογισμό τυχόν
υπερβάλλουσας μείωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, θα
πρέπει να συγκριθούν οι αποδοχές που αυτοί ελάμβαναν κατά την 31-12-2012 με αυτές που
προβλέπονται κατά την 1-1-2013. Σε περίπτωση που η μείωση των αποδοχών είναι μεγαλύτερη του
25%, τότε το υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται ως υπερβάλλουσα μείωση, η οποία θα περικόπτεται
ετησίως κατά το 1/3 από 1-1-2014 και εφεξής. Σχετική η αριθμ. 2/20433/0022/8-3-2012 (ΑΔΑ : Β44ΓΗ –
ΑΝΙ) εγκύκλιός μας.
2. Την αριθμ. 2/840/0022/4-1-2013 (ΦΕΚ 37 Β΄) «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα ΝΠΙΔ και τις ΔΕΚΟ της
περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄)» η
οποία έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ : ΒΕΙΕ4 – ΣΓΘ
. Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω προσωπικό
δεν κατατάσσεται σε βαθμούς αλλά λαμβάνει το βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου που
αντιστοιχεί στο βαθμό κατάταξης που θα είχε εάν κατατασσόταν σε αυτούς. Η κατάταξη γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 και όχι αυτές του άρθρου 28 του
ίδιου νόμου. Διευκρινίζεται ότι για την κατάταξη αναγνωρίζεται ο προβλεπόμενος χρόνος για την
κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος καθώς και χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7)
έτη, που έχει παρασχεθεί σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005.
ΑΔΑ: ΒΕΤΟΗ-35Ν
2
Κατόπιν των ανωτέρω το ως άνω προσωπικό θα καταταγεί στα Μ.Κ. των βαθμών του
Ν.4024/2011 ως εξής:
Όσοι κατέχουν απλό πανεπιστημιακό τίτλο θα καταταγούν μισθολογικά στον ΣΤ΄ βαθμό της ΠΕ
κατηγορίας.
Όσοι κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο θα καταταγούν μισθολογικά στον Ε΄ βαθμό της ΠΕ
κατηγορίας.
Όσοι κατέχουν διδακτορικό τίτλο θα καταταγούν μισθολογικά στον Δ΄ βαθμό της ΠΕ
κατηγορίας.
Επιπλέον, θα τους αναγνωριστεί και τυχόν προϋπηρεσία με ανώτατο όριο τα επτά (7) έτη. Σε
περίπτωση κατοχής και μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 6
του Ν. 4024/2011 κατά την οποία «στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες
από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική
ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης», που σημαίνει ότι οι υπάλληλοι ΙΔΟΧ που διαθέτουν
και μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο κατατάσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
για τον Δ΄ βαθμό της ΠΕ κατηγορίας (εφαρμογή ευνοϊκότερης ρύθμισης), αλλά συνάμα κερδίζουν και 1,
επιπλέον, χρόνο λόγω της κατοχής και μεταπτυχιακού τίτλου (εφαρμογή της μισής χρονικής ρύθμισης
της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης).
Επισημαίνεται ότι, οποιοσδήποτε μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος κατατίθεται από το εν
λόγω προσωπικό, εκτός από το ότι πρέπει να είναι επίσημα αναγνωρισμένος, πρέπει να διαθέτει
συνάφεια με τα αντικείμενα στα οποία το προσωπικό αυτό απασχολείται.
Σε περίπτωση που το ανωτέρω προσωπικό δεν απασχολείται με πλήρες ωράριο, τότε θα
λαμβάνει μέρος των προβλεπόμενων, για το πλήρες ωράριο, αποδοχών, ανάλογα με τις ώρες εργασίας
του.
3. Με αφορμή την παρούσα κοινοποίηση, και κατόπιν πλήθους αιτημάτων διαφόρων
φορέων, σας ενημερώνουμε και για το ακόλουθο ζήτημα: μετά την ένταξη του προσωπικού των
Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Α΄ Μέρους του ν. 3429/2005 στις βαθμολογικές και μισθολογικές
ρυθμίσεις του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011, από 1-1-2013 έως και 30-6-2013 είναι ενεργή η
εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης καθορισμού επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας σε κατηγορίες προσωπικού των παραπάνω φορέων, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 15
παρ. 1 του ν. 4024/2011. Η εν λόγω διάταξη προβλέπει την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση των αποφάσεων
αυτών, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος, πρέπει οι φορείς να υποβάλλουν
στο εποπτεύον υπουργείο τα αιτήματά τους. Κατόπιν, το αρμόδιο υπουργείο πρέπει να καταρτίσει
σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, κατά προτίμηση για το σύνολο των φορέων που εποπτεύει, και
στη συνέχεια να το υποβάλλει στους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονομικών για συνυπογραφή.
Από 1-1-2013, και μέχρι την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων, δεν είναι δυνατή η χορήγηση
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε οποιαδήποτε κατηγορία προσωπικού των
παραπάνω φορέων.
Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια :
1. Όλα τα Υπουργεία
α. Γραφεία κ.κ. Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών
β. Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
ΑΔΑ: ΒΕΤΟΗ-35Ν
3
γ. Δ/νσεις Διοικητικού
δ. Δ/νσεις Οικονομικού
με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλα τα Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο.
του Α΄ Μέρους του ν. 3429/2005 που εποπτεύουν.
Ιδίως οι αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλούνται να
κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλους τους Δήμους, προκειμένου αυτοί να
ενημερώσουν τα Ν.Π.Ι.Δ. και τις Α.Ε. που εποπτεύουν.
2. Αρχηγεία Σωμάτων Ασφαλείας, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ.
3. Ελεγκτικό Συνέδριο
4. Όλες τις Περιφέρειες
α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
β. Δ/νσεις Οικονομικού
γ. Δ/νσεις Διοικητικού
με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλα τα Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο.
του Α΄ Μέρους του ν. 3429/2005 που εποπτεύουν.
5. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
β. Δ/νσεις Οικονομικού
γ. Δ/νσεις Διοικητικού
6. Βουλή των Ελλήνων
Λογιστήριο
7. Συμβούλιο της Επικρατείας
8. Άρειο Πάγο
9. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
10. Όλες τις Υ.Δ.Ε.
11. Όλες τις Δ.Ο.Υ. και
Δ/νσεις Επιθεωρήσεως Δ.Ο.Υ.
12. Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.)
13.
1. Γ.Λ.Κ.
Δ/νση 50η
Κάνιγγος 29 , 101 10 Αθήνα
14.
Γ.Λ.Κ.
Ενιαία Αρχή Πληρωμής
Κάνιγγος 29, 101 10 Αθήνα
15.
Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ
Λ. Συγγρού 101 και Λαγουμιτζή 40
117 45 Αθήνα.
Β. Εσωτερική διανομή :
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
3. Γραφεία κ. Γεν. Δ/ντών Γ.Λ.Κ.
4. Δ.22 – Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄ (10 αντίγραφα)
5. Δ.47
6. Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
7. Δ.26
ΑΔΑ: ΒΕΤΟΗ-35Ν
2.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 15/05/2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ. Πρωτ.: οικ. 2/38854/0022
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΘΕΜΑ:
Παροχή οδηγιών.
Σας γνωστοποιούμε την αριθ.2/24529/0022/24-3-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 928 Β΄) με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ.2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) Κ.Υ.Α για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών», η οποία έχει αναρτηθεί με ΑΔΑ:ΒΙ0ΒΗ-ΕΦΥ, προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της από την ημερομηνία ισχύος της (ήτοι από 14-4-2014) και εφεξής.
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής:
1. Με την προϊσχύουσα Κ.Υ.Α. οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη μισθολογική τους ένταξη και μέχρι επτά (7) έτη κατΝ ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Επίσης, για τους κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι εν λόγω τίτλοι δύναται να προσμετρηθούν για μισθολογική εξέλιξη, εφόσον προηγηθεί από το ίδιο όργανο η κρίση της συνάφειας αυτών.
2. Η εν λόγω τροποποίηση αφορά στην αλλαγή της διαδικασίας που ακολουθείται για την προσμέτρηση στη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού, αφενός του τυχόν χρόνου αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας που έχει στο δημόσιο τομέα και αφετέρου του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που τυχόν κατέχει. Με τη νεότερη Κ.Υ.Α., από 14-4-2014, για τις προϋπηρεσίες που δεν έχουν αναγνωριστεί θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στις ρυθμίσεις αυτής , δηλαδή δεν απαιτείται πλέον κρίση από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αλλά η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων φορέων και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης συνοδευόμενης από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία οι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, των οποίων δεν έχει κριθεί η συνάφεια των τίτλων αυτών από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, μπορούν να προσμετρήσουν τους εν λόγω τίτλους για μισθολογική εξέλιξη από την ημερομηνία πρόσληψής τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση οι τίτλοι αυτοί να έχουν αποτελέσει τυπικό προσόν για την πρόσληψή τους. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω τίτλοι δεν έχουν απαιτηθεί ως τυπικό προσόν για την πρόσληψη, δεν μπορούν να προσμετρηθούν για μισθολογική εξέλιξη.
4. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις ΔΕΚΟ της περ. 12 της υποπαραγράφου Π της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, σύμφωνα με την αριθ.οικ.2/840/0022/4-1-2013 (Φ.Ε.Κ. 37΄Β) κ.υ.α. και τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθ.2/19352/0022/20-2-2013 εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΕΤΟΗ-35Ν).
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο Προϊστάμενος της Διεκπεραίωσης α.α
ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
3.
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4024
ΑΡΘΡΟ 12 & 13
4.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΡΟΔΟΥ-ΔΟΠΑΡ
Ν.Π.Δ.Δ
Ρόδος, 20/10/2014 
Προς: 1.γραφείο Μισθοδοσίας
2.Ενδιαφερόμενη 
Ταχ. Δ/νση: Διαγοριδών 3 
Ρόδος 85100
Τηλ. :22410 27427, 26385
Φαξ: 22410 78649, 37149
e-mail: podr1@otenet.gr
ΘΕΜΑ: Επανακατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο της υπαλλήλου Παπανικολάου Ζαχαρούλας με 
σχέση εργασίας Ι.Δ.Ορισμένου χρόνου ,ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής .
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 520 /2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. Έχοντας υπόψη:
1) ότι το προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ορισμένου χρόνου του Δημοσίου 
,Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν βασικό 
μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους ,σύμφωνα με 
την παρ.1 της ΚΥΑ οικ. 2/13917/0022/17.02.2012 (ΦΕΚ 414/23.02.2012) και με 
τις διατάξεις των άρθρων 12 κ 13 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226).
2) Την Υπ. Οικ. οικ. 2/17589 /0022/29.02.2012 με την οποία επισημαίνεται ότι το εν 
λόγω προσωπικό δεν κατατάσσεται βαθμολογικά αλλά μόνο μισθολογικά.
3) Ότι για τη μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού Ι.Δ. Ορισμένου χρόνου στα ΜΚ 
του άρθρου 12 του Ν.4024/2011 ,λαμβάνεται υπόψη χρόνος Προϋπηρεσίας μέχρι 
7 έτη σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΑΡ.1,3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.
4) Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4024/2011 Τα Μ.Κ. χορηγούνται ανά διετία, με 
εξαίρεση τα Μ.Κ. των Βαθμών Β' και Α', τα οποία χορηγούνται ανά τριετία. Η 
εξέλιξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του 
ανωτέρω οριζόμενου χρόνου.
5) Ότι Τα μισθολογικά κλιμάκια κάθε βαθμού σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο , πέραν 
του βασικού μισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, είναι τα εξής:
α) Βαθμός Ε ': δύο (2) Μ.Κ. για τις κατηγορίες Π Ε και ΤΕ, τρία (3) Μ.Κ. για την 
κατηγορία ΔΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ.
β) Βαθμός Δ ': τρία (3) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, τέσσερα (4) Μ.Κ. για 
την κατηγορία ΔΕ και έξι (6) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ,κτλ
6) ότι σύμφωνα , με το Υπ. Οικ. 2/49424/0022/9.7.2014 έγγραφό του Υπουργείο 
Οικονομικών οι υπάλληλοι ΙΔΟΧ εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του 
Ν.4024/2011, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 12 σε συνδυασμό με την παρ.7 του 
άρθρου 7 του ίδιου νόμου. Δηλαδή εισάγει μία νέα διάταξη που πρέπει να ληφθεί υπόψη, 
συνδυαστικά, για τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων ΙΔΟΧ. 
7)την με αριθμ.25/2013 απόφαση Προέδρου του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. σύμφωνα με την οποία η 
υπάλληλος μας Παπανικολάου Ζαχαρούλα ΤΕ Πολι.Μηχανικός όπως προέκυψε από τα 
στοιχεία του ατομικού της Φακέλου είχε στις 4/1/2013 συνολικό χρόνο υπηρεσίας στο 
Δημόσιο ,Ν.Π.Δ.Δ. ,ΟΤΑ ,έξι ( 6) έτη Μηδέν( 0 ) μήνες και (0) ημέρες και κατατάχθηκε 
στο ΜΚ2 του Έψιλον Βαθμού ενώ έπρεπε να καταταχθεί στο εισαγωγικό μισθολογικό 
κλιμάκιο του Δ βαθμού (δηλ. δύο χρόνια στον βασικό του ΣΤ βαθμού, τέσσερα χρόνια 
στον Ε βαθμό και ένα μήνα στο εισαγωγικό κλιμάκιο του Δ βαθμού). 
α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
α)Επανακατάσσουμε αναδρομικά από 4/1/2013 (ημερομηνία κατάταξης της 
υπαλλήλου μας Παπανικολάου Ζαχαρούλας με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 6 ετη 
ο μήνες και ο ημέρες ) στο Β.Μ. του Δέλτα Βαθμού σύμφωνα με τα άρθρα 12 κ 
13 του Ν.4024/2011.
Β)Χορηγούμε αναδρομικά από 4/1/2013 στην ανωτέρω υπάλληλο το Β.Μ. του 
Δέλτα βαθμού σύμφωνα με τα άρθρα 12 κ 13 του Ν.4024/2011 όπως ισχύουν 
για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ορισμένου χρόνου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ Μ.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
5.
Από το Πρακτικό της αριθμ. 18/2014 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης
Αριθμός Απόφασης: 120/2014
Περίληψη
Έγκριση αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου και
χορήγησης αναδρομικών στον Αλεξινάκη Ιωάννη.
Στην Ασπροβάλτα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, 
σήμερα την 06η του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης, μετά την αριθμ. πρωτ. 3667/02-10-2014 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου, που επιδόθηκε κανονικά σε όλους σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις του Ν.1069/80. 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα δέκα, δηλαδή:
Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 18:00
Ώρα λήξης συνεδρίασης: 21:00
Τα αριθ. 1, 2, 3 & 4 θέματα, με αριθμούς αποφάσεων 110, 111, 112 & 113 αντίστοιχα, 
δεν γραφόταν στην ημερήσια διάταξη, αλλά συζητήθηκαν ύστερα από ομόφωνη απόφαση των
παρόντων να συζητηθούν σαν κατεπείγοντα θέματα. 
O Πρόεδρος του Δ/κου Συμβουλίου εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός της ημερήσιας
διάταξης είπε ότι ο Αλεξινάκης Ιωάννης προσλήφθφ στην Δ.Ε.Υ.Α.Β. την 1/9/2011 μέσω του
προγράμματος του ΟΑΕΔ «Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση
που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 
ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, 
Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε
κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του
χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α)». Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε
τριάντα έξι (36) μήνες. 
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το
προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου
πρώτου του ν.4093/2012 κατατάχθηκε την 1-1-2013 (ημερομηνία έναρξης αναλογικής
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Σ)
2. ΖΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΛΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
6. ΦΩΤΙΑΔΗΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΚΟΡΕΖΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
10. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΝΝΑ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΧΑΤΖΗ-ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑεφαρμογής του βαθμολογίου – μισθολογίου του ν. 4024/2011) σε κατηγορία, κλάδο/ειδικότητα
και μισθολογικό κλιμάκιο ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε. 
Κλάδος/Ειδικότητα : ΔΕ Διοικητικοί
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
A/A ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚ
Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
1 ΑΛΕΞΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
ΣΤ΄ΒΑΘΜΟΥ ΔΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1 3 30
Με την Υπ.Οικ. οικ. 2/19352/0022/20.02.2013 διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω προσωπικό
δεν κατατάσσεται σε βαθμούς αλλά λαμβάνει το βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου που
αντιστοιχεί στο βαθμό κατάταξης που θα είχε εάν κατατασσόταν σε αυτούς. Η κατάταξη γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 και όχι αυτές του άρθρου 28 
του ίδιου νόμου.
Το Υπουργείο Οικονομικών, με το Υπ. Οικ. 2/49424/0022/9.7.2014 έγγραφό του, μας
πληροφορεί, σε έγγραφο απάντησης επί ερωτήματος δημοτικής επιχείρησης, ότι οι υπάλληλοι
ΙΔΟΧ εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4024/2011, σύμφωνα με την παρ.2 του
άρθρου 12 σε συνδυασμό με την παρ.7 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου. Δηλαδή εισάγει μία νέα
διάταξη που πρέπει να ληφθεί υπόψη, συνδυαστικά, για τη μισθολογική κατάταξη των
υπαλλήλων ΙΔΟΧ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 7 του Ν.4024/2011, ο ελάχιστος
χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, είναι:
β) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ:
Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ, έξι (6) έτη
Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ, έξι (6) έτη
Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β (καταληκτικός βαθμός), οκτώ (8) έτη.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Αλεξινάκης Ιωάννης θα έπρεπε να αλλάξει μισθολογικό
κλιμάκιο την 01/09/13 και να καταταγεί στο μισθολογικό κλιμάκιο : βασικός μισθός Ε’ βαθμού
ΔΕ κατηγορίας και θα πρέπει να του χορηγηθεί αναδρομικά η διαφορά των μισθ. κλιμακίων
από 1/9/2013 έως 30/9/2014 δηλ. για 13 μήνες (944-858 x 13 = 1.118€ μικτά).
Το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τα οικ. 2/19352/0022/20.02.2013 και οικ. 
2/49424/0022/9.7.2014 έγγραφα του Υπ. Οικονομικών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου για τον Αλεξινάκη Ιωάννη και την κατάταξή του
στο μισθολογικό κλιμάκιο : βασικός μισθός Ε’ βαθμού ΔΕ κατηγορίας, καθώς και την χορήγηση
αναδρομικών της διαφοράς των μισθολογικών κλιμακίων, ήτοι 1.118,00 μικτά.
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 120/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή Υπογραφές 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Γαβριηλίδης Ανδρέας
5.
Μισθολογική κατάταξη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
1. Σύμφωνα με την παρ.1 της ΚΥΑ οικ. 2/13917/0022/17.02.2012 (ΦΕΚ 414/23.02.2012 τεύχος Β'), το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α).
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4024/2011, εισαγωγικός βαθμός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικού είναι ο Βαθμός ΣΤ με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου και καταληκτικός, ο Βαθμός Α για την ΠΕ και ΤΕ κατηγορία, ο Βαθμός Β για τη ΔΕ κατηγορία και ο Βαθμός Γ για την ΥΕ κατηγορία.
Με την Υπ. Οικ. οικ. 2/17589 /0022/29.02.2012 επισημαίνεται ότι το εν λόγω προσωπικό δεν κατατάσσεται βαθμολογικά αλλά μόνο μισθολογικά.
Επιπλέον, με την Υπ.Οικ. οικ. 2/19352/0022/20.02.2013 διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω προσωπικό δεν κατατάσσεται σε βαθμούς αλλά λαμβάνει το βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου που αντιστοιχεί στο βαθμό κατάταξης που θα είχε εάν κατατασσόταν σε αυτούς. Η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 και όχι αυτές του άρθρου 28 του ίδιου νόμου.
2. Σύμφωνα με την παρ.2 της ΚΥΑ οικ. 2/13917/0022/17.02.2012, για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού στα Μ.Κ. του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου, λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου. […]
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4024/2011:
1. Οι υπάλληλοι του άρθρου 4 λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό τους. Περαιτέρω, σε κάθε βαθμό θεσπίζονται μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) στα οποία ο υπάλληλος εξελίσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.
2.Τα Μ.Κ. χορηγούνται ανά διετία, με εξαίρεση τα Μ.Κ. των Βαθμών Β' και Α', τα οποία χορηγούνται ανά τριετία. Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που, από τις εκθέσεις αξιολόγησής του, προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), για δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται μισθολογικά μέχρις ότου επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό.
3.Τα μισθολογικά κλιμάκια κάθε βαθμού, πέραν του βασικού μισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, είναι τα εξής:
α) Βαθμός Ε ': δύο (2) Μ.Κ. για τις κατηγορίες Π Ε και ΤΕ, τρία (3) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ.
β) Βαθμός Δ ': τρία (3) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, τέσσερα (4) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και έξι (6) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ.
γ) Βαθμός Γ': τέσσερα (4) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ.
δ) Τα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού Γ' της ΥΕ κατηγορίας και των βαθμών Β' και Α' των λοιπών κατηγοριών καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υπαλλήλου, μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από την υπηρεσία.
4. Με τη βαθμολογική προαγωγή ο υπάλληλος λαμβάνει το βασικό μισθό του νέου βαθμού ή του μικρότερου Μ.Κ. του βαθμού αυτού, ο οποίος είναι υψηλότερος από το βασικό μισθό που κατείχε πριν την προαγωγή του.
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους η κατάταξη γίνονταν μόνο σε μισθολογική εξέλιξη στα Μ.Κ. του άρθρου 12 του Ν.4024/2011, όπως ρητά ανέφερε η εγκύκλιος Υπ.Οικ. οικ. 2/19352/0022/20.02.2013.*
(* Η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 και όχι αυτές του άρθρου 28 του ίδιου νόμου).
ΟΜΩΣ το Υπουργείο Οικονομικών, με το Υπ. Οικ. 2/49424/0022/9.7.2014 έγγραφό του μας πληροφορεί, σε έγγραφο απάντησης επί ερωτήματος δημοτικής επιχείρησης, ότι οι υπάλληλοι ΙΔΟΧ εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4024/2011, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 12 σε συνδυασμό με την παρ.7 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου. Δηλαδή εισάγει μία νέα διάταξη που πρέπει να ληφθεί υπόψη, συνδυαστικά, για τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων ΙΔΟΧ. (Το περιεχόμενο του εγγράφου επιβεβαιώθηκε τηλεφωνικά ότι αποτελεί τη θέση του Γεν.Λογιστηρίου και όχι μεμονωμένη άποψη του συντάκτη του εγγράφου)
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 7 του Ν.4024/2011, ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, είναι:
α) Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α (καταληκτικός βαθμός):
αα) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, έξι (6) έτη και
ββ) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ, οκτώ (8) έτη.
β) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ:
Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ, έξι (6) έτη
Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ, έξι (6) έτη
Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β (καταληκτικός βαθμός), οκτώ (8) έτη.
γ) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ:
Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ, δέκα (10) έτη
Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ (καταληκτικός βαθμός), δέκα (10) έτη.
Στηριζόμενο σε αυτή τη διάταξη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάλληλος ΙΔΟΧ κατηγορίας ΠΕ με συνολική αναγνωρισμένη προϋπηρεσία την 31.12.2012 έξι (6) ετών και μίας (1) ημέρας, θα καταταχθεί στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του Δ βαθμού (δηλ. δύο χρόνια στον βασικό του ΣΤ βαθμού, τέσσερα χρόνια στον Ε βαθμό και ένα μήνα στο εισαγωγικό κλιμάκιο του Δ βαθμού).
Δηλαδή, υπάρχει διαφορά, με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού, σε σχέση με το εάν ληφθεί υπόψη μόνο το άρθρο 12 του ν. 4024/2011 (όπως ανέφερε η εγκύκλιος Υπ.Οικ. οικ. 2/19352/0022/20.02.2013, χωρίς να υπάρχει αναφορά στην παρ 7 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011). Στην περίπτωση αυτή, ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα κατατάσσονταν στο 2 μισθολογικό κλιμάκιο του Ε βαθμού (δηλ. δύο χρόνια στο βασικό κλιμάκιο του ΣΤ Βαθμού, δύο χρόνια στο εισαγωγικό κλιμάκιο του Ε βαθμού, δύο χρόνια στο 1ο κλιμάκιο του Ε βαθμού και ένα μήνα στο 2 κλιμάκιο του Ε βαθμού).
Επιγραμματικά, στην πρώτη περίπτωση ο χρόνος που απαιτείται στον Ε βαθμό, σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011, είναι τέσσερα έτη, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο χρόνος που απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ιδίου νόμου, είναι έξι έτη.
Ειδικότερα, μετά τις νέες αυτές οδηγίες του Υπουργείου, οι πίνακες κατάταξης του προσωπικού ΙΔΟΧ σε Δήμους και ΝΠΙΔ διαμορφώνονται ως εξής:
Κατηγορία ΠΕ
έτη προϋπηρεσίας βαθμός Ποσό μισθολογικό κλιμάκιο
0 έως 1 ΣΤ 1.092 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
1 έως 2 ΣΤ 1.092 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
2 έως 3 Ε 1.201 ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
3 έως 4 Ε 1.201 ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
4 έως 5 Ε 1.225 1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε ΒΑΘΜΟΥ
5 έως 6 Ε 1.225 1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε ΒΑΘΜΟΥ
6 έως 7 Δ 1.381 ΒΑΣΙΚΟΣ Δ ΒΑΘΜΟΥ
7 έως 8 Δ 1.381 ΒΑΣΙΚΟΣ Δ ΒΑΘΜΟΥ
Κατηγορία ΤΕ
έτη προϋπηρεσίας βαθμός Ποσό σε μισθολογικό κλιμάκιο
0 έως 1 ΣΤ 1.037 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
1 έως 2 ΣΤ 1.037 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
2 έως 3 Ε 1.141 ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
3 έως 4 Ε 1.141 ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
4 έως 5 Ε 1.164 1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
5 έως 6 Ε 1.164 1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
6 έως 7 Δ 1.312 ΒΑΣΙΚΟΣ Δ ΒΑΘΜΟΥ
7 έως 8 Δ 1.312 ΒΑΣΙΚΟΣ Δ ΒΑΘΜΟΥ
Κατηγορία ΔΕ
(καμία αλλαγή)
έτη προϋπηρεσίας βαθμός Ποσό σε μισθολογικό κλιμάκιο
0 έως 1 ΣΤ 858 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
1 έως 2 ΣΤ 858 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
2 έως 3 Ε 944 ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
3 έως 4 Ε 944 ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
4 έως 5 Ε 963 1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
5 έως 6 Ε 963 1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
6 έως 7 Ε 982 2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
7 έως 8 Ε 982 2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
Κατηγορία ΥΕ
(καμία αλλαγή)
έτη προϋπηρεσίας βαθμός Ποσό σε μισθολογικό κλιμάκιο
0 έως 1 ΣΤ 780 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
1 έως 2 ΣΤ 780 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤ ΒΑΘΜΟΥ
2 έως 3 Ε 858 ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
3 έως 4 Ε 858 ΒΑΣΙΚΟΣ Ε ΒΑΘΜΟΥ
4 έως 5 Ε 875 1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
5 έως 6 Ε 875 1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
6 έως 7 Ε 893 2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
7 έως 8 Ε 893 2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε βαθμού
Συνεπώς, για υπαλλήλους ΙΔΟΧ που προσλαμβάνονται από τώρα και στο εξής θα πρέπει να εφαρμοστεί η κατάταξη όπως αυτή φαίνεται στους ανωτέρω πίνακες. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση υπαλλήλων ΙΔΟΧ που η σύμβασή τους είναι σε ισχύ (τρέχουσα σύμβαση) για τους οποίους θα πρέπει να γίνει επανακατάταξη και να τους χορηγηθούν αναδρομικά οι αποδοχές τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.