!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Έρχονται τα «ΚΕΠ Αλληλεγγύης» για όλα τα προγράμματα πρόνοιας


Ρυθμίστηκε με κοινή υπουργική απόφαση το πλαίσιο λειτουργίας των «ΚΕΠ Αλληλεγγύης», όπου θα φέρει ως επίσημη ονομασία Κέντρα Κοινότητας και θα δημιουργηθούν στους δήμους της χώρας. Σκοπός να εξυπηρετούν όσους πολίτες χρίζουν πρόνοιας.


Ειδικότερα σκοπός των «Κέντρων Κοινότητας» είναι η περαιτέρω υποστήριξη των δήμων στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους. Σύμφωνα με την απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε κάθε δήμο θα μπορεί να λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας». 
Τα «Κέντρα Κοινότητας», τα Παραρτήματα και οι Κινητές Μονάδες τους, θα λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων ΟΤΑ α' βαθμού και εποπτεύονται από αυτές.  
Το «Κέντρο Κοινότητας» θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
- Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών.   
- Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (πχ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προ-γράμματα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κλπ).
 - Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα. Τα «Κέντρα Κοινότητας» υποχρεούνται ιδιαίτερα να παρέχουν υποστήριξη στους πολίτες κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το Πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», τόσο για την ορθή συμπλήρωση αυτής, όσο και για την προσκόμιση και παραλαβή των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών. 
- Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 
-  Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοι-νότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, -Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κλπ. 

- Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: 
α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 
- Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων. 

Το «Κέντρο Κοινότητας» ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, δύναται να παρέχει υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
 -    Παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.
 -    Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες 
-    Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.) -    Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δρα-στηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές.
 -    Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτο-βουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κλπ) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α. 
-    Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Μετανάστες 
-    Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ. 
-    Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών 
-    Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συν-δράμει το προσωπικό του «Κέντρου Κοινότητας» κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του συντονιστή του Κέντρου και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών. Παραρτήματα και κινητές μονάδες Το «Κέντρο Κοινότητας» δύναται να διευρύνει τη δράση του με Παραρτήματα, ώστε να εξυπηρετεί θύλακες φτώχειας, καταυλισμούς Ρομά, θύλακες Μεταναστών κ.α., καθώς και με Κινητές Μονάδες για τον εντοπισμό και εξυπηρέτηση ατόμων απομακρυσμένων περιοχών. 
Τα Παραρτήματα και οι Κινητές Μονάδες θα είναι πα-ρακολουθήματα του «Κέντρου Κοινότητας» αναφοράς, θα εποπτεύονται από τις ίδιες υπηρεσίες του ΟΤΑ α' βαθμού και θα συνδέονται άμεσα με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το «Κέντρο Κοινότητας» αναφοράς τους. Ειδικότερα, οι Κινητές Μονάδες θα πρέπει να πα-ρέχουν οπωσδήποτε τις καθορισμένες υποχρεωτικές υπηρεσίες σύμφωνα με την απόφαση που παρουσιάζουν τα dikaiologitika.gr . 
Επιπλέον, τα παραρτήματα δύνανται να εξειδικεύονται σε μία ή ορισμένες υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής ή ομάδας - στόχου. 
Στις περιπτώσεις που στο Δήμο λειτουργεί ήδη «Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», αυτό παραμένει ως Παράρτημα του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας, το οποίο έτσι παρέχει, από την έναρξη λειτουργίας του, και τις υπηρεσίες που παρέχονταν από το υφιστάμενο Κέντρο Στήριξης Ρομά. 
Για τις ειδικότητες που είναι κοινές με αυτές που προβλέπονται στο «Κέντρο Κοινότητας» αναφοράς, ο οικείος ΟΤΑ θα έχει την ευχέρεια να ορίσει τον τρόπο κάλυψης των αναγκών της κεντρικής δομής και του Παραρτήματος από τις συγκεκριμένες υφιστάμενες ειδικότητες, έχοντας τη δυνατότητα, εάν το κρίνει απαραίτητο, να αυξήσει τον αριθμό των απασχολούμενων αυτών των ειδικοτήτων. 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κο-νότητας», και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη». Ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και περιστάσεις, η δράση κάθε «Κέντρου Κοινότητας» δύναται να εστιάζει περισσότερο σε μια ή περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες. 
Η εξυπηρέτηση των ωφελούμενων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής το οποίο θα διασυνδέεται με τα αντίστοιχα συστήματα συνεργαζόμενων φορέων και υπηρεσιών που εφαρμόζουν προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Φορείς Υλοποίησης Ως φορείς υλοποίησης των «Κέντρων Κοινότητας» ορίζονται οι Δήμοι και όλοι οι φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από αυτούς (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς). 
Ωράριο Λειτουργίας Τα «Κέντρα Κοινότητας» λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο ημερήσιας λειτουργίας το οποίο, κατά την κρίση του οικείου ΟΤΑ α' βαθμού και με βάση τις δυνατότητές του σε ανθρώπινο δυναμικό, δύναται να εκτείνεται και πέραν της 17:00, ώρα λήξης του ωραρίου του τακτικού προσωπικού, προκειμένου να εξυπηρετεί τους πολίτες στο μεγαλύτερο δυνατό χρονικό εύρος. Το ακριβές ωράριο του «Κέντρου Κοινότητας» καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
Οι Φορείς υλοποίησης υποχρεούνται να συντάσσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος να περιλαμβάνει όλα τα θέματα αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας», ιδίως τα σχετικά με: 
-    Τις διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης του Κέντρου Κοινότητας, 
-    Τα καθήκοντα του απασχολούμενου προσωπικού,
 -    Τις διαδικασίες ένταξης στις παρεχόμενες από το «Κέντρο Κοινότητας» υπηρεσίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
-    Την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφε-λούμενων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που εξασφα-λίζει τη δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων για τον αριθμό και τον τρόπο εξυπηρέτησής τους, -    Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων, 
-    Τη μεθοδολογία οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών με έμφαση στο σεβασμό των δικαιωμάτων και των ιδιαίτερων αναγκών κάθε ωφελούμενου 
-    Τις διαδικασίες τήρησης αρχείου και ατομικών φακέλων των ωφελούμενων, σε συμμόρφωση με τα προ-βλεπόμενα στο Ν. 2472/1997, 
-    Την τήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών και συνεντεύξεων στις περιπτώσεις παροχής συμβουλευτικής δράσης, στο οποίο να πληρούνται οι προδιαγραφές του επιστημονικού απορρήτου, -    Τις διαδικασίες αξιολόγησης της κατάστασης των ωφελούμενων, 
-    Τη διασύνδεση του «Κέντρου Κοινότητας» με φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανέ-νταξης, 
-    Την προσέλκυση εθελοντών και την αξιοποίηση φοι-τητών σε πρακτική άσκηση, καθώς και για τη σύνδεση με την κοινότητα και την τήρηση σχετικού μητρώου, 
-    Την αξιοποίηση των παρεχόμενων πόρων για τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας», συμπεριλαμβα-νομένης της προσέλκυσης πόρων από δωρεές. Στελέχωση Το «Κέντρο Κοινότητας» στελεχώνεται από υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Το «Κέντρο Κοινότητας» στελεχώνεται ανάλογα με τον πληθυσμό του οικείου Δήμου, και τουλάχιστον από δύο, υποχρεωτικά, υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι Κοινωνικός Λειτουργός, (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος), πλήρους απασχόλησης. 

Ο Κοινωνικός Λειτουργός θα εκτελεί χρέη συντονιστή και βασικού υπευθύνου υλο-ποίησης των προγραμμάτων, των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ θα μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας. Σε περίπτωση λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας» με διευρυμένο ωράριο πέραν της 17.00 μμ, θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου αυτού να απασχολούνται στο Κέντρο δύο τουλάχιστον υπάλληλοι, εκ των οποίων ο ένας Κοινωνικός Λειτουργός, αμφότεροι δε να καλύπτουν και διοικητικά καθήκοντα. 

Στις περιπτώσεις «Κέντρου Κοινότητας» διευρυμένου με παράρτημα Ρομά, σε Δήμο όπου ήδη λειτουργούσε «Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού» τότε, εάν στο προσωπικό του υπήρχε ήδη εργαζόμενος με ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού, τότε αυτός μπορεί να αναλάβει το συντονισμό του Κέντρου Κοινότητας αναφοράς, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει αυτό να στελεχωθεί υποχρεωτικά με Κοινωνικό Λειτουργό που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας και συ-ντονισμού. Στις περιπτώσεις όπου το ρόλο συντονιστή είχε Κοινωνιολόγος ή άλλος κοινωνικός επιστήμονας, τότε αυτός παραμένει συντονιστής του παραρτήματος, λόγω εμπειρίας. 

Το «Κέντρο Κοινότητας», ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες,  δύναται να στελεχώνεται από προσωπικό πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με σύμβαση ΙΔΟΧ ή μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, από τις κάτωθι ειδικότητες: 
-    Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών, ει δυ-νατόν με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας. 
-    Ψυχολόγος ή σχολικός ψυχολόγος (πτυχιούχος ΑΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος). 
-    Επισκέπτης Υγείας ή Νοσηλευτής (πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος). 
Ελλείψει αυτού, βοηθός νοσηλευτή των σχολών ΤΕΕ/ΜΤΕΝΣ/ΙΕΚ/ΕΠΑΛ με άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
-    Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ει δυνατόν με εμπειρία σε θέματα απασχόλησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
-    Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ με ειδίκευση ή/και εμπειρία στη μαθησιακή στήριξη και την δημιουργική ενασχόληση παιδιών (Νηπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί Παιδαγωγοί κλπ). 
-    Διαμεσολαβητής για Ρομά και Ευπαθείς Ομάδες, τουλάχιστον ΥΕ (εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν), ο οποίος, σε κάθε περίπτωση θα έχει γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας και της διαλέκτου της   
-    Υπάλληλος αρμόδιος για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου, τουλάχιστον ΔΕ. Επιπρόσθετα, ένα Κέντρο, διά του φορέα υλο-ποίησής του, δύναται να συνάψει συμβάσεις έργου ή κατ' αποκοπή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (π.χ. νομικές συμβουλές, υπηρεσίες υγείας όπου αυτές προ-βλέπονται ρητά). Δύναται επίσης με τον ίδιο τρόπο να απασχολήσει βοηθητικό προσωπικό ή να συνάψει συμβάσεις για την εξασφάλιση της φύλαξης, της ασφάλειας, της καθαρι-ότητας κλπ, ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ή σύμβαση έργου. 
Σκόπιμο είναι, όπου καθίσταται δυνατό, να απασχολούνται και άτομα από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καθώς και εθελοντές, με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του τακτικού προσωπικού και την εποπτεία του Συντονιστή του Κέντρου. Κάθε Κέντρο δύναται να έχει παραπάνω από ένα άτομο ανά ειδικότητα, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης. Το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση της πράξης, προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα του Ν. 2190/1994 (με την εποπτεία του ΑΣΕΠ) όπως κάθε φορά ισχύει, για τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του. Οι Φορείς Υλοποίησης οφείλουν να μεριμνούν για την επιμόρφωση και τη συνεχή υποστήριξη των στελεχών του «Κέντρου Κοινότητας» μέσω ειδικών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και άλλων ενδεδειγμένων σεμιναρίων, καθώς και για την ενημέρωσή τους επί εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν σε άτομα τα οποία πλήττονται από πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό. 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 Όπου καθίσταται δυνατό, τα «Κέντρα Κοινότητας» θα συστεγάζονται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Προστασίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' Βαθμού, σε διακριτό χώρο, ει δυνατόν πλησίον της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή σε άλλες κοινωνικές δομές του οικείου Δήμου. 
Σε διαφορετική περίπτωση, οι ΟΤΑ θα μεριμνήσουν για τη στέγαση των Κέντρων Κοινότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις που κρίνουν εκείνοι κατάλληλες και συμφέρουσες για το Δήμο και τους δημότες τους, αξιοποιώντας, αν αυτό είναι εφικτό, αδρανείς κτιριακές υποδομές κυριότητάς τους. 
Τα κτίρια στα οποία θα λειτουργούν τα «Κέντρα Κοινότητας» θα πρέπει να διασφαλίζουν την προσβασι-μότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. 
Επίσης θα πρέπει να πληρούν τις κτιριολογικές και υγειονομικές προδιαγραφές όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις. 

Τα «Κέντρα Κοινότητας» θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τους παρακάτω χώρους οι οποίοι να είναι προσβάσιμοι για ΑμεΑ: 
-    Χώρος υποδοχής και αναμονής κοινού και διεκπε-ραίωσης διοικητικών υποθέσεων  
-    Γραφείο ατομικών συνεντεύξεων και συμβουλευτικών δράσεων 
-    Χώρους Υγιεινής για την εξυπηρέτηση του προσω-πικού και του κοινού  Σε περίπτωση που στο «Κέντρο Κοινότητας» γίνεται συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών θα πρέπει να διασφαλίζεται χώρος αποθήκευσης βασικών αγαθών που να πληροί τις υγειονομικές διατάξεις. 
Τα «Κέντρα Κοινότητας» θα πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό και λοιπό εξοπλισμό για την υποδοχή και διασύνδεση των ωφελούμενων με συναρ-μόδιες υπηρεσίες, για την ολοκληρωμένη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και για κάθε άλλη υπηρεσία που προβλέπεται από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση να παρέχεται στους πολίτες. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας των «Κέντρων Κοινότητας», σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο (παρεχόμενες υπηρεσίες), ανήκει στη Δ/νση που ασκεί αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας δια της Κοινωνικής Υπηρεσίας, σε ότι, δε, αφορά το οικονομικό και διοικητικό αντικείμενο, στις αρμόδιες Δ/νσεις διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης του οικείου Δήμου. 
Σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί ή/και λειτουργεί στον οικείο Δήμο η εν λόγω Δ/νση ή Κοινωνική Υπηρεσία, την εποπτεία του Κέντρου ασκεί η αντίστοιχη Δ/νση του Δήμου Έδρας δια της Κοινωνικής Υπηρεσίας της, συνεπικουρούμενης από τους Κοινωνικούς Επιστήμονες άλλων δομών ή κοινωνικών προγραμμάτων του Δήμου στον οποίο λειτουργεί το «Κέντρο Κοινότητας» ή του οικείου ΟΤΑ β' βαθμού. Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας πραγματοποιούνται βάσει των οριζομένων στο κείμενο θεσμικό πλαίσιο. 
 Όλοι οι Φορείς οι οποίοι λειτουργούν «Κέντρα Κοινότητας» υποχρεούνται να υποβάλουν στη Δ/νση Κοι-νωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Κέντρων κατά την έναρξη λειτουργίας τους, τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και ετήσια απολογιστικά στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας του Κέντρου. 


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Τα «Κέντρα Κοινότητας» δύνανται να καλύπτονται από εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης των κέντρων κοινότητας από πόρους των ΕΔΕΤ, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.