!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΑΓΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΣΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ Π/Υ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Δ6 – ΤΜΗΜΑ Β
Αθήνα, 21 / 1 / 2016
Αρ.Πρωτ. Φ.3/1/οικ.1857/76

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 4270/2014 ( Α 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
β. Της Υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222) «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 - 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016»

γ. του άρθρου 127 παραγρ. 1Α του Ν.4199/2013 (Α 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες 
διατάξεις»

δ. του άρθ.64 παραγρ. 1 του Ν.4277/2014 (Α΄156) «Νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας και άλλες διατάξεις».
στ. του άρθρου 49 του Ν.4351/2015 (Α΄ 164) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
ε. του π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
2. Τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν.4320 (Α 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 ( Α 180 ), «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» όπως ισχύουν. 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» 
5. Την υπ΄αρίθμ. Φ.ΑΚΑΓΕ/57482/2241/24-12-2015 (ΑΔΑ ΩΣΓΗ465Θ1Ω-69Ζ) ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών 
σχετικά με την «Έγκριση του προϋπολογισμού του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) οικ. έτους 2016» 
6. Την ανάγκη κάλυψης του κόστους χρηματοδότησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα 1/4/2013-31/12/2016. 
7. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 35.000.000,00) για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών 
(ΑΚΑΓΕ) οικ. έτους 2016, και Κ.Α.Ε. 2499/β Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», για την κάλυψη του κόστους των παρεχομένων 
υπηρεσιών προς τους συνταξιούχους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα 1/4/2013 έως 
31/12/2016 .


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη €… τριάντα πέντε
εκατομμυρίων ευρώ ………( 35.000.000,00€ ) είναι εντός του
διαθέσιμου ποσοστού της υπό Φορέα …ΑΚΑΓΕ…., Ειδικό Φορέα
..… και Κ.Α.Ε. …2499/β …πίστωσης.
Καταχωρήθηκε με α/α……1…….. στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη :…μηδέν…. …(0€)


Η Γενική Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
Ματθούλα Τριανταφύλλου
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.