!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

(ΦΕΚ-1692 Β/25-6-14) χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" για το χρονικό διάστημα από 1-10-2013 - 30-9-2014

Κ.Υ.Α. 21057/1624/14 (ΦΕΚ-1692 Β/25-6-14) : Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. για τη χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" για το χρονικό διάστημα από 1-10-2013 - 30-9-2014ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1692
25 Ιουνίου 2014
22023


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για 
τη χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμμα−
τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα 
από 1.10.2013− 30.09.2014. .......................................................... 1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441) 
υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων 
κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συ−
στήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση». ............. 2 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. οικ.21057/1624 (1)
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανά−
πτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη 
χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμματος 
«Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 
1.10.2013− 30.09.2014.
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/
τ.Α΄/2013).
2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4047/2012 
(ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2012) με τις οποίες κυρώθηκε η από 31.12.2011 
(Α΄268) πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4087/2012 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/2012) 
με τις οποίες κυρώθηκε η από 14.06.2012 πράξη νομο−
θετικού περιεχομένου.
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4147/
2013 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2013) με τις οποίες κυρώθηκε η από 
31.12.2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 (Α΄, 
58) «Σύσταση του ΑΚΑΓΕ», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄115) 
«Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων», όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις των ΠΔ/των 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάρ−
γηση υπηρεσιών», 86/2012 (Α΄ 141) και 89/2014 (Α΄134) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».
8. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105Β) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
9. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10−8−2012 (Β΄ 2371) «Κα−
νονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λει−
τουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης 
Γενεών (ΑΚΑΓΕ)».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κανονισμού Οι−
κονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας 
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών 
(Α.Κ.Α.ΓΕ.)» (Β΄ 2371/2012).
11. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
αριθμ. Φ.80000/8663/1779/15−5−2012 (Β ' 1713) «Κανονισμός 
Λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης ΑΚΑΓΕ».
12. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
αριθ. Δ32/Β/Φ.3/6/οικ.5576/436 (ΦΕΚ/Β/800/1−4−2014) για 
τον «Προσδιορισμό του ύψους χρηματοδότησης του 
προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό δι−
άστημα από 1.10.2013 − 30.09.2014»
13. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρι−
σης του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γε−
νεών (ΑΚΑΓΕ) όπως διατυπώθηκε κατά την αριθμ. 22η/ 
19.6.2014 συνεδρίασή της.
14. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέ−
χονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι 
εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που αντιμε−
τωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας ειδικά κατά τη 
σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που διανύει η χώρα.
15. Το γεγονός ότι με βάση το αρ. 1/16−06−2014 πρα−
κτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών − ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) αποφασίστηκε να κατα−
βληθεί από τους Φορείς το ποσό της Α δόσης, που 
αποτελεί το 70% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού έως 
εξήντα εκατομμυρίων ευρώ (60.000.000,00 €) για τις πα−
ρεχόμενες υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο 
σπίτι» για τους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών 
φορέων και του Δημοσίου, και το οποίο ανέρχεται στο 
ποσό των 24.500.000,00 ευρώ για το ΑΚΑΓΕ.22024 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού δεδομένου ότι η δαπάνη 
ύψους 24.500.000 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του Προϋπολογισμού του ΑΚΑΓΕ/Εισφορά Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (ΕΑΣ) οικονομικού έτους 2014, αποφασί−
ζουμε:
1. Την μεταφορά του ποσού των είκοσι τεσσάρων εκα−
τομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (24.500.000,00 €) 
από το ΑΚΑΓΕ στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυ−
ξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη 
του κόστους της Α΄ δόσης που αφορά στο 70% του εκτι−
μώμενου συνολικού ποσού μέχρι 35.000.000,00 ευρώ, για 
τις υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» 
που παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν για την περί−
οδο από 1/10/2013 έως 30/09/2014 στους συνταξιούχους 
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.
2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ θα γί−
νει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην 
Τράπεζα της Ελλάδος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου 
Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) − Εισφορά Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) αρ. λογ. 261 45 156 με την έκδοση 
επιταγής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του «Κανονισμού 
Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας 
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών 
(Α.Κ.Α.ΓΕ.)» (ΦΕΚ/Β/2371/12).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως
 Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ *02016922506140002* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.