!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

φεκ 95/20-1-2015 (20%) της χρηματοδότησης του ΒΣΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 95
20 Ιανουαρίου 2015Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη
χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμματος«Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από
1.10.2014−31.12.2015 .
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ
156/τ.Α/2014).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ
216/τ.Α/2013)
3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4047/2012
(ΦΕΚ 31/τ.Α/2012) με τις οποίες κυρώθηκε η από 31.12.2011
(Α΄ 268) πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4087/2012 (ΦΕΚ 196/τ.Α/2012) με
τις οποίες κυρώθηκε η από 14.06.2012 πράξη νομοθετι−
κού περιεχομένου.
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του
Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/τ.Α/2013) με τις οποίες κυρώθηκε
η από 31.12.2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 (Α΄
58) «Σύσταση του ΑΚΑΓΕ», όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄
115) «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων», όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Π. δ/τος 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε από τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ
Α΄ 143).
9. Τις διατάξεις των Π. δ/των 86/2012 (Α΄ 141) και
89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
10. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
11. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10−8−2012 (ΦΕΚ 2371/
τ.Β΄/2012) «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και
Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου
Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)».
12. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
αριθμ. οικ. 32592/2328 (ΦΕΚ/Β/2945/2014) για τον «Προσ−
διορισμό του ύψους χρηματοδότησης του προγράμμα−
τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από
1.10.2014−31.12.2015».
13. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρι−
σης του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γε−
νεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε κατά την αριθ.
28η/19.12.2014 συνεδρίασή της.
14. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέ−
χονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι
εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που αντιμε−
τωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας ειδικά κατά τη
σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που διανύει η χώρα.
15. Το γεγονός ότι με βάση το αρ. 1/5−12−2014 πρακτικό
της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμ−
βασης μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών− ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και
της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο−
διοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) αποφασίστηκε η καταβολή
της Α΄ δόσης της χρηματοδότησης από τους φορείς
που συμμετέχουν στην Προγραμματική Σύμβαση, στην
Ε.Ε.Τ.Α.Α., ήτοι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της
χρηματοδότησης, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην
προγραμματική σύμβαση του Προγράμματος "Βοήθεια
στο Σπίτι" από 1/10/2014 έως 31/12/2015 για τους συ−
νταξιούχους όλων των ασφαλιστικών φορέων και του
Δημοσίου, και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των επτά
εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000,00 €) για το Α.Κ.Α.ΓΕ.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού δεδομένου ότι η δαπάνη
ύψους επτά εκατομμυρίων ευρώ θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Α.Κ.Α.ΓΕ./Εισφορά
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) οικονομικού έτους
2015, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την μεταφορά του ποσού των επτά εκα−
τομμυρίων ευρώ (7.000.000,00 €) από το Α.Κ.Α.ΓΕ. στην
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη του κόστους της Α' δό−
σης που αφορά στο 20% του εκτιμώμενου συνολικού
ποσού των 35.000.000,00 ευρώ για τις υπηρεσίες του
Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που παρασχέθηκαν
και θα παρασχεθούν για την περίοδο από 1/10/2014 έως
31/12/2015 στους συνταξιούχους των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης και του Δημοσίου.
2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ θα γί−
νει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην
Τράπεζα της Ελλάδος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου
Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) − Εισφορά Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) αρ. λογ. 261 45 156 με την έκδοση
επιταγής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του «Κανονισμού
Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών
(Α.Κ.Α.ΓΕ.)» (ΦΕΚ/Β/2371/12).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.