!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

ΕΕΤΑΑ - ΒσΣ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1/1/2017 - 31/12/2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1/1/2017 - 31/12/2017

Εν όψει της έναρξης χρηματοδότησης του Προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”
2017 και της υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του
Ενιαίου Φορέα Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ
25/31.10.16).
• από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που
τηρείται στο ΑΚΑΓΕ,
• από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και
Κοινωνικής Ασφάλισης,
• από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και
• από πόρους της ειδικής εισφοράς ασφαλισμένων IKA ETAM,
καλούνται όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να αποστείλουν
συμπληρωμένα τα ΕΝΤΥΠΑ Α1-17, Α2-17, Α3-17, ΚΑΙ Α7-17 (που έχουν αναρτηθεί
στον ιστότοπο μας www.eetaa.gr),
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση alkis@eetaa.gr με την ένδειξη (ΘΕΜΑ)
ΒΣΣ2017 Α΄ ΔΟΣΗ και την Επωνυμία του φορέα σας
• ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ στη διεύθυνση (ΕΕΤΑΑ, Μυλλέρου 73-77, 104 36
ΑΘΗΝΑ υπόψιν κου Α.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ – με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α΄ ΔΟΣΗΣ ΒΣΣ2017»,
ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10η ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΣΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ (ΥΠΟΨΙΝ ΚΟΥ Α.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ).
Όλοι οι φορείς θα πρέπει να παρέχουν οιαδήποτε άλλη πληροφορία ή και στοιχείο
τους ζητηθεί σε σχέση:
1. με την δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου εξυπηρετουμένων και
2. με την προσπάθεια ελέγχου, βελτίωσης και επέκτασης των ευεργετικών
αποτελεσμάτων του προγράμματος
A. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ για την Α ΄ ΔΟΣΗ (45%)
Τα παρακάτω έντυπα θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι και την
Παρασκευή 10Η Μαρτίου σε φυσικό αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία
excel) στην διεύθυνση alkis@eetaa.gr.
1. Το Έντυπο Α1-17 συμπληρώνεται για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017 .
2. Το Έντυπο Α2-17 αφορά τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017 ως βάση υπολογισμού
του συνολικού προβλεπόμενου αιτούμενου ποσού για τις μισθοδοσίες του
έτους 2017.
3. Το Έντυπο Α3-17 συμπληρώνεται με βάση το έντυπο Α2-17 για όλο το
χρονικό διάστημα του προγράμματος και περιλαμβάνει επιπλέον το κόστος
χρήσης οχημάτων και το διοικητικό κόστος (αποτελεί το συνολικό αιτούμενο
ΕΕΤΑΑ 2
ποσό). Καλούνται όλοι οι φορείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον
προσδιορισμό και στη σύνταξη του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας
υπόψιν τον απολογισμό του 2016 και τους χρηματοδοτικούς περιορισμούς,
έτσι ώστε να μην παρατηρηθούν αποκλίσεις, που πιθανόν να καθυστερήσουν
τις εκταμιεύσεις των δόσεων.
Όλοι οι φορείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αύξηση του
προϋπολογισμού τους θα μπορεί να γίνει μόνο με την υποβολή του
ΕΝΤΥΠΟΥ Α8-17.Το Έντυπο Α8-17 συμπληρώνεται, υπογράφεται και
αποστέλλεται στην ΕΕΤΑΑ (σε φυσικό αρχείο και ηλεκτρονική μορφή).
Το έντυπο θα πρέπει να λάβει Αριθμό Πρωτοκόλλου ΕΕΤΑΑ από την 1η
έως και την 31η Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00. Ουδεμία άλλη αύξηση
προϋπολογισμού θα εξετασθεί.
4. Το Έντυπο Α7-17 συμπληρώνεται για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017.
B. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ για την Β΄ ΔΟΣΗ (30%)
Θα πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 30η Ιουνίου 2017
σε φυσικό αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία excel) στην διεύθυνση
alkis@eetaa.gr.
1. Το Έντυπο Α1-17 (για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2017) συμπληρώνεται,
υπογράφεται και αποστέλλεται στην ΕΕΤΑΑ (σε φυσικό αρχείο και
ηλεκτρονική μορφή) το αργότερο στις 30 Ιουνίου.
Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ για την Γ΄ ΔΟΣΗ (17%)
Τα παρακάτω έντυπα θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι και την
Παρασκευή 20η Οκτωβρίου 2017 σε φυσικό αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή
(αρχεία excel) στην διεύθυνση alkis@eetaa.gr.
1. Το Έντυπο Α1-17 συμπληρώνεται για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2017 .
2. Το Έντυπο Α6-17 συμπληρώνεται για τους μήνες Ιανουάριο έως και
Σεπτέμβριο 2017 και αφορά την πλήρη εξόφληση των μισθοδοσιών
(πληρωτέο, ΙΚΑ, ΦΜΥ, Αλληλεγγύη και λοιποί φόροι). Μαζί με το φυσικό
αρχείο αποστέλλονται όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά εξόφλησης που
αναγράφονται στο έντυπο (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΕΑΠ
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ», εξτρέ τραπέζης κλπ).
3. Το Έντυπο Α7-16 συμπληρώνεται για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2017.
Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ για την Δ΄ ΔΟΣΗ (8%)
Τα παρακάτω έντυπα θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι και την
Πέμπτη 28η Φεβρουαρίου 2018 σε φυσικό αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή
(αρχεία excel) στην διεύθυνση alkis@eetaa.gr.
1. Το Έντυπο Α1-16 συμπληρώνεται για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017 .
2. Το Έντυπο Α5-16, θα πρέπει να περιλαμβάνει εκδοθέντα εντός του
προγράμματος και εξοφληθέντα έως και την 21/12/2017 παραστατικά.
Μαζί με το φυσικό αρχείο αποστέλλονται αντίγραφα των παραστατικών καθώς
και όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά εξόφλησης που αναγράφονται στο έντυπο.
ΠΡΟΣΟΧΗ κανένα αποδεικτικό δεν θα γίνει δεκτό, αν δεν αναγράφεται κατά
την έκδοση του είτε από τον εκδότη, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
2017, είτε στο ένταλμα πληρωμής.
3. Το Έντυπο Α6-17 συμπληρώνεται για τους μήνες Οκτώβριο έως και
Δεκέμβριο 2017 και αφορά την πλήρη εξόφληση των μισθοδοσιών (πληρωτέο,
ΕΕΤΑΑ 3
ΙΚΑ, ΦΜΥ, Αλληλεγγύη και λοιποί φόροι). Μαζί με το φυσικό αρχείο
αποστέλλονται όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά εξόφλησης που αναγράφονται
στο έντυπο (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΕΑΠ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ», εξτρέ τραπέζης κλπ).
4. Το Έντυπο Α7-17 συμπληρώνεται για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (συνοπτική παρουσίαση)
1. Α΄ Δόση ύψους 45% (σαράντα πέντε τοις εκατό) μετά:
• την συμπλήρωση και αποστολή Εντύπων Α1-17, Α2-17, Α3-17, Α7-17
• την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση των
σχετικών ποσών
• την ανάρτηση σχετικού πίνακα με τα ποσά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ
• την αποστολή σχετικού τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 Α΄ ΔΟΣΗ» και
• την λήψη από την ΕΕΤΑΑ της σχετικής χρηματοδότησης.
2. Β΄ Δόση ύψους 30% (τριάντα τοις εκατό) μετά την:
• την συμπλήρωση και αποστολή του Εντύπου Α1-17 (Μαρτίου και Απριλίου
2017)
• την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση των
σχετικών ποσών
• την ανάρτηση σχετικού πίνακα με τα ποσά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ
• την αποστολή σχετικού τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 Β΄ ΔΟΣΗ» και
• την λήψη από την ΕΕΤΑΑ της σχετικής χρηματοδότησης.
3. Γ΄ Δόση ύψους 17 % (δέκα επτά τοις εκατό) μετά την :
• την συμπλήρωση και αποστολή Εντύπων Α1-17(Ιούλιος 2017), Α6-17 (από
Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο 2017) και Α7-17 (Ιούλιος 2017)
• την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση των
σχετικών ποσών
• την ανάρτηση σχετικού πίνακα με τα ποσά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ
• την αποστολή σχετικού τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 Γ΄ ΔΟΣΗ» και
• την λήψη από την ΕΕΤΑΑ της σχετικής χρηματοδότησης.
4. Δ΄ Δόση-αποπληρωμή ύψους έως 8 % (οκτώ τοις εκατό) μετά την :
• την συμπλήρωση και αποστολή Εντύπων Α1-17 (Δεκέμβριος 2017), Α5-17,
Α6-17 (Οκτώβριος έως και Δεκέμβριος 2017) και Α7-17(Δεκέμβριος 2017)
• την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση των
σχετικών ποσών
• την ανάρτηση σχετικού πίνακα με τα ποσά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ
• την αποστολή σχετικού τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 Δ΄ ΔΟΣΗ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ» και
• την λήψη από την ΕΕΤΑΑ της σχετικής χρηματοδότησης.
ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑ
Χ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟ Α.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦ. 210-52.14.600 .


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.