!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Κοινωνικός ρόλος Δήμων και Περιφερειών: Οι νέες προβλέψεις


Κοινωνικός ρόλος Δήμων και Περιφερειών: Οι νέες προβλέψεις

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, θέτει από σήμερα, Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016, και ώρα 10.00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να λάβουν μέρος, καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου.
Επιδιωκόμενος σκοπός της νομοθετικής παρέμβασης είναι ο σχεδιασμός, η ενημέρωση, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο συντονισμός της κοινωνικής προστασίας για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και για άτομα ή ομάδες ατόμων, που περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας και ακραίας φτώχειας.
Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016, και ώρα 14.00, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους.
Ανάμεσα στα προς διαβούλευση Άρθρα, και αυτά που αναφέρονται στον κοινωνικό ρόλο Δήμων και Περιφερειών.
Αναλυτικά,
Άρθρο 13 – Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
1. Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της κάθε Περιφέρειας είναι αρμόδια για:
α. τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου – διαβούλευσης σε περιφερειακό επίπεδο µε κοινωνικούς εταίρους και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με ρυθμίσεις και πολιτικές κοινωνικής ένταξης και συνοχής,
β. την κατηγοριοποίηση, ιεράρχηση και επεξεργασία παρεμβάσεων, προτάσεων και επιµέρους αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης και τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών και Δηµοτικών Συµβουλίων και των αρμόδιων µε θέµατα κοινωνικής πολιτικής υπηρεσιών τους,
γ. τη διατύπωση εισηγητικών προτάσεων για τη λήψη µέτρων και τη διαµόρφωση σχετικών πολιτικών και την υποβολή τους στο Περιφερειακό Συµβούλιο για έγκριση,
δ. τη σύνταξη της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (εφεξής ΠΕΣΚΕ), σε συνεργασία µε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας,
ε. το συντονισμό των Δήµων εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας σε θέµατα κοινωνικής αλληλεγγύης και τη μέριμνα για την εφαρµογή των οριζόντιων µέτρων πολιτικής και την ανάπτυξη, ad hoc, παρεµβάσεων στο πλαίσιο της αντιµετώπισης ειδικών τοπικών αναγκών,
στ. την κατάλληλη υποστήριξη και τεχνογνωσία στους Δήµους για την εφαρµογή και παρακολούθηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης,
ζ. τη δικτύωση όµορων Δήµων με επιδιωκόμενο σκοπό την αντιµετώπιση κοινών αναγκών,
η. την παρακολούθηση σε περιφερειακό επίπεδο των ΠΕΣΚΕ, με έµφαση στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά την εφαρµογή των επιµέρους δράσεων και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο Δήµων,
θ. την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών από τα πληροφοριακά συστήµατα και τις εισηγήσεις των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήµων, καθώς καιτην εξέταση της µεταβολής των δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού, σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα,
ι. τη διενέργεια τακτικών συναντήσεων µε εκπροσώπους της οικείας Περιφέρειας, των Δήµων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων υλοποίησης παρεµβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στο πλαίσιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (εφεξής ΕΥΔ-ΠΕΠ), του Τµήµατος Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κ.λπ., σχετικά µε την υλοποίηση των επιµέρους παρεµβάσεων,
ια. τη δικτύωση όλων των φορέων υλοποίησης προνοιακών παρεµβάσεων και κοινωνικών υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο,
ιβ. την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών και τον εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων στην υλοποίηση,
ιγ. τη διαβίβαση σχετικών στοιχείων, δεδοµένων και πληροφοριών προς το ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και
ιδ. τη σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης, κατόπιν έγκρισης από το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
Άρθρο 14 – Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης
1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (εφεξής Παρατηρητήριο), ως συμπληρωματική δομή της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Επιδιωκόμενοι σκοποί είναι:
α. η αποτελεσματική παρακολούθηση και ο συντονισμός των στόχων, που εξειδικεύονται στο πλαίσιο της ΠΕΣΚΕ,
β. η ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης,
γ. η διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού και
δ. η αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
2. Ως πυλώνας της κοινωνικής ένταξης σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, το Παρατηρητήριο προωθεί ενδεικτικώς τις ακόλουθες δράσεις
α. την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης στην οικεία Περιφέρεια, με στόχο τη μελέτη των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας,
β. την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της ΠΕΣΚΕ, ιδίως σε ζητήματα, που άπτονται της ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας,
γ. την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία φτώχεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά κ.λπ., και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων,
δ. την ανάπτυξη, επέκταση και διαχείριση πληροφοριακού συστήματος, ως διαδικτυακής πύλης καταγραφής της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής, κόστους και ομάδων στόχου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η οργανωτική διάρθρωση και η στελέχωση του Παρατηρητηρίου, οι πόροι, εθνικοί ή κοινοτικοί, χρηματοδότησης των ως άνω δομών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για τη λειτουργία των δεκατριών (13) Παρατηρητηρίων. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης του Παρατηρητηρίου από πόρους των ΕΔΕΤ, εφαρμόζονται οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Άρθρο 15 – Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου
Ως κοινωνική υπηρεσία, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου:
α. συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες, που άπτονται όλων των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισµού και της υλικής αποστέρησης (εισόδηµα- φτώχεια, απασχόληση- ανεργία, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέγαση, υγεία και κοινωνική φροντίδα, τοπικό περιβάλλον, κλπ.), σε επίπεδο Δήµου,
β. υποστηρίζει το έργο των χαρτογραφήσεων, ερευνών και µελετών του Τµήµατος Τεκµηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ. διαβουλεύεται µε την τοπική κοινωνία και εισηγείται προς το Δηµοτικό Συµβούλιο και τα αρµόδια όργανα της Περιφέρειας τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη µέτρων για την κοινωνική ένταξη,
δ. λειτουργεί ως σηµείο αναφοράς όλων των φορέων υλοποίησης έργων για την κοινωνική ένταξη, που δραστηριοποιούνται στα όρια της διοικητικής αρµοδιότητας του Δήµου, και στο πλαίσιο αυτό συντάσσει χάρτη χωρικών παρεµβάσεων, τον οποίο υποβάλλει στο ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού.
ε. προωθεί τη δικτύωση όλων των φορέων υλοποίησης παρεµβάσεων, καθώς και των κοινωνικών υπηρεσιών, που δρουν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για την υλοποίηση ολιστικών παρεµβάσεων,
στ. µεριµνά για την εφαρµογή των οριζόντιων πολιτικών,
ζ. υποβάλλει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στοιχεία, δεδοµένα και πληροφορίες, που άπτονται του κοινωνικού αποκλεισµού των ατόµων, του είδους της προνοιακής στήριξης και των κοινωνικών παροχών των ωφελούμενων, προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας της οικείας Περιφέρειας και στις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Εθνικού Μηχανισμού.
Άρθρο 16 – Κέντρα Κοινότητας
1. Τα Κέντρα Κοινότητας, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4368/2016 (Α’ 21)και στην υπ’ αριθμ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 854/30.3.2016), αποτελούν δομές συμπληρωματικές των κοινωνικών υπηρεσιών των αντίστοιχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και εποπτεύονται από αυτές.
2. Σκοπός της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού είναι η περαιτέρω υποστήριξη των Δήμων στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και η ανάπτυξηενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
3. Ως χώρος πρώτης υποδοχής, τα Κέντρα Κοινότητας συνεισφέρουν στο έργο των Διευθύνσεων Κοινωνικής Προστασίας των Δήμων στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού επιτελώντας
α. την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφελούμενων μέσω πληροφοριακού συστήματος, που εξασφαλίζει τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων,
β. τη σύσταση και διαχείριση αρχείου και ατομικών φακέλων των ωφελούμενων, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων περί Κέντρων Κοινότητας και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
γ. τη διαβίβαση των στοιχείων στις αρμόδιες για θέματα κοινωνικής προστασίας υπηρεσίες των Δήμων και ταυτόχρονη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού.
Άρθρο 17 – Περιφερειακή και Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
1. Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο του Εθνικού Μηχανισμού για την αξιολόγηση πολιτικών και δράσεων κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης κάθε Περιφέρειας και η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου, με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, ασκούν τα γνωμοδοτικά τους καθήκοντά, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 178 και 76 του Ν. 3852/2010(Α’ 87), αντιστοίχως.
2. Κατά τη φάση λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, τα πρακτικά της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, που άπτονται θεμάτων κοινωνικής πολιτικής, διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας. Βάσει αυτών, η Διεύθυνση του προηγούμενου εδαφίου επεξεργάζεται, κατηγοριοποιεί και ιεραρχεί τις επιμέρους κοινωνικές ανάγκες, όπως αυτές απορρέουν από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, και υποβάλλει με τη μορφή εισηγητικού σημειώματος, κατά το πρώτο δίμηνο εκάστου έτους, προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο προτάσεις για τη λήψη μέτρων κοινωνικής ένταξης.
3. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, τα πρακτικά της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που άπτονται θεμάτων κοινωνικής πολιτικής, διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του οικείου Δήμου. Βάσει αυτών, η Διεύθυνση του προηγούμενου εδαφίου επεξεργάζεται, κατηγοριοποιεί και ιεραρχεί τις επιμέρους κοινωνικές ανάγκες, όπως αυτές απορρέουν από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, και υποβάλλει με τη μορφή εισηγητικού σημειώματος, κατά το πρώτο δίμηνο εκάστου έτους, προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο προτάσεις για τη λήψη μέτρων κοινωνικής ένταξης.http://www.epoli.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.