!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

«Πολυνομοσχέδιο»: Οι προβλέψεις για τους εργαζομένους των Ο.Τ.Α.

Πολυνομοσχέδιο: Οι προβλέψεις για τους εργαζομένους των Ο.Τ.Α.
Κατατέθηκε, σήμερα, σε δημόσια διαβούλευση το «Πολυνομοσχέδιο» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με προβλέψεις του να αφορούν ζητήματα – αιτήματα των εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
Οι σημαντικότερες εξ’ αυτών, αναφέρονται - και παρουσιάζονται από το epoli.gr - στα ακόλουθα άρθρα:
Άρθρο 7 Πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητες
Το άρθρο 221 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Άρθρο 221
Πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητες
1. Στον Ελεγκτή Νομιμότητας επιβάλλονται οι εξής πειθαρχικές ποινές:
α. Έγγραφη επίπληξη
β . Πρόστιμο έως τις αποδοχές τριών (3) μηνών και
γ. Οριστική παύση.
2. Πειθαρχικό έλεγχο στον Ελεγκτή Νομιμότητας ασκούν:
α. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
β. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146 Α του ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει, το οποίο συγκροτείται, χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
3. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να επιβάλει στον Ελεγκτή Νομιμότητας την ποινή της έγγραφης επίπληξης και την ποινή του προστίμου έως τις αποδοχές ενός μηνός.
4. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά των αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου έως τις αποδοχές τριών (3) μηνών, στον Ελεγκτή Νομιμότητας ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην περίπτωση της επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
5. Για τον Ελεγκτή Νομιμότητας ισχύουν κατά τα λοιπά οι πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
6. Όταν ο Ελεγκτής Νομιμότητας είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος και επιβληθεί σε αυτόν η ποινή της οριστικής παύσης, απολύεται από τη θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας, στη συνέχεια δε το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει αν η σοβαρότητα του διαπραχθέντος πειθαρχικού παραπτώματος επιβάλλει να απολυθεί και από τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου ή να του επιβληθεί άλλη πειθαρχική ποινή.
7. α. Τον πειθαρχικό έλεγχο στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. ασκούν:
αα. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας.
αβ. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. και
αγ. Το κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και φορέων που υπάγονται σε αυτές.
β. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα».
Άρθρο 19 Παράλειψη κρίσης σε θέση προϊσταμένου
Τα αρμόδια συμβούλια κατά την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικών μονάδων στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού δύνανται, με αιτιολογημένη απόφασή τους, να εξαιρούν από την επιλογή αυτή υποψήφιους υπαλλήλους, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά το χρόνο της ενώπιόν τους κρίση, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.
Άρθρο 20 Ένδικα μέσα Ο.Τ.Α.
1. Οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα αυτών μπορούν να μην ασκήσουν ή να παραιτηθούν από ήδη ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων, με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή ή η επάνοδος εργαζομένων στην εργασία τους, εφόσον οι ως άνω εργαζόμενοι έχουν παραιτηθεί από οποιαδήποτε χρηματική αξίωση κατά των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου οργάνου τους και κατά παρέκκλιση των άρθρων 72 και 176 του ν. 3852/2010. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση περί της παραίτησης από τα ένδικα μέσα, η οποία πρέπει να αναφέρεται ειδικώς στην ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό του φορέα για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από την άμεση συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου και του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα.
2. Αποφάσεις περί μη άσκησης ή περί παραίτησης από ένδικο μέσο στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, που εκδόθηκαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ως προς όλες τις συνέπειές τους, νόμιμες.
3. Αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων αυτών περί υποβολής προσφυγών σε διοικητικές αρχές, άσκηση, μη άσκηση ή παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο, δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης δεν εμπίπτουν στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
Άρθρο 21 Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
H περίπτωση (στ’) της παραγράφου 5, του άρθρου 244 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«στ’) Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα αυτών καθώς και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν. 3852/2010, αντιστοίχως. Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών».
Άρθρο 31 Μεταφορά προσωπικού στους Ο.Τ.Α.
1.Η παράγραφος 5 του άρθρου 241 του ν.3463/2006 (Α’ 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, που υπηρετούν στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ και τα οποία καταργούνται, καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό του οικείου δήμου, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθη εντολή. Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις, αντίστοιχες της κατηγορίας, του κλάδου/ ειδικότητας του και αν δεν υπάρχουν κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας θα προβλεφθούν ως οργανικές. Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα καταργείται».
β. Δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής των ανωνύμων εταιρειών των ΟΤΑ, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης ή έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, μεταφέρονται με αίτησή τους σε ΟΤΑ που συμμετείχε στο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας, σε κενή οργανική θέση, με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
γ. Δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής διαδημοτικών ή αμιγών επιχειρήσεων του Π.Δ.410/1995, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης ή έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, μεταφέρονται με αίτησή τους στον οικείο δήμο σε κενή οργανική θέση με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
δ. Συμβάσεις μίσθωσης έργου, που έχουν συναφθεί από τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα, εκτελούνται από τον οικείο δήμο, μέχρι τη λήξη τους.
2. Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή προγράμματα που επιδοτούνται από εθνικούς πόρους και υλοποιούνται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ ή που υλοποιούνταν από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ τα οποία καταργήθηκαν, μπορεί να υπαχθούν στον οικείο δήμο που αναλαμβάνει τα προγράμματα ή την εκπλήρωση των σκοπών του καταργούμενου ΝΠΔΔ, εφόσον προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση εκάστου προγράμματος ως δυνητικός φορέας υλοποίησης των σχετικών υπηρεσιών ο δήμος. Η υπαγωγή των προγραμμάτων στο δήμο, γίνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Τα υπαχθέντα προγράμματα, συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον οικείο δήμο, ο οποίος θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις μίσθωσης έργου ή συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες, όπου τούτο απαιτείται, συνεχίζονται μέχρι τη λήξη τους. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανανεώνονται ή παρατείνονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει. Η υπαγωγή των προγραμμάτων στο δήμο ισχύει από την κατάργηση του ν.π.δ.δ. ή από 1/7/2016, όπου συντρέχει περίπτωση.
Άρθρο 34 Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.
1. Στο άρθρο 33 του ν. 4305/2014 προστίθεται παράγραφος (5), ως εξής:
«5.Οι διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του ν. 4305/2014 και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του ν. 4305/2014».
2. α. Το εδάφιο β΄ του άρθρου 183 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει, τροποποιείται, ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης, σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τις υπάρχουσες, του κλάδου μόνιμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, ή των διατάξεων του άρθρου 183, του Ν. 3584/2007 , όπως ισχύει, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται νόμιμες».
3. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α΄138), όπως ισχύει, τροποποιείται, ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου».
4. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν.4024/2011 ή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α΄138), όπως ισχύει, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες. Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις, αντίστοιχες της κατηγορίας, του κλάδου/ειδικότητας του και, αν δεν υπάρχουν, κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας θα προβλεφθούν ως οργανικές. Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται, μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.
Άρθρο 35 Αποσπάσεις προσωπικού
Υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών που είχαν αποσπασθεί σε Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2β του ν. 2344/1995 και του άρθρου 64 του ν. 1416/1984, μπορούν να αιτηθούν απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 παρ. 1 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 73 παρ. 5 του ν. 3584/2007, αντίστοιχα, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, χωρίς να απαιτείται πάροδος τριετίας από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης. Αποσπάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θεωρούνται νόμιμες.
Άρθρο 36 Κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών Δήμων
Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών δήμων που ασκούν διοικητική υποστήριξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, μπορεί να αποσπώνται υπάλληλοι από τους εξυπηρετούμενους δήμους. Η απόσπαση έχει διάρκεια έως δύο (2) έτη, μπορεί να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος και διενεργείται με κοινή απόφαση των οικείων δημάρχων. Οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4354/2015.
Άρθρο 37 Απόσπαση - Μετάταξη υπαλλήλων Κ.Ε.Π. με αναπηρία ή με χρόνιες παθήσεις
Υπάλληλοι των Κ.Ε.Π., οι οποίοι για το διορισμό τους έλαβαν επιπλέον μόρια λόγω εντοπιότητας, με υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης, δύνανται να αποσπασθούν ή να μεταταχθούν σε άλλο Κ.Ε.Π. της επιλογής τους, πριν την παρέλευση του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής, εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή πάσχουν από δυσίατο ή από ανίατο νόσημα.
Άρθρο 38 Πρόβλεψη για υπαλλήλους με αναπηρία και γονείς, συζύγους και κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία
Από την ρύθμιση του άρθρου 36 του ν. 4250/2014, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι, είτε οι ίδιοι, άτομα με αναπηρία ή γονείς, σύζυγοι και κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία και έχουν προσληφθεί μέσω των προστατευτικών διατάξεων του ν. 1648/1986 και του ν. 2643/1998 στο στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, Δ.Ε.Κ.Ο., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και εν γένει εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως και οι γονείς, σύζυγοι, κηδεμόνες που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι οποίοι έχουν προσληφθεί και εργάζονται με γενικές προκηρύξεις, στο στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, Δ.Ε.Κ.Ο. Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
Άρθρο 39 Θέματα εργαζομένων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού
1. Στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016, υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού.
2. Στο τέλος του δεύτερου (β΄) εδαφίου της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου (ΣΤ1) της παραγράφου (ΣΤ΄) του ν. 4093/2012 (Α` 222), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ομοίως εξαιρούνται και οι διορισμοί σε θέσεις κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, για τους οποίους απαιτείται απόφαση κατανομής της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010».
3. Κενές θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε υπηρεσίες καθαριότητας ή τεχνικών υπηρεσιών (εργάτες) των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και νοσηλευτικών ιδρυμάτων μπορούν να καλύπτονται και από πολίτες που μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα εργασιακής απασχόλησης, λόγω της μη κατοχής των προβλεπόμενων εκ του άρθρου 25 του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39) προϋποθέσεων «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει, να συμμετέχουν σε προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας. Εκκρεμούσες για το λόγο αυτό μετατροπές συμβάσεων έργου και ορισμένου χρόνου σε αορίστου που προέκυψαν, μετά από δικαστικές αποφάσεις και αφορούν στους συγκεκριμένους κλάδους ολοκληρώνονται, εφόσον πληρούνται όλες οι άλλες νόμιμες προϋποθέσεις.
4. Στο άρθρο 33 του ν. 4354/2016 προστίθεται η φράση:
«Οι απόφοιτοι των σχολών που καταργήθηκαν με το νόμο 576/77 καθώς και οι απόφοιτοι των ΚΑΤΕΕ συνεχίζουν να κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της ΤΕ κατηγορίας».
5. Η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν 4325/2015 (Α’ 47) τροποποιείται, ως εξής: Η φράση «με πράξη του οικείου δημάρχου» διορθώνεται στο ορθό «με πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου».
Άρθρο 40 Προθεσμία σύναψης συμβάσεων έκτακτου προσωπικού
Στην προθεσμία των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 (Α’ 237) συμπεριλαμβάνονται οι προσλήψεις οι οποίες πραγματοποιούνται με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, που αφορούν στην έγκριση απασχόλησης προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως επίσης και του αμιγώς αμειβομένου, από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών, προσωπικού. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης.
Άρθρο 42 Αναγνώριση προϋπηρεσίας των εργαζομένων σε κοινωνικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από Αναπτυξιακές Εταιρίες Ο.Τ.Α.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 επεκτείνονται και στους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν σε κοινωνικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από Αναπτυξιακές Εταιρίες Ο.Τ.Α..
Άρθρο 47 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους Ο.Τ.Α. που υπηρετούν σε παραμεθόριο περιοχή
Κατά την αληθή έννοια της παρ. 4 του άρθρου 64 του ν. 1943/1991, όπως ίσχυσε μέχρι την κατάργησή της με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 α) Για τον υπολογισμό της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής του υπαλλήλου στην προβληματική περιοχή συνυπολογίζεται και ο χρόνος της αποχής του από την υπηρεσία, λόγω λήψης άδειας ανατροφής ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης του δικαιούχου της επιδότησης, η δήλωση παραμονής επί μια δεκαετία αφορά στο συνολικό χρόνο από την τοποθέτηση, μετάθεση ή μετάταξή του στην ίδια προβληματική περιοχή και δεν λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος παραμονής από τη λήψη της επιδότησης, εφόσον κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου αυτός έχει ήδη συμπληρωμένη την αθροιστικά υπολογιζόμενη χρονική διάρκεια της δεκαετίας στην ίδια περιοχή και β) Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα των υπαλλήλων δεν τηρηθεί η δέσμευση της υποχρεωτικής παραμονής τους στην προβληματική περιοχή επί μία συνολική δεκαετία όπως ορίζεται ανωτέρω, το ποσό της επιδότησης καταλογίζεται, με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και αναζητείται υποχρεωτικώς, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν, πλέον τόκων και εξόδων. Ως υπαιτιότητα νοείται η εκ δόλου ή βαρείας αμέλειας του υπαλλήλου παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του νόμου ή η αποχώρηση από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο ή εγκατάλειψη της υπηρεσίας, πριν από τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου της δεκαετίας.
Άρθρο 49 Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών
1. Οι αποδοχές των πρώην δημοτικών αστυνομικών που επανήλθαν στις υπηρεσίες τους ή μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις του οικείου δήμου ή σε άλλους φορείς, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), καταβάλλονται από 11.5.2015.
2. «Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013 και ν. 4199/2013 και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει».
3.Η παρ. 3β του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄47) τροποποιείται, ως εξής:
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή, οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων δήμων με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, είτε και εφόσον έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης ρύθμισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, μετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις αυτές, εφόσον το επιθυμούν, ή με αίτηση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β`, γ` και δ` της παραγράφου 2.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατατάσσονται με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. Το άρθρο 70 του ν. 4257/2014 (Α΄93) τροποποιείται, ως ακολούθως:
«Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, που έχουν δικαιωθεί μετά από δικαστική απόφαση εξαιρούνται της εκπαίδευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 135/2006 (Α΄153) και διορίζονται αναδρομικά στους οικείους Δήμους».
4α) Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του τέως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας αλλά σε διαφορετικό νομό από αυτόν που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, δύνανται να μεταταχθούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην ίδια πόλη ή περιοχή που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στη Διεύθυνση Προσωπικού/ Διοικητικού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. β) Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά σε διαφορετικό νομό από αυτόν που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, δύνανται να μεταταχθούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στην ίδια πόλη ή περιοχή που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Οικονομικών. Για τους υπαλλήλους των περιπτώσεων (α) και (β) δεν τυγχάνει εφαρμογής στη νέα τους θέση ο περιορισμός της πενταετίας της παρ. 5 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
4β) Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ορίζονται οι ειδικότητες και οι κλάδοι από τους οποίους θα επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων αυτών. Προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες της Δημοτικής Αστυνομίας τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ και ΤΕ Δημοτικών Αστυνομικών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων, δύναται να επιλέγονται υπάλληλοι και άλλων κλάδων των αυτών κατηγοριών.
5. Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που είχαν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β’ 3595) και υπηρετούν σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), ως ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό, κατατάσσονται ως ειδικοί φρουροί ή ως μόνιμο πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους. Οι ως άνω υπάλληλοι υποβάλουν σχετική ανέκκλητη δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, η οποία διαβιβάζεται αρμοδίως στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. και στην οποία δηλώνουν την επιλογή τους.
6. Η κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρών πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., εφόσον οι αιτούντες δεν έχουν υπερβεί το 40° έτος της ηλικίας τους, κριθούν ικανοί ότι παρέχουν τα εχέγγυα για την ορθή χρήση όπλου από τις αρμόδιες ειδικές επιτροπές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών στις οποίες παραπέμπονται και ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που προβλέπεται στην υπ΄ αρ. 7002/12/1-στ’ από 27.09.1999 κ.υ.α. (Β’ 1845), η οποία εφαρμόζεται ανάλογα. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην προαναφερθείσα κ.υ.α., η υλοποίηση της εκπαίδευσης ανατίθεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, η διάρκεια της ορίζεται σε δύο (2) μήνες, και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν και σιτίζονται εκτός των κέντρων εκπαίδευσης. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
7. Οι κατατασσόμενοι στην κατηγορία των ειδικών φρουρών αποτελούν μόνιμο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό ως αστυφύλακες με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών υπηρεσίας ως ειδικών φρουρών. Έτσι, για τη μισθολογική εξέλιξη τους, την χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, την ασφάλισή τους για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, την ασφάλισή τους στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού και λοιπά θέματα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στους ειδικούς φρουρούς.
8. Η κατάταξη στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιείται από τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Ιδιαίτερης Κατηγορίας Ένστολου Πολιτικού Προσωπικού στους κλάδους ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού, αντίστοιχα. Για την κατάταξη τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ κατά τα λοιπά, ισχύουν για αυτούς οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικοί Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).
9. Το ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό της παρ. 1 που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 για κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρούν ή δεν υπέβαλε την απαιτούμενη στην παρ. 1 δήλωση, κατατάσσεται αυτοδικαίως στην κατηγορία του μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
10. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης του ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, συστήνονται στην Ελληνική Αστυνομία ισάριθμες οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και μόνιμου πολιτικού προσωπικού, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία τελικά επιτυγχάνεται η κατάταξη. Ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία προσδιορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Λ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την έκδοση της πράξης αυτής, καταργούνται οι οργανικές θέσεις ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».
Άρθρο 50 Θέματα σχολικών φυλάκων
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11, του ν. 4018/2011 (Α’ 215), αντικαθίσταται, ως εξής:
«Με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου, μπορεί να ανατίθενται στους φύλακες σχολικών κτιρίων καθήκοντα φύλαξης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων, των δήμων και των νομικών τους προσώπων. Τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται, όταν από την άσκησή τους δεν επηρεάζεται η φύλαξη των σχολικών κτιρίων».
2. Η παράγραφος 21 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α’ 85), καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται αναλόγως.
Άρθρο 52 Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων Ο.Τ.Α.
1.Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, που προβλέπονται στην 53361/2006 κ.υ.α. (Β’ 1503), όπως ισχύει, και δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών, που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α.
β. Να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής.
γ. Να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, έως και σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις.
Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται, με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ο.Τ.Α., η οποία λαμβάνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στους δικαιούχους παροχής Μ.Α.Π., προστίθενται και οι οδηγοί όλων των οχημάτων, πλην επιβατηγών, ψυκτικοί, χειριστές μηχανικών σαρώθρων, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
3. Οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου, που απασχολούνται για τις ανάγκες της καθαριότητας των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των καθαριστριών των σχολικών μονάδων, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου που ασχολούνται στην καθαριότητα, την κοπή χόρτων, την αποψίλωση και τη συντήρηση του οδικού δικτύου των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4351/2015 και του άρθρου 12 της ΠΝΠ της 30ης Δεκεμβρίου 2015 (Α’ 184), δικαιούνται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που προβλέπονται από την υπ’ αρ. 8853361/2-10-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 36586/10-7-2007 και 31119/19-5-2008 όμοιες, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις εν λόγω Κ.Υ.Α.
4. Η απασχόληση των συμβασιούχων μίσθωσης έργου της προηγούμενης παραγράφου, ανεξαρτήτως του συνολικού ετήσιου ύψους της αμοιβής τους, θεωρείται ευκαιριακή και παρεπόμενη, κατά την έννοια και για τις συνέπειες του άρθρου 39 παρ. 1β του ν. 4308/2014.
5. Από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου και στο εξής, δεν επιτρέπεται η αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος που προβλέπονται στην παραπάνω Κ.Υ.Α., τυχόν δε μη χορήγησή τους στους δικαιούμενους εργαζόμενους, διώκεται κατά το νόμο.
6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να παρέχουν στους/στις εργαζόμενους/ες ευθύνης τους, ανεξάρτητα του είδους εργασιακής σχέσης, υπηρεσίες ειδικού γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας και να τους παρέχουν τα υποδεικνυόμενα από αυτούς Μέσα Ατομικής Προστασίας, όπως καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
Μέχρι 31.12.2016 συγκροτούνται υποχρεωτικά σε κάθε δήμο και Περιφέρεια οι σχετικές Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας.
Εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους καθιερώνεται υποχρεωτική διαβούλευση μεταξύ των οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β βαθμού, των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας που λειτουργούν σε κάθε φορέα, των μηχανικών ασφάλειας, των ιατρών εργασίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων για τον προσδιορισμό των απαραίτητων ενεργειών για την έγκαιρη προμήθεια των σχετικών ειδών, τον τρόπο κατανομής και τη σύνταξη κανονισμού υποχρεώσεων για τη χρήση αυτών καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας.
Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να προβαίνουν σε δημοπρασίες μακροχρόνιας ισχύος, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα έγκαιρης ολοκλήρωσης των σχετικών διαγωνισμών.
Άρθρο 53 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
1. Στους μονίμους και δοκίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.) των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Υ.Α. αυτών χορηγείται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011, με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31-12-2017.
Το ποσό του επιδόματος για τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται, ανά κατηγορία, ως εξής :
α) Κατηγορία Α΄ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ, μηνιαίως.
β) Κατηγορία Β΄ σε εβδομήντα (70) ευρώ, μηνιαίως.
γ) Κατηγορία Γ΄ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ, μηνιαίως.
2. Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, οι νοσηλευτές και νοσοκόμοι καθώς και οι εργάτες καθαριότητας δημοτικών νεκροταφείων.
Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται οι ηλεκτροσυγκολλητές, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς και φανοποιοί. 
Στην κατηγορία Γ΄ περιλαμβάνονται οι εργάτες των δημοτικών σφαγείων.
3. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν.
4. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης, καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.). Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊστάμενου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊστάμενου.
5. Οι δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που έχουν οριστεί με την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων και αυτών του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) καθώς και οι δικαιούχοι που ορίζονται στο άρθρο 22 του ν. 4368/2016 δεν θίγονται.
Άρθρο 59 Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους Ο.Τ.Α. παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών
Στο άρθρο 19 του ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται (γ΄) εδάφιο, ως εξής:
«γ΄. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι νησιωτικοί Ο.Τ.Α. του άρθρου 204 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), δύνανται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τους υπαλλήλους τους, όλους τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, εφόσον ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους μονίμους κατοίκους των περιοχών αυτών».
Άρθρο 92 Θέματα προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.
Το προσωπικό των επιχειρήσεων του ν. 1069/1980 (Α’ 191), εφόσον απασχολείτο πραγματικά με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά την 30η/5/2011, ημερομηνία μέχρι την οποία λειτουργούσαν οι Δ.Ε.Υ.Α. με τον ν. 3463/2006 θεωρείται ως προς όλες τις συνέπειες ότι τοποθετήθηκε και συνεχίζει να παρέχει την εργασία του νόμιμα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά τη σύναψη της οικείας σύμβασης. Σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του ανωτέρω προσωπικού επιτρέπεται η κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. Τυχόν πράξεις λύσης εργασιακής σχέσης εργαζομένων που εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη ανακαλούνται χωρίς οι εργαζόμενοι να δικαιούνται μισθούς υπερημερίας ή άλλου είδους αποζημίωσης.
Άρθρο 113 Καταβολή δεδουλευμένων μισθών
Μη καταβληθέντες δεδουλευμένοι βασικοί μισθοί από δημοτικές επιχειρήσεις, που κατέστησαν απαιτητοί κατά τη χρονική περίοδο από 01.01.2009 έως 31.12.2013, δύναται να καταβληθούν νομίμως από την οικεία επιχείρηση, εφάπαξ ή τμηματικά, κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού τους συμβουλίου, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης σχετικής διάταξης.
Άρθρο 116 Ρύθμιση μισθολογικών ζητημάτων των μουσικών Ο.Τ.Α.
1.Οι μουσικοί, το καλλιτεχνικό προσωπικό και τα μέλη των ορχηστρικών συνόλων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, κατατάσσονται στις ειδικές κατηγορίες, Αρχιμουσικός, Εξάρχων, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός, βάσει οργανογράμματος το οποίο και θα διαμορφωθεί από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν στις συμφωνικές ορχήστρες και μπάντες (ΚΟΑ – ΚΟΘ – ΕΛΣ).
2. Στο υπό διαμόρφωση οργανόγραμμα λαμβάνεται υπόψη και κατατάσσονται αυτοδικαίως στις ως άνω ειδικές κατηγορίες, οι μουσικοί με βάση τα καθήκοντα τους, είτε όπως αυτά ορίζονται στην πρόσληψή τους, είτε από τυχόν ανάθεση με οποιονδήποτε τρόπο σχετικών καθηκόντων, είτε όταν εν τοις πράγμασι διαπιστώνεται άσκηση σχετικών καθηκόντων των ως άνω οριζομένων ειδικών κατηγοριών. Σε μουσικό σύνολο μέχρι δέκα (10) άτομα ορίζεται υποχρεωτικά ένας αρχιμουσικός, ένας κορυφαίος Α΄ και ένας κορυφαίος Β΄. Στα άνω των δέκα ατόμων μουσικά σύνολα ορίζεται ένας αρχιμουσικός, ένας κορυφαίος Α΄ και ένας κορυφαίος Β, ανά οικογένεια μουσικών οργάνων.
3. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των κατηγοριών Αρχιμουσικός, Εξάρχων, Κορυφαίος Α΄, Κορυφαίος Β΄, Μουσικός, καθορίζεται, σύμφωνα με το βασικό μισθό της κατηγορίας του Μουσικού, όπως αυτός έχει οριστεί σύμφωνα με τη παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄) και βάσει του νέου μισθολογίου, ο οποίος και πολλαπλασιάζεται με βάση τους παρακάτω συντελεστές ανά κατηγορία και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα του ευρώ:
Αρχιμουσικός …………………….. 1,45
Εξάρχων ..…………………….1,40
Κορυφαίος Α` …………………… 1,30
Κορυφαίος Β` ……………………… 1,25
Μουσικός …………………………1,00
4. Όπου δεν παρέχεται από την υπηρεσία μουσικό όργανο, χορηγείται στους μουσικούς, οι οποίοι για την εκτέλεση της εργασίας τους υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μουσικό όργανο της ιδιοκτησίας τους, ειδικό επίδομα οργάνου για τη συντήρηση και την επισκευή του, το οποίο και ορίζεται στα πενήντα ευρώ (50 €), μηνιαίως.
Στις επαγγελματικές δημοτικές χορωδίες οι μουσικοί (χορωδοί) προσλαμβάνονται ως ΤΕ και κατατάσσονται, όπως και οι ήδη υπηρετούντες, ως κορυφαίοι Β΄ και λαμβάνουν επίδομα φωνής (οργάνου), το οποίο και ορίζεται στα πενήντα ευρώ (50 €), μηνιαίως.
5. Σε περίπτωση που για την ανανέωση και το συνεχή εμπλουτισμό των συναυλιών της ορχήστρας χορηγείται στους Αρχιμουσικούς, αντί του επιδόματος μουσικού οργάνου, επίδομα βιβλιοθήκης, το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, δεν χορηγείται .
6. Οι θέσεις των ως άνω υπηρετούντων υπαλλήλων, μετά τις προβλεπόμενες αυτοδίκαιες κατατάξεις, ορίζονται ως οργανικές και αποτυπώνονται στο Ο.Ε.Υ. κάθε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, εντός της ως άνω οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 4354/2015 (Α’176).
 http://www.epoli.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.