!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ


Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ. 14/Γ.Π.οικ.58490/31.7.2015 Οργάνωση, λειτουργία και ενιαίος καθορισμός διαδικασιών για την ανάπτυξη του Πιλοτικού Δικτύου των Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ' Οίκον Νοσηλείας 

Κατηγορία: Λοιπά 

Αθήνα 31 -07-2015 
Αρ. πρωτ: Γ3δ/Δ.Φ. 14/Γ.Π.οικ.58490 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Δ' 
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 


Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 
Ταχ. Κώδικας : 10187 Αθήνα 
Πληροφορίες : Σ. Χατζηχαραλάμπους Ελ. Νησιώτη 
Τηλέφωνο : 213-2161623/1617 
FAX : 210-5230577 
e-mail : pfy@moh.gov.gr 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Θέμα: «Οργάνωση, λειτουργία και ενιαίος καθορισμός διαδικασιών για την ανάπτυξη του Πιλοτικού Δικτύου των Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ' Οίκον Νοσηλείας». 

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης (Δ. ΠΦΥ και Π), Τμήμα Δ' Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, σύμφωνα με την παρ. 3δ του άρθρου 19 του Π.Δ. 106 (ΦΕΚ 173/Α728.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», έχει αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνει για τα ακόλουθα: 

Α) Συγκρότηση Πιλοτικού Δικτύου Κατ' Οίκον Νοσηλείας. 

Με το υπ' αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.14/Γ.Π./οικ.26847/9-4-2015, ΑΔΑ:6Γ7Β465ΦΥΟ-225, «Συγκρότηση του Πιλοτικού Δικτύου Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ' Οίκον Νοσηλείας και καθορισμός έργου» έγγραφο, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συγκρότησης του εν λόγω Πιλοτικού Δικτύου, στο οποίο συμμετέχουν δεκαπέντε (15) φορείς: έντεκα (11) Νοσοκομεία, τρία (3) Κέντρα Υγείας και ένα (1) Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο με κατάταξη σε τρεις τύπους : (Α) Μονάδες Υγείας που έχουν αναπτύξει προγράμματα και υπηρεσίες ΚΟΝ, (Β) Μονάδες Υγείας όπου προβλέπεται η σύσταση Διατομεακού Τμήματος στον Οργανισμό τους και (Γ) Μονάδες Υγείας που αναπτύσσουν δραστηριότητες και ενέργειες άτυπου χαρακτήρα. Το εν λόγω Πιλοτικό Δίκτυο, οργανώνεται και συντονίζεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ' Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό και έργο: 

• Τον σχεδιασμό, συντονισμό, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και ενεργειών για την ανάπτυξη του θεσμού της Κατ' Οίκον Νοσηλείας. 
• Την ανάπτυξη διαλόγου - διαβούλευσης σε επιστημονικό και οργανωτικό επίπεδο για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου (διατάξεις άρθρων, σχέδια Κοινής Υπουργικής Απόφασης κλπ). 
• Την μελέτη και διαμόρφωση των εντύπων, των φακέλων ασθενών (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή), του πλαισίου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, διαμόρφωσης δεικτών, καθώς και διοικητικών διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών. 
• Τη διαμόρφωση του περιεχομένου των παρεχομένων υπηρεσιών (ιατρονοσηλευτικών, συμβουλευτικών, ενημερωτικών, κλπ), καθώς και των διαδικασιών παραπομπής. 
• Την επιστημονική και λειτουργική διασύνδεση των τμημάτων και υπηρεσιών ή προγραμμάτων Κατ' Οίκον Νοσηλείας, με άλλες δομές - Μονάδες Υγείας στο πλαίσιο του Ε.Σ.Υ. και του Π.Ε.Δ.Υ. , ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους φορείς που λειτουργούν σε επίπεδο παροχής φροντίδων υγείας στην κοινότητα (Ο.Τ.Α., εκκλησία, Συλλόγους κλπ). 
• Την ανάπτυξη και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι αναγκαίο να στελεχώσει ή στελεχώνει ήδη τα εν λόγω τμήματα ή υπηρεσίες. 
• Τη διαμόρφωση κατάλληλου υλικού αγωγής υγείας, επιμόρφωσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των επαγγελματιών υγείας, των πολιτών, των οικογενειών τους, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων - κατηγοριών πληθυσμού, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Συλλόγων κλπ, με στόχο την προαγωγή του θεσμού της Κατ' Οίκον Νοσηλείας. 
• Την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων για κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του θεσμού. 
• Την κατάθεση προτάσεων για ανάπτυξη προγραμμάτων σχετικά με το θεσμό της Κατ' Οίκον Νοσηλείας, για χρηματοδότηση αυτών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

Το έργο θα ολοκληρωθεί ως εξής : 

1. Α' Περίοδος: Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, κατάθεση σχετικής έκθεσης με προτάσεις επί των θεμάτων του έργου με θέμα: «Σχεδιασμός ενεργειών και δράσεων για την ανάπτυξη του θεσμού της Κατ' Οίκον Νοσηλείας» για έγκριση από τον Υπουργό Υγείας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προώθησης προς το Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και σε συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για θεσμικές, οργανωτικές και λοιπές διοικητικές ρυθμίσεις. 

2. Β' Περίοδος: Έως 30 Σεπτεμβρίου 2016, εφαρμογή κατά ενιαίο τρόπο των διαδικασιών και ρυθμίσεων από όλες τις Μονάδες Υγείας του Ε.Σ.Υ. και του Π.Ε.Δ.Υ. (του Πιλοτικού Δικτύου), με παράλληλη προώθηση ενεργειών για ανάπτυξη αντίστοιχων δομών (τμημάτων - υπηρεσιών - προγραμμάτων σύμφωνα με τον σχεδιασμό) σε όλες τις Υ.ΠΕ. της χώρας. 

Β) Κατ' Οίκον Νοσηλεία (Κ.Ο.Ν.) 

1. Θεσμικό Πλαίσιο Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην Κατ' Οίκον Νοσηλεία και ισχύει έως σήμερα είναι το εξής : 

1. Ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143 τ. Α') «Εθνικό Σύστημα Υγείας»,παρ. 1(β), άρθρο 15, «Σκοπός των Κέντρων Υγείας». 

2. Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 τ. Α') «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας», α) παρ. 2, άρθρο 16 «Σκοπός των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης», β) παρ. 2, άρθρο 28 «Κατ' οίκον νοσηλεία», γ) παρ. 1,2,3,4, άρθρο 29 «Μονάδες κατ' οίκον νοσηλείας», δ) άρθρο 30 «Σύσταση Υπηρεσίας κατ' οίκον νοσηλείας». 

3. Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 τ. Α') «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις», παρ. 2, άρθρο 21 «Παροχή μετανοσοκομειακής και ειδικής φροντίδας». 

4. Ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30 τ.Α') «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» , άρθρο 17 «Ξενώνες Νοσηλευτικής Φροντίδας και Ανακουφιστικής Αγωγής Ασθενών». 

5. Ν. 3235/2004 (ΦΕΚ 53 τ. Α') «Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας», α) παρ. 3, άρθρο 3 «Ειδικές πρόσθετες υπηρεσίες στα Κέντρα Υγείας», β) παρ. 4, άρθρο 8 «Εργο Νοσηλευτή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» 

6. Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216 τ.Α') « Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφοράς επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις», άρθρο127 ενότητα Γ,.Ζ (Κατ'οίκον Νοσηλεία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»). 

7. Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α') «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», άρθρο 1 « Γενικές Αρχές». 

8. Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ145 τ.'Α') «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ » ,παρ.1,άρθρο 35 Κατ'Οίκον νοσηλεία σε Μονάδες και Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Οικογενειακού Προγραμματισμού και Μονάδες Φροντίδας Μητέρας - Παιδιού». 

9. Κ Υ.Α ΔΥ8/Β/οικ.89126 (ΦΕΚ Α 1534/17-8-2007) με θέμα: «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία «Ξενώνων Νοσηλευτικής Φροντίδας και Ανακουφιστικής Αγωγής Ασθενών» και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των κτιρίων, των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και λοιπών εγκαταστάσεων, του απαραίτητου εξοπλισμού, του αναγκαίου αριθμού ιατρικού και λοιπού εξειδικευμένου προσωπικού κ.λ.π. από κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και λοιπά νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». 

Σε συνέχεια του ανωτέρου θεσμικού πλαισίου και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και της ανάπτυξης του θεσμού, εκδόθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα: 

1) Υ3γ/ΓΦ12,14,25,27/Γ.Π./οικ.44499/17-05-2013, με θέμα «Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδων ή Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ' Οίκον Νοσηλείας, Κέντρων Οικογενειακού Προγραμματισμού και Σταθμών Προστασίας Μάνας, Παιδιού και Εφήβου που αναπτύσσονται στο Ε.Σ.Υ. και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.». 

2) Υ3γ/ΓΦ12,14,25,27/Γ.Π./οικ.9395/30-01-2014 με θέμα "Σχεδιασμός ενεργειών και δράσεων για τον εκσυγχρονισμό των θεσμών της Κατ' Οίκον Νοσηλείας και του Οικογενειακού Προγραμματισμού, με την ανάπτυξη και την οργάνωση πιλοτικών δικτύων : α) «Πιλοτικό Δίκτυο Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ' Οίκον Νοσηλείας» και β) «Πιλοτικό Δίκτυο Μονάδων ή Υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραμματισμού και Μονάδων Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού». 2. Στελέχωση - Ανθρώπινο Δυναμικό 

Σε συνέχεια του Υ3γ/ΓΦ12,14,25,27/Γ.Π./οικ.9395/30-01-2014 εγγράφου και των σχετικών απαντήσεων που κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Π.Φ.Υ.και Π. από τις Μονάδες Υγείας που εντάσσονται στο Πιλοτικό Δίκτυο, μέσω των οικείων Διοικήσεων και των Υ.ΠΕ., αναφορικά με τη στελέχωση και τη λειτουργία Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ' Οίκον Νοσηλείας (Τ/Υ.ΚΟΝ), παρακαλούνται όλες οι Μονάδες Υγείας του εν λόγω Πιλοτικού Δικτύου να αποστείλουν την επικαιροποίηση των στοιχείων ως προς την στελέχωση - ανθρώπινο δυναμικό με την εκ νέου σύνθεση αυτού όπως έχει πιθανόν προκύψει μετά από σχετικές μεταβολές, με ρητή αναφορά: 

• στα στοιχεία του Επιστημονικά Υπεύθυνου Ιατρού (ορίζεται με εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής και απόφαση της Διοίκησης), καθώς και άλλων ιατρών που παρέχουν σε μόνιμο επίπεδο τις υπηρεσίες τους ή συνεργάζονται (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, βαθμός, κλινική). 

• στα στοιχεία του υπεύθυνου επαγγελματία υγείας (ορίζεται Προϊστάμενος Τμήματος ή υπεύθυνος Υπηρεσίας με εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και απόφαση Διοίκησης), Νοσηλευτής/τρια, Επισκέπτης/τρια Υγείας, το τμήμα ή την υπηρεσία που υπάγονται, καθώς και άλλους επαγγελματίες υγείας που έχουν ορισθεί να απασχολούνται στα εν λόγω τμήματα ή υπηρεσίες ή προγράμματα. 

Επισημαίνεται, ότι σε συνέχεια των διαπιστώσεων από την υφιστάμενη λειτουργία των Τ/Υ.ΚΟΝ και σχετικής συζήτησης και οριστικοποίησης θέσεων στο πλαίσιο των συναντήσεων διαλόγου - διαβούλευσης του Πιλοτικού Δικτύου, η προτεινόμενη ελάχιστη στελέχωση για την εύρυθμη λειτουργία αυτών, απαιτεί τη μόνιμη και συνεχή απασχόληση ενός ιατρού ειδικότητας (Παθολόγος, Αναισθησιολόγος, Χειρουργός, Γενικός ιατρός , κ.λ.π.), δύο Νοσηλευτριών - Νοσηλευτών και μίας Επισκέπτριας/Επισκέπτη Υγείας. 

Στις περιπτώσεις Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., αντίστοιχα προτείνεται ένας Γενικός Ιατρός, ή Ιατρός ειδικότητας, μίας Νοσηλεύτριας/Νοσηλευτή και μίας Επισκέπτριας/Επισκέπτη Υγείας. 

Απαραίτητη είναι η διασύνδεση της Μονάδας ή Υπηρεσίας με Ψυχολόγο και Κοινωνικό Λειτουργό. 

Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-2013" και την ολοκλήρωση του Προγράμματος ΑΚΕΣΩ 2 - «Εκπόνηση τεύχους διαδικασιών για την ανάπτυξη, οργάνωση και αξιολόγηση υπηρεσιών κατ'οίκον νοσηλείας- εκπαίδευση νοσηλευτών στην κατ'οίκον φροντίδα υγείας και ανακουφιστική φροντίδα στην Κοινότητα» και του έργου «Εκπόνηση διαδικασιών για την ανάπτυξη ,διοργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας υγείας» που υλοποιήθηκε από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιμορφώθηκαν 120 Νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ που εργάζονται στο ΕΣΥ. 

Οι εν λόγω επαγγελματίες υγείας, δεδομένου ότι έχουν λάβει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο πεδίο της ΚΟΝ, κρίνεται απαραίτητο να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο είτε σε επίπεδο στελέχωσης των σχετικών τμημάτων και υπηρεσιών, είτε σε επίπεδο διασύνδεσης και συνεργασίας ανάλογα με την υπηρεσία που υπηρετούν, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των δομών, της Π.Φ.Υ.. 

Οι Διοικήσεις των Υ.ΠΕ. και των Φορέων που εντάσσεται στο Πιλοτικό Δίκτυο καλούνται να προβούν σε σχετική διερεύνηση και ενέργειες. 

3. Οργάνωση - Λειτουργία - Χώροι 

Όσον αφορά στη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των χώρων, των εγκαταστάσεων, τον εξοπλισμό, την οργάνωση και την λειτουργία των Τ/Υ.ΚΟΝ, στο πλαίσιο των Νοσοκομείων και των Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., ισχύουν ως γενικό πλαίσιο οι σχετικές διατάξεις και αποφάσεις για τη λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων, καθώς και οι εγκύκλιοι για το ΠΕΔΥ, α)Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17.3.2014 ΑΔΑ:ΒΙΞΠΘ-7ΔΥ και β) Υ3α/Γ.Π.οικ.34408/16.4.2014 ΑΔΑ:ΒΙΗΧΘ-Ξ97 και σε συνέχεια αυτών, οι φορείς καλούνται να προβούν σε σχετικές ενέργειες ως ακολούθως: 

α) Χώροι - Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός 

Τα Τμήματα και οι Υπηρεσίες της Κατ' Οίκον Νοσηλείας καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία που έχουν σχετικώς κατατεθεί, ως προς την αξιοποίηση χώρων και εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας τους με αναφορά σε χώρους γραφείων, αυτόνομη ή κοινή αξιοποίηση χώρων με άλλες υπηρεσίες, καταγραφή του διαθέσιμου εξοπλισμού κ.ο.κ. Σε συνημμένο πίνακα, παρατίθενται ενδεικτικές απαιτήσεις σε χώρους, εξοπλισμό, αναλώσιμα υλικά όπως έχουν κατατεθεί στις συναντήσεις διαλόγου - διαβούλευσης του Πιλοτικού Δικτύου. 

β) Ημέρες και Ώρες λειτουργίας 

Όσον αφορά στο ωράριο λειτουργίας ισχύουν τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στις προαναφερόμενες εγκυκλίους (για τις Μ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ. παρ. 3, των ανωτέρω σχετικών (α) και (β) εγκυκλίων) και συγκεκριμένα πενθήμερη λειτουργία με πρωινό ωράριο λειτουργίας. Προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες και οι οικογένειές τους , προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα λειτουργίας των εν λόγω υπηρεσιών για 2 φορές την εβδομάδα σε απογευματινό ωράριο με αντίστοιχα κλιμάκια επαγγελματιών υγείας. 

γ) Διαδικασία ραντεβού 

Ο προσδιορισμός των ραντεβού των ενδιαφερομένων για εξυπηρέτηση πολιτών και παροχή υπηρεσιών από τα Τ/Υ.ΚΟΝ, είναι δυνατόν να γίνεται: 

• Με απευθείας επικοινωνία με το γραφείο - γραμματεία των Τ/Υ.ΚΟΝ.

• Με την αξιοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας και διαδικασίας όπως αυτή προβλέπεται με την εγκύκλιο Γ3α/ΓΠ/οικ. 37952/21.5.2015 ΑΔΑ: ΩΑΣ2465ΦΥΟ-ΨΘ6 με θέμα «Ανάπτυξη ενιαίας πλατφόρμας προγραμματισμού ραντεβού σε εθνικό επίπεδο», με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω φορείς θα μεριμνήσουν ώστε να εμφανιστούν στο σύστημα διακριτά τα Τ/Υ.ΚΟΝ 

Η Δ/νση Π.Φ.Υ.και Π., στο πλαίσιο του Πιλοτικού Δικτύου προωθεί ενέργειες με συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα προσδιορισμού ραντεβού για τα Τ/Υ.ΚΟΝ, ως ξεχωριστές υπηρεσίες μέσου των υφιστάμενων πενταψήφιων τηλεφωνικών γραμμών ραντεβού. 

δ) Τήρηση Μητρώου - ενιαίος τρόπος αρίθμησης 

Στα Τ/Υ.ΚΟΝ., προκειμένου να διαμορφωθεί ένας ενιαίος τρόπος αρίθμησης για κάθε νέο προσερχόμενο προς τις υπηρεσίες πολίτη, καθώς και τήρησης σχετικού Μητρώου, καλούνται αυτά να διαμορφώσουν: 

I. Ενιαία αρίθμηση για κάθε νέο προσερχόμενο προς τις υπηρεσίες πολίτη από 1-1-2015, δίδοντας αύξοντα αριθμό Μητρώου που θα αναγράφεται ως : Αριθμός Μητρώου ΚατΌίκον Νοσηλείας (Α.Μ.ΚΟΝ) 0001/15, 0002/15 κ.ο.κ.. Πολίτες που έχουν εξυπηρετηθεί σε προηγούμενες χρονικές περιόδους από τα Τ/Υ.ΚΟΝ, θα λάβουν από το 2015, νέα αρίθμηση με την ίδια διαδικασία (ανεξαρτήτως αν για λόγους εσωτερικής λειτουργίας κρίνεται απαραίτητη η διατήρηση παλαιότερου Α.Μ.). 

II. Ενιαία διαδικασία τήρησης βιβλίου Μητρώου Κατ Όίκον Νοσηλείας , στο οποίο θα καταγράφεται για κάθε νέο προσερχόμενο προς τις υπηρεσίες πολίτη, ο προαναφερόμενος Α.Μ.ΚΟΝ, ο αριθμός φακέλου ασθενούς (εφ όσον εξυπηρετείται για άλλο σκοπό από τον φορέα), ή ο παλαιότερος αριθμός Μητρώου, την αρχική και κάθε επόμενη ημερομηνία επίσκεψης, το έτος γέννησης, το φύλο, τύπο/κατηγορία παροχής υπηρεσιών, η οικογενειακή κατάσταση, η έκφραση αιτήματος για παροχή υπηρεσιών και παρεχόμενες υπηρεσίες (αδρή καταγραφή). Σημειώνεται, ότι η εν λόγω τήρηση των στοιχείων είναι δυνατόν να γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου- μητρώου. 

III. Ενιαία τήρηση βιβλίου ημερολογίου κίνησης- λογοδοσίας στο οποίο θα αναγράφονται ανά ημέρα οι διενεργούμενες επισκέψεις Κατ' Οίκον Νοσηλείας με το όνομα του επαγγελματία υγείας που τις υλοποιεί, η παρεχόμενη υπηρεσία, καθώς και οι άλλες δράσεις ή ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο της κοινότητας. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η αρίθμηση για τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Ο.Ν, λήγει με τον αύξοντα αριθμό αυτού στο τέλος του έτους και ξεκινά νέα αρίθμηση για το κάθε επόμενο έτος (π.χ. Α.Μ.Κ.Ο.Ν. 0543/15 και Α.Μ.Κ.Ο.Ν. 0001/16). 

ε) Σφραγίδα 

Τα Τμήματα της ΚατΌίκον Νοσηλείας που προβλέπονται στους Οργανισμούς των Φορέων του Πιλοτικού Δικτύου (ανεξαρτήτως εάν αναπτύσσουν ή όχι σχετικές υπηρεσίες), διαθέτουν τις εξής σφραγίδες: 

α) Σφραγίδα Επιστημονικά Υπευθύνου Ιατρού, στην οποία θα αναγράφεται ο ακριβής τίτλος του τμήματος (όπως αναφέρεται στον οργανισμό) και ο όρος «Επιστημονικά Υπεύθυνος Ιατρός», καθώς και το ονοματεπώνυμο και ειδικότητα αυτού (π.χ. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ). 

β) Σφραγίδα Προϊσταμένου/ης Τμήματος ΚατΌίκον Νοσηλείας, στην οποία θα αναγράφεται ο ακριβής τίτλος του τμήματος (όπως αναφέρεται στον οργανισμό) και ο όρος «Προϊστάμενος/η Τμήματος» και κλάδος αυτού (π.χ. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ) 

Σε περιπτώσεις που αναπτύσσονται Υπηρεσίες ΚΟΝ (χωρίς πρόβλεψη Τμήματος στον Οργανισμό), σχετική σφραγίδα διατίθεται μόνο στον ορισθέντα από την Διοίκηση Επιστημονικά Υπεύθυνο Ιατρό. 

Οι εν λόγω σφραγίδες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τα Τμήματα ή τις Υπηρεσίες της Κατ' Οίκον Νοσηλείας για την διακίνηση εγγράφων και εντύπων εσωτερικά στον Φορέα.(π.χ. παραγγελία αναλώσιμου υλικού, φαρμάκων, κ.α.). στ)Υγειονομικό υλικό 

Όσον αφορά στην προμήθεια και τη διάθεση υγειονομικού υλικού που είναι απαραίτητο για την διενέργεια των πράξεων και των σχετικών παρεχόμενων φροντίδων υγείας από τα Τ/Υ.Κ.Ο.Ν., θα διενεργούνται ως ακολούθως: 

Ι. Για Δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ: σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ' αριθμ. 55471/10.6.2013 (ΦΕΚ1561/ Β'/21.06.2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΕΜΠ5/17.11.2012 (Β'3054) απόφασης «Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (ΦΕΚ 2456/Β'/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Φ.90380/5383/738/10.4.2012 (ΦΕΚ 1233/B'/11-4-2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει», με την οποία τροποποιείται η ενότητα ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ του άρθρου 9 όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Όσες περιπτώσεις πολιτών που έχουν ενταχθεί στα Τ/Υ ΚΟΝ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες (ενότητα 4 α, β), δεν εντάσσονται στις κατηγορίες που αναγράφονται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ για την παροχή αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, η κάλυψη των αναγκών σχετικό υλικό για την Κατ Όίκον Νοσηλεία τους θα γίνεται από το οικείο Νοσοκομείο. 

II. Για ανασφάλιστους πολίτες: ισχύουν όσα ορίζονται στην αριθμ. 139491/2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1747/τ.Β'), με θέμα: «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ'αριθμ Υ4α/ΓΠ/οικ.48985/3.6.2014 (ΦΕΚ 1465/Β'/5.6.2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπου στην τελευταία αναφέρεται στην παρ. 10 α «...Η δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη αυτών αφορά εξολοκλήρου σε ότι έχει σχέση με τη πάθησή τους και παρέχεται μόνο από το Νοσοκομείο που τους παρακολουθεί και για όσο διάστημα χρειάζεται». 

Επιπλέον επισημαίνεται: 

Όλες οι παρεχόμενες πράξεις και υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται συνταγογράφηση ή σύνταξη παραπεμπτικού μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι υποχρεωτικό να συνταγογραφούνται σύμφωνα με τις κάτωθι σχετικές εγκυκλίους 

α) Η υπ' αριθμ. Α3γ/οικ.5640/21.1.2015 ΑΔΑ:ΨΟ9ΚΘ-Α78 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Εφαρμογή e-syntagografisi για κατόχους Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας» 

β) Η υπ' αριθμ. 35975/18-11-2014, εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τα Χειρόγραφα Παραπεμπτικά». 

Το απαιτούμενο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό συνταγογραφείται από τον θεράποντα ιατρό ή τον επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό του τμήματος ή της υπηρεσίας ΚΟΝ. 

Όσον αφορά τη χρήση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού από τους επαγγελματίες υγείες των Τ/Υ.ΚΟΝ για την κάλυψη των βασικών αναγκών των ΚατΌίκον επισκέψεων, η προμήθεια αυτού θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενες εσωτερικές διαδικασίες και μηχανισμούς του Νοσοκομείου ή της Μονάδας Υγείας του ΠΕΔΥ. 

ζ) Χρήση οχημάτων 

Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των Τ/Υ.ΚΟΝ ως προς την ανάπτυξη ενεργειών και δράσεων στην κοινότητα και σε συνεργαζόμενους φορείς, είναι απαραίτητη η χρήση οχημάτων που διαθέτει η Μονάδα Υγείας που εντάσσεται στο Πιλοτικό Δίκτυο. 

Επισημαίνεται ότι στις Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ δεν υφίσταται ο κλάδος ΔΕ Οδηγών, λόγω της κατάργησής του από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και μεταφοράς του στον κλάδο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.(άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος Ι.2, Ν. 4254/2014, ΦΕΚ 85 τ. Α'). Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τους επαγγελματίες υγείας στις μετακινήσεις τους για την παροχή υπηρεσιών υγείας στην κοινότητα. 

Για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος, δύναται να αξιοποιηθούν τα όσα αναφέρονται στις παρ. 2 (η), 3, του άρθρου 47 του Ν.4250/2014(ΦΕΚ 74 τ. Α ) όπου παρέχεται η δυνατότητα στα αποκεντρωμένα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, η κατ' εξαίρεση παροχή έγκρισης οδήγησης αυτοκινήτων από υπαλλήλους που υπηρετούν σ' αυτά (Νοσοκομεία και Υ.Πε.). 

Σε περιπτώσεις αναζήτησης εναλλακτικών δυνατοτήτων για την αξιοποίηση κρατικών αυτοκινήτων, για την κάλυψη αναγκών των εν λόγω υπηρεσιών, δύναται να γίνει χρήση της διάταξης του άρθρου 13 της αριθμ. 129/2534/20.1.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 108 τ. Β'), σύμφωνα με την οποία στην παρ. 1 (γ) προβλέπεται η διάθεση για χρήση υπηρεσιακών αυτοκινήτων από «νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή δήμο ή κοινότητα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του ίδιου νομού». 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα Τ/Υ.ΚΟΝ να προβούν σε σχετικές ενέργειες ώστε οι επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν σε αυτά να έχουν την κατ' εξαίρεση δυνατότητα οδήγησης οχήματος του Νοσοκομείου ή της Μονάδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. ή της οικείας Υ.ΠΕ. σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται (σχετική εισήγηση με πρόταση προς την Διοίκηση του φορέα και ακολούθως έκδοση απόφασης του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης), για τα όλη την εβδομάδα ανάλογα με τις ανάγκες μετακίνησης. 

Επίσης σε περιπτώσεις δράσεων - ομιλιών που γίνονται ύστερα από αίτημα άλλου φορέα της περιοχής, να εξετάζεται η δυνατότητα μετακίνησης των επαγγελματιών υγείας με οχήματα του εν λόγω φορέα. 

η) Αξιοποίηση μηχανογραφικού εξοπλισμού 

Αναγνωρίζοντας την έλλειψη αλλά και την παλαιότητα του υφιστάμενου ηλεκτρονικού - μηχανογραφικού εξοπλισμού των Τ/Υ.ΚΟΝ, το Υπουργείο Υγείας έχει σχεδιάσει ενέργειες σε συνεργασία με φορείς προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα διάθεσης ηλεκτρονικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, οθόνες), ο οποίος δύναται να υποστηρίζει προγράμματα WINDOWS 7. 

Ο σχετικός εξοπλισμός προτείνεται να διατεθεί μέσω των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας και ύστερα από σχεδιασμό της υπηρεσίας σας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα αυτού. 

4. Εξυπηρετούμενοι πολίτες -Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

α) Εξυπηρετούμενοι πολίτες - κατηγοριοποίηση 

Τα Τ/Υ.ΚΟΝ, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες, που έχουν νοσηλευτεί και εξέρχονται από κλινικές Νοσοκομείων και χρήζουν μετανοσοκομειακής φροντίδας υγείας, πολίτες που χρήζουν σχετικής αρωγής ανεξαρτήτως εάν έχουν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο και που δύνανται να παρακολουθούνται ως εξωτερικοί ασθενείς διαφόρων Μονάδων Υγείας, καθώς και άτομα με μη μεταδοτικά νοσήματα (χρόνια), βλάβες και αναπηρίες που χρήζουν βραχείας ή μακροχρόνιας φροντίδας υγείας. 

Οι εν λόγω πολίτες απαραίτητο είναι να διαβιούν μόνιμα στον Δήμο που εδρεύει το Νοσοκομείο ή η Μονάδα Υγείας του ΠΕΔΥ ή σε όμορους με αυτόν Δήμους. 

Οι πολίτες - ασθενείς που δύνανται να ενταχθούν στα Τ/Υ.ΚΟΝ κατηγοριοποιούνται στους ακόλουθους τύπους όπου ταξινομούνται τα άτομα που έχουν ανάγκη ΚατΌίκον Νοσηλείας: 

I. Για περίοδο έως 1 μήνα ή έως10 επισκέψεις 

II. Για περίοδο έως 3 μήνες ή για εις 30 επισκέψεις 

III. Για περίοδο έως 6 μήνες ή για έως 60 επισκέψεις 

Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση, προτείνεται προκειμένου τα Τ/Υ.ΚΟΝ να διευκολυνθούν ως προς την εκτίμηση της σοβαρότητας και της ιδιαιτερότητας των προσερχόμενων περιστατικών, καθώς και για την καλύτερη τήρηση στατιστικών στοιχείων (με προοπτική η κατηγοριοποίηση αυτή να συμβάλλει στην διαμόρφωση αποζημίωσης των Κατ' Οίκον επισκέψεων από τον ΕΟΠΥΥ). 

β) Διαδικασία Παραπομπής και ένταξης στα Τ/Υ.ΚΟΝ 

I. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες - ασθενείς που επιθυμούν να δεχθούν τις υπηρεσίες της Κατ' Οίκον Νοσηλείας από τα Τ/Υ.ΚΟΝ, δύνανται να παραπέμπονται κατά προτεραιότητα σε αυτά από ιατρούς : 

Μονάδων ή Τμημάτων ή Κλινικών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ. Επίσης, ανάλογα με τον σχεδιασμό και τη δυνατότητα κάλυψης επιπλέον περιστατικών από τα Τ/Υ ΚΟΝ , δύναται να παραπέμπονται σε αυτά περιστατικά από συμβεβλημένους ιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και από ιατρούς που υπηρετούν ή επίσημα συνεργάζονται (με σύμβαση) σε θεσμικά αναγνωρισμένες δομές υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης των ΟΤΑ (π.χ. Δημοτικά Ιατρεία. ΚΑΠΗ , ΚΗΦΗ, κ.α.), σύμφωνα με τους γεωγραφικούς προσδιορισμούς που αναφέρονται στην ενότητα 4 α. 

Έτσι, για παράδειγμα εάν η στελέχωση , η δυνατότητα μετακίνησης - αποστάσεις , το γεωγραφικό εύρος κάλυψης κ.λ.π. των Τ/Υ.ΚΟΝ σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, επιτρέπουν την εξυπηρέτηση 15 ασθενών ή τη διενέργεια 30 επισκέψεων εβδομαδιαίως και τα 2/3 αυτών καλύπτονται κατά προτεραιότητα από παραπομπές ιατρών των δομών υγείας του ΕΣΥ - ΠΕΔΥ, τότε αναλόγως ο επιπλέον αριθμός μέχρι το όριο ασθενών ή επισκέψεων, δύναται να καλυφθεί από παραπομπές ιατρών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 

ΙΙ. Οι εν λόγω ιατροί συμπληρώνουν το «Έντυπο παραπομπής στο Τμήμα /Υπηρεσία Κατ' Οίκον Νοσηλείας» (σχέδιο εντύπου ΚΟΝ 2), στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του ασθενή, η κατάσταση της υγείας του, η νοσηλεία του, η προτεινόμενη περίοδος, οι ανάγκες για παρέμβαση (στο πεδίο των παρατηρήσεων) καθώς και άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο. 

Ακολούθως, ο ενδιαφερόμενος πολίτης συντάσσει την «Αίτηση» (σχέδιο εντύπου ΚΟΝ 1), διατυπώνοντας το σχετικό αίτημα, επισυνάπτοντας το έντυπο παραπομπής (ΚΟΝ 2). Η αίτηση κατατίθεται στο οικείο Τ/ΥΚΟΝ της περιοχής, πρωτοκολλείται, αξιολογείται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Ιατρό και την ομάδα επαγγελματιών υγείας και στο κάτω μέρος αυτής σημειώνεται η έγκριση ή μη, ένταξης στις υπηρεσίες της ΚΟΝ, η ημερομηνία, με τοποθέτηση υπογραφής και σφραγίδας. (π.χ. «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ» , «ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ», 15.10.2015 κ.λ.π). 

Όλες οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πολιτών που γίνονται δεκτές προκειμένου να ενταχθούν στις υπηρεσίες του Τ/Υ.ΚΟΝ, αρχικώς εγκρίνονται για χρονική περίοδο έως ένα (1) μήνα ή έως δέκα (10) επισκέψεις (περίπτ. Ι), από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Ιατρό. 

Εφόσον, το έντυπο παραπομπής του ιατρού και η αίτηση, αναφέρονται σε χρονική περίοδο έως 1 μήνα ή έως 10 επισκέψεις και μόνο, αρκεί αποκλειστικά η έκκριση του Επιστημονικά Υπευθύνου Ιατρού. Σε περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά για χρονική περίοδο έως τρεις (3) μήνες ή έως τριάντα (30) επισκέψεις (περιπτ. II) καθώς και έως έξι (6) μήνες ή έως εξήντα (60) επισκέψεις (περιπτ. III), ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Ιατρός (ύστερα από συνεργασία με την ομάδα των επαγγελματιών υγείας των Τ/Υ. ΚΟΝ) τουλάχιστον δύο φορές το μήνα συντάσσει πίνακα των αιτουμένων πολιτών που έχουν προϋποθέσεις να ενταχθούν στις υπηρεσίες ΚΟΝ ( με ρητή αναφορά στη χρονική περίοδο από την ημερομηνία έγκρισης - έναρξης των υπηρεσιών μέχρι τη λήξη αυτών) με συνημμένα τα σχετικά παραστατικά και εισηγείται στην Προϊσταμένη της Δ'νσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η οποία τα προωθεί προς το Δ.Σ του Νοσοκομείου - Φορέα για τελική έγκριση. 

Σε περιπτώσεις όπου αναπτύσσονται υπηρεσίες ΚΟΝ σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, η τελική έγκριση γίνεται από τον οικείο Δ/ντή. Σε περιπτώσεις ασθενών με μη μεταδοτικά νοσήματα, βλάβες και αναπηρίες που χρήζουν Κατ' Οίκον Νοσηλείας πέραν του εξαμήνου ή των 60 επισκέψεων και για κάθε επιπλέον ανάλογο χρονικό διάστημα, θα εντάσσονται ως εξωτερικοί ασθενείς στα Τ/Υ.ΚΟΝ αρχικώς για ένα εξάμηνο με δυνατότητα επιπλέον ανανέωσης περιόδου εξυπηρέτησης χρονικού διαστήματος για κάθε εξάμηνο (μετά από σχετική εισήγηση). 

Οι εξυπηρετούμενοι πολίτες που έχουν ενταχθεί στα Τ/Υ ΚΟΝ και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παροχής υπηρεσιών προς αυτούς, εφόσον προκύψει ανάγκη εκ νέου εξυπηρέτησής τους, (ανεξαρτήτως εάν αποτελεί συνέχεια προηγούμενης νοσηλείας τους), ακολουθείται εκ νέου παραπομπή και σύνταξη σχετικής αιτήσεως (όμοια διαδικασία) και προσμετρούνται ως νέα περιστατικά (ανεξαρτήτως εάν εξυπηρετήθηκαν για περισσότερες από μία φορά στο ίδιο εξάμηνο/ έτος ). 

Η εν λόγω διαδικασία προτείνεται ως αποτέλεσμα συζήτησης στο πλαίσιο του Πιλοτικού Δικτύου, είναι ενδεικτική, είναι υπό διαδικασία αξιολόγησης και βελτίωσης κατόπιν διατύπωσης παρατηρήσεων και προτάσεων από τους φορείς του εν λόγω Πιλοτικού Δικτύου και κατατίθεται προκειμένου να διευκολύνει τις οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες των Τ/Υ. ΚΟΝ. 

γ) Παρεχόμενες Υπηρεσίες - Πράξεις 

Οι επαγγελματίες Υγείας που στελεχώνουν τα Τ/Υ.ΚΟΝ του Πιλοτικού Δικτύου παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας και πράξεις όπως αυτές διενεργούνται στο πλαίσιο της επί μακρόν νοσηλευτικής πρακτικής και εμπειρίας που αναπτύσσεται στις εν λόγω υπηρεσίες. Οι ιατροί που στελεχώνουν ή συνεργάζονται με τα Τ/Υ.ΚΟΝ παρέχουν υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας/περίθαλψης και διενεργούν πράξεις σύμφωνα με τα όσα κατά περίπτωση περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση στο πλαίσιο των ειδικοτήτων τους και σύμφωνα πάντοτε με τους σκοπούς και το επιτελούμενο έργο των Τ/Υ.ΚΟΝ. 

Εν όψει διαμόρφωσης και προώθησης για θεσμοθέτηση των σχετικών Καθηκοντολογίων για τους Νοσηλευτές/τριες και τους Επισκέπτες/τριες Υγείας, θα κατοχυρωθεί περαιτέρω το σύνολο των διενεργούμενων πράξεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ΚΟΝ. 

Τα Τ/Υ.ΚΟΝ του Πιλοτικού Δικτύου αναπτύσσονται σε δομές κατά κύριο λόγο στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, ως Τμήματα ενταγμένα στον Οργανισμό τους ή ως Υπηρεσίες στο πλαίσιο των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ, οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας και πράξεις των οποίων παρέχονται αποκλειστικά και μόνο σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δηλαδή στην κοινότητα και στην κατοικία του ασθενή, αποτελούν εξωνοσοκομειακή φροντίδα, η οργάνωση και η διαχείριση της οποίας γίνεται από τα Τ/Υ ΚΟΝ. 

δ) Κατευθυντήριες Οδηγίες και Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα στην Π.Φ.Υ. 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» αναπτύχθηκε το έργο «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» με διαμόρφωση σχετικών τευχών και κατάθεση στο ΚΕΣΥ για περαιτέρω έγκριση. 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» αναπτύχθηκε το έργο «Λειτουργική αναβάθμιση Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου , με την ανάπτυξη Δώδεκα (12) Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων» , καθώς και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπινοί Δυναμικού» , ΕΣΠΑ 2007-2013, αναπτύχθηκε το έργο « Ανάπτυξη Σχεδίων ΚατΌίκον Νοσηλευτικής Φροντίδας βασιζομένων σε νοσηλευτικές Διαγνώσεις » (36 Σχέδια Νοσηλευτικής Φροντίδας), όπου εκδόθηκαν σχετικά τεύχη που θα προωθηθούν για έγκριση από το ΕΣΑΝ και το ΚΕΣΥ. 

Τα εν λόγω παραδοτέα, στο πλαίσιο των προαναφερομένων έργων, δύνανται να αξιοποιηθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και διενέργειας πράξεων στο πλαίσιο της Κατ' Οίκον Νοσηλείας, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα αυτής. 

ε) Διακίνηση Ναρκωτικών ουσιών - Φαρμάκων 

Στο πλαίσιο των συναντήσεων διαλόγου - διαβούλευσης του Πιλοτικού Δικτύου για την ΚΟΝ τέθηκαν θέματα σχετικά με τη δυνατότητα διακίνησης και διάθεσης ναρκωτικών ουσιών- φαρμάκων από επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν και παρέχουν φροντίδα υγείας στο πλαίσιο των τμημάτων ή υπηρεσιών της ΚΟΝ. Η Δ/νση Π.Φ.Υ.και Π. απέστειλε σχετικό αίτημα στην Επιτροπή Ναρκωτικών του Υπουργείου Υγείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το Τμήμα της Κατ' Οίκον Νοσηλείας του ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και έχει συνταχθεί από επιστήμονες που συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας του Πιλοτικού Δικτύου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει και να εισηγηθεί σχετικά για διαμόρφωση θεσμικής ρύθμισης. 

5. Προτυποποιημένα Σχέδια Εντύπων 

Στο πλαίσιο του Πιλοτικού Δικτύου, ομάδα εργασίας επαγγελματιών υγείας με το συντονισμό του Εργαστηρίου Κοινοτικής Νοσηλευτικής του τμήματος Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α. και συμμετοχής των Τμημάτων ΚΟΝ του ΓΟΝΚ «Άγιοι Ανάργυροι» και του Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά», αξιολόγησε υφιστάμενα έντυπα που κατά περιόδους χρησιμοποιούνται από τα Τ/Υ.ΚΟΝ και διαμορφώθηκαν επτά (7) προτυποποιημένα σχέδια εντύπων (συν. 2) που είναι τα ακόλουθα: 
1. Αίτηση (ΚΟΝ 1) 
2. Έντυπο παραπομπής στο Τμήμα/Υπηρεσία Κατ' Οίκον Νοσηλείας (ΚΟΝ 2). 
3. Δημογραφικά Στοιχεία και Ιστορικό (ΚΟΝ 3α) - Έντυπο ενημέρωσης και συναίνεσης του ασθενούς και Φροντιστή (ΚΟΝ 3β). 
4. Δελτίο Κατ'Οίκον επίσκεψης (ΚΟΝ 4). 
5. Δελτίο παραπομπής σε άλλες Υπηρεσίες/Φορείς (ΚΟΝ 5). 
6. Δελτίο Απολογισμού Ασθενούς (ΚΟΝ 6). 
7. Στατιστικό Δελτίο εξαμήνου απολογισμού (ΚΟΝ 7). 

Το σχέδιο εντύπου ΚΟΝ 3α συμπληρώνεται κατά την πρώτη επίσκεψη των επαγγελματιών υγείας στην κατοικία του εξυπηρετούμενου πολίτη και καταγράφονται τα δημογραφικά στοιχεία, η κατάσταση υγείας, οι νοσηλευτικές και άλλες ανάγκες καθώς και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις. Επίσης, κατά την ίδια επίσκεψη συμπληρώνεται το έντυπο ΚΟΝ 3β «Έντυπο ενημέρωσης και συναίνεσης του ασθενούς και Φροντιστή », υπογράφεται από τον κατά περίπτωση επαγγελματία υγείας και τον εξυπηρετούμενο πολίτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του και το οποίο στόχο έχει την διασφάλιση των όρων και των προϋποθέσεων ασφαλούς ποιοτικής και αποδοτικής παροχής υπηρεσιών Κατ' Οίκον Νοσηλείας. 

Το σχέδιο Εντύπου ΚΟΝ 4 συμπληρώνεται από τον κατά περίπτωση επαγγελματία υγείας, κάθε φορά που αυτός επισκέπτεται την κατοικία του εξυπηρετούμενου πολίτη, αποτελεί αποδεικτικό της συνεχούς και ολοκληρωμένης παροχής φροντίδας και συμβάλλει στην τελική αξιολόγηση και καταγραφή στατιστικών δεδομένων. 

Στο σχέδιο Εντύπου ΚΟΝ 5 καταγράφονται οι παραπομπές που συστήνονται προς άλλες υπηρεσίες ή φορείς εντός ή εκτός του Νοσοκομείου ή της Μονάδας Υγείας του ΠΕΔΥ που αναπτύσσονται τα Τ/Υ.ΚΟΝ. Ο πολίτης ενημερώνεται σχετικά για την παραπομπή είτε με απλό σημείωμα του κατά περίπτωση επαγγελματία υγείας, είτε με τη σύνταξη προβλεπόμενου παραπεμπτικού ( π.χ. εργαστηριακές εξετάσεις), ενώ παράλληλα σημειώνονται στο εν λόγω έντυπο πληροφορίες για τη διενέργεια της παραπομπής. 

Το σχέδιο εντύπου ΚΟΝ 6 συμπληρώνεται, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παροχής υπηρεσιών από τα Τ/Υ ΚΟΝ για την προβλεπόμενη εγκεκριμένη κάθε φορά χρονική περίοδο, αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία από την αρχική αίτηση έως και την τελική επίσκεψη. Το εν λόγω έντυπο δύναται να χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων /πιστοποιητικών στον πολίτη ή στον θεράποντα ιατρό του εκτός του φορέα ή να διαβιβάζεται αντίγραφο του ιδίου στον θεράποντα ιατρό εντός του φορέα και κατατίθεται στον γενικό ατομικό φάκελο του ασθενή που τηρείται στον οικείο φορέα. 

Το σχέδιο εντύπου ΚΟΝ 7, συμπληρώνεται ανά εξάμηνο με την αριθμητική καταγραφή όλων των αναφερομένων στοιχείων για τους εξυπηρετούμενους πολίτες , τις διενεργούμενες επισκέψεις, παρεμβάσεις και παραπομπές. Το εν λόγω έντυπο αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στην αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα που αναπτύσσονται τα Τ/Υ ΚΟΝ καθώς και στην οικεία ΥΠΕ. 

Όλα τα ανωτέρω σχετικά έντυπα φυλάσσονται στα Τ/Υ ΚΟΝ σε φακέλους ανά εξυπηρετούμενο πολίτη σε σχετικό αρχείο, τηρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας ιατρικών - προσωπικών δεδομένων, δύνανται να αξιοποιούνται για την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή για έρευνα. Τηρούνται επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα έντυπα είναι ενδεικτικά, στόχο έχουν την κατά ενιαίο τρόπο οργάνωση των διαδικασιών και των παρεχομένων υπηρεσιών, την συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων και τίθενται στο πλαίσιο του Πιλοτικού Δικτύου προκειμένου να δοκιμαστούν στην καθημερινή πρακτική ώστε να κατατεθούν παρατηρήσεις για τη βελτίωσή τους, έως ότου λάβουν την οριστική τους μορφή. 

6. Ανάπτυξη και Οργάνωση Δράσεων - Συνεργασιών και Διαμόρφωση Υλικού Ενημέρωσης. 

α) Ένας από τους κύριους άξονες παροχής υπηρεσιών των Τ/Υ.ΚΟΝ, είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η οργάνωση και η υλοποίηση ενεργειών, δράσεων και παρεμβάσεων που διενεργούνται στο πλαίσιο της κοινότητας και της περιοχής ευθύνης τους. Ιδιαίτερη σημασία διαδραματίζει η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να ενημερωθούν και να πληροφορηθούν υπεύθυνα οι πολίτες, οι οικογένειες, οι τοπικοί σύλλογοι ασθενών και αναπήρων, καθώς και οι τοπικοί φορείς (π.χ. ΟΤΑ, Εκκλησία, ενώσεις συνταξιούχων, Εργατικά Κέντρα, κ.α.), για το έργο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Τ/Υ.ΚΟΝ. 

β) Τα Τ/Υ ΚΟΝ καλούνται να διαμορφώσουν κατάλληλο έντυπο ενημέρωσης για τους πολίτες στο οποίο θα περιγράφεται το έργο τους, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η κατηγοριοποιήσεις των εξυπηρετουμένων, η διαδικασία παραπομπής και ένταξης, η περιγραφή διαδικασιών παροχής φροντίδας της ΚατΌίκον Νοσηλείας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας. (άντληση στοιχείων από την παρούσα εγκύκλιο καθώς και από τις εσωτερικές διαδικασίες του κατά περίπτωση φορέα). Στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της συμμετοχής των πολιτών στις υπηρεσίες της Κατ' Οίκον Νοσηλείας και προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία αυτών με τους επαγγελματίες υγείας αλλά και να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις αυτοφροντίδας και αυτοβοήθειας στο οικογενειακό περιβάλλον, τα Τ/Υ ΚΟΝ καλούνται να συλλέξουν τυχόν υφιστάμενο σχετικό υλικό ή να διαμορφώσουν ανάλογα με τις ανάγκες αντίστοιχο υλικό. 

Όλες οι προαναφερόμενες κατηγορίες ενημερωτικών εντύπων ή υλικού που θα διαμορφώσουν και θα αξιοποιήσουν τα Τ/Υ ΚΟΝ, απαραίτητο είναι να διαβιβαστούν στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να τεθούν στις συναντήσεις διαλόγου - διαβούλευσης του Πιλοτικού Δικτύου, ώστε ομάδα εργασίας να διαμορφώσει ένα ενιαίο τρόπο σχηματοποίησης ως προς την δομή και το περιεχόμενό τους. 

7. Γενικές επισημάνσεις 

α) Στο πλαίσιο των συναντήσεων διαλόγου - διαβούλευσης του Πιλοτικού Δικτύου για τα Τ/Υ. ΚΟΝ, έχει προταθεί και έχει γίνει κατά αρχήν γενικώς αποδεκτή η θέση ότι τα Τμήματα Κατ' Οίκον Νοσηλείας θα έχουν διατομεακό χαρακτήρα (ανεξαρτησία λειτουργίας και ισοτιμία συνεργασίας) και θα εντάσσονται στον Τομέα Δημόσιας Υγείας όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α'/11-7.2015), δεδομένου ότι το έργο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτών συμβάλλουν στην προστασία της Δημόσιας Υγείας, στην πρόληψη νοσημάτων και στην προαγωγή της υγείας των πολιτών. 

Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων στα οποία προβλέπεται στον Οργανισμό τους η σύσταση Τμημάτων Κατ' Οίκον Νοσηλείας (με οποιαδήποτε μορφή) ή αναπτύσσουν υπηρεσίες Κατ' Οίκον Νοσηλείας, καλούνται στο σχεδιασμό τους για την κατάθεση προτάσεων αναφορικά με την τροποποίηση των Οργανισμών τους, να μεριμνήσουν για την διατήρηση των υφιστάμενων Τμημάτων με αντίστοιχη ένταξη στον Τομέα Δημόσιας Υγείας και τη συγκρότηση Τμημάτων ΚΟΝ (στις περιπτώσεις που αναπτύσσονται υπηρεσίες). 

Κάθε σχετική ενέργεια στο πλαίσιο των ανωτέρω, για λόγους συντονισμού να γνωστοποιείται στη Δ/νση Π.Φ.Υ. και Π. του Υπουργείου Υγείας που συντονίζει το σχετικό Πιλοτικό Δίκτυο. 

β) Οι Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ που εντάσσονται στο Πιλοτικό Δίκτυο και αναπτύσσουν υπηρεσίες Κατ' Οίκον Νοσηλείας, καλούνται να διαχειριστούν περιστατικά που προκύπτουν είτε από παραπομπή από τα Τ/Υ. ΚΟΝ των Νοσοκομείων Αναφοράς που επιστημονικά διασυνδέονται, καθώς και περιστατικά της περιοχής ευθύνης τους. Στο πλαίσιο αυτό αντίστοιχα τα Τ/Υ ΚΟΝ που αναπτύσσονται στα Νοσοκομεία, καλούνται σε συνεργασία με τις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ που επιστημονικά διασυνδέονται, να διαχειρίζονται από κοινού περιστατικά της περιοχής ευθύνης τους, ιδιαίτερα όταν ο τόπος κατοικίας των πολιτών βρίσκεται πλησιέστερα στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ. 

γ) Σε συνέχεια των ανωτέρω, καλούνται τα Τ/Υ.ΚΟΝ να αποστείλουν στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, τμήμα Δ' Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, έγγραφο που να αναφέρει την επικαιροποίηση των στοιχείων και των δεδομένων που τις αφορούν, όπως ειδικότερα περιγράφονται στις ενότητες 2, 3 α, ζ και 6β έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2015. Απαραίτητο είναι να γίνουν οι σχετικές ενέργειες σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των φορέων που υπάγονται τα Τ/Υ.ΚΟΝ καθώς και με άλλους τοπικούς φορείς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα επιμέρους θέματα και να σχεδιαστούν παρεμβάσεις για τη βελτίωσή τους. 

δ) Όσον αφορά στην αναμόρφωση, στην προτυποποίηση των διαδικασιών, στον προσδιορισμό του έργου και στον καθορισμό λοιπών προϋποθέσεων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία των Τμημάτων και Υπηρεσιών της Κατ' Οίκον Νοσηλείας, που εντάσσονται στο Πιλοτικό Δίκτυο, σχετικές ομάδες εργασίας επεξεργάζονται και έχουν εισηγηθεί ανάλογα θέματα τα οποία θα συζητηθούν και θα οριστικοποιηθούν σε επόμενες συναντήσεις διαλόγου - διαβούλευσης και ακολούθως θα ενταχθούν σε νέα εγκύκλιο. 

ε) Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.gr στην ενότητα «Για τον Πολίτη» και στην ενότητα «Υγεία» - «Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Προγράμματα Π.Φ.Υ., Δράσεις» - Πιλοτικά Δίκτυα, για ενημέρωση των φορέων και των πολιτών. 

Η προτυποποίηση της οργάνωσης, λειτουργίας καθώς και του ενιαίου καθορισμού διαδικασιών για την ανάπτυξη του Πιλοτικού Δικτύου Μονάδων ή Υπηρεσιών Κατ' Οίκον Νοσηλείας, συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου ανάπτυξης και ανατροφοδότησης δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των Τ/Υ.ΚΟΝ. 

Παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι, συνεργαζόμενοι φορείς, αποδέκτες της εν λόγω εγκυκλίου για την πιστή εφαρμογή των διαδικασιών που προτυποποιούνται και καθορίζονται για την προάσπιση της εγκυρότητας του θεσμού της Κατ' Οίκον Νοσηλείας. 

Η Δ/νση Π.Φ.Υ.και Π. είναι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και συνεργασία. 


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣΠηγή: http://www.taxheaven.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.