!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

χρηματοδότηση καλύψης της Γ΄ΔΟΣΗΣ που αφορά το 30%Αρ. Φύλλου 1798 20 Αυγούστου 2015
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμμα− τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1−10−2014 − 31−12−2015. ......


χρηματοδότηση καλύψης της Γ΄ΔΟΣΗΣ που αφορά το 30%.......


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 (Α΄ 58) «Σύσταση του ΑΚΑΓΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων», όπως τρο− ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4277/2014 (Α΄ 156).
 4. Τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε− τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
 6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ− ουν σήμερα.
 7. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντι− προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 8. Τις διατάξεις του Π.δ. 54/2015 (Α΄ 83) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».
9. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10−8−2012 (Β΄ 2371) «Κα− νονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λει− τουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)».
 10. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. οικ.32592/2328/24−10−2014 (Β΄ 2945) για τον «Προσ− διορισμό του ύψους χρηματοδότησης του προγράμμα− τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1−10−2014 − 31−12−2015».
 11. Την αριθμ. Υ59/20−2−2015 (Β΄ 256) απόφαση του Πρω− θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα».
 12. Τις διατάξεις των αριθμ. οικ.366/19/16−1−2015 (Β΄ 95) και 2645/138/6−4−2015 (Β΄ 668) κοινών υπουργικών αποφάσεων“Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμμα− τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1−10−2014 − 31−12−2015’’. 13. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρισης του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε κατά την αριθμ. 33η/ 2−7−2015 συνεδρίασή της. 14. Το αριθμ. 7/3−6−2015 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών − ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α). 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού δεδομένου ότι η δαπάνη ύψους δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Α.Κ.Α.ΓΕ. / Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) οικονομικού έτους 2015. 16. Την αριθμ. οικ.31472/1521/9−7−2015 εισήγηση της προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε− σιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 17. Την με αριθμ. Φ.3/1/οικ.1910/88/16−1−2015 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 2499/β «Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι» (ΑΔΑ: ΩΠΖΔΛ−Β1Θ). 18. Η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/β «Πρό− γραμμα Βοήθεια στο σπίτι» είναι εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το ΜΠΔΣ 2015−2018. Διευκρινίζεται ότι το όριο της δαπάνης για το έτος 2015 έχει τεθεί 35 εκ. ευρώ, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την μεταφορά του ποσού των δέκα εκα− τομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (10.500.000,00 €) από το Α.Κ.Α.ΓΕ. στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυ− ξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη του κόστους της Γ΄ δόσης που αφορά στο 30% του εκτι− μώμενου συνολικού ποσού των 35.000.000,00 ευρώ για τις υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν για την περί− οδο από 1−10−2014 έως 31−12−2015 στους συνταξιούχους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου. 2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ θα γί− νει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην 21254 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τράπεζα της Ελλάδος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) – Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) αρ. λογ. 261 45 156 με την έκδοση επιταγής , σύμφωνα με το άρθρο 12 του «Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)» (ΦΕΚ Β΄/2371/2012). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.