!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΤΑΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΣΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΕΩΣ ΤΙΣ 5/7/2011 ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΜΕΣΩ E–MAIL ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΣΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ / ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
1 Εντολή Τοποθέτησης
 Η διαδικασία αποστολής των Εντολών Τοποθέτησης ξεκίνησε από τις
29/6/2011 και ολοκληρώθηκε στις 30/6/2011. Σε περίπτωση που δεν τις έχετε
παραλάβει έως τις 04/07/2011 παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση balot i @ eetaa . gr
 Η Εντολή Τοποθέτησης είναι προσωπική και αφορά τον ωφελούμενο για κάθε
εξυπηρετούμενό του
 Ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της, ή όποια άλλη ημερομηνία
αναγράφεται, έως 31/12/2011
 Σας αποστέλλεται σε δύο αντίτυπα.
 Το πρωτότυπο το παραλαμβάνει ο ωφελούμενος και οφείλει να το
διατηρήσει σε καλή κατάσταση έως την ολοκλήρωση του προγράμματος
και την πιστοποίηση του συνόλου του υλοποιηθέντος φυσικού
αντικειμένου.
 Το αντίγραφο με την υπογραφή του ωφελούμενου παραμένει στο αρχείο
της μονάδας.
2 Εγγραφή Ωφελούμενου – Εξυπηρετούμενου
Η εγγραφή πραγματοποιείται αφ΄ ότου ο ωφελούμενος:
 παραλάβει το πρωτότυπο της Εντολής Τοποθέτησης και υπογράψει το
αντίγραφο της.
 Υπογράψει επίσης στο Συνοδευτικό Έντυπο Εντολής Τοποθέτησης για τον
μήνα Ιούλιο, το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί από τον Φορέα εντός του
πρώτου δεκαπενθήμερου του Ιουλίου στην ΕΕΤΑΑ με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
3 Συνοδευτικό Έντυπο Εντολής Τοποθέτησης
 Είναι μηνιαίο και συμπληρώνεται από την κάθε Μονάδα, για τον κάθε
ωφελούμενο ανά εξυπηρετούμενο (με αλφαβητική σειρά ωφελούμενου) και
υπογράφεται από τον ωφελούμενο.
 Κάθε ξεχωριστή εγγραφή θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του ωφελούμενου
και του εξυπηρετούμενου (επώνυμο, όνομα και ΑΦΜ ).
 Ο ωφελούμενος κάθε μήνα,
από την 1η , μετά από αργία, εργάσιμη ημέρα έως την 5η μέρα, οφείλει να
βεβαιώνει τη συνέχιση της παροχή υπηρεσιών προς τον εξυπηρετούμενο
υπογράφοντας το αντίστοιχο πεδίο του Συνοδευτικού Εντύπου Εντολής
Τοποθέτησης.
 Το πρωτότυπο θα αποστέλλεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα στην
ΕΕΤΑΑ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 Το αντίγραφο του θα παραμένει στην Μονάδα
4 Διακοπή Παροχής Υπηρεσιών προς εξυπηρετούμενο
 Εφ΄ όσον υπάρξει διακοπή της παροχής υπηρεσιών προς τον
εξυπηρετούμενο κατά τη διάρκεια ισχύος της Εντολής Τοποθέτησης ο
ωφελούμενος καλείται να το δηλώσει εγγράφως στην ΕΕΤΑΑ (Μυλλέρου 73-
77 104 36 Αθήνα) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία διακοπής των
υπηρεσιών
5 Επιλαχόντες
 Η τοποθέτηση επιλαχόντα σε Μονάδα θα γίνεται πάντα μετά από συνεννόηση
με την ΕΕΤΑΑ και στην συνέχεια θα εκδίδεται νέα Εντολή Τοποθέτησης.
 Θα τηρείται η σειρά προτεραιότητας των επιλαχόντων της Μονάδας.
6 Πίνακας Υποχρεωτικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών
 Επισυνάπτεται ο Πίνακας των υποχρεωτικά παρεχόμενων υπηρεσιών ανά
ειδικότητα προς τους εξυπηρετούμενους ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε
εξυπηρετούμενου.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠHΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΜΕΙΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΥΠΟΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ
ΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΤΟΜΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΟΤΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΟΤΑ ΓΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ -
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΟΧΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ
ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ &
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝ.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ
ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΜΕΙΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΥΠΟΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΛΗΨΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ - ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -
ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ
ΣΑΚΧΑΡΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗ –
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ
& ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΙΑΣ -
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ -
ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΤΗΡΗΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΥΓΙΕΙΝΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ - ΠΛΥΣΙΜΟ
ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ & ΠΑΡΟΧΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝ.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΟΧΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ
ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ
ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΜΕΙΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΥΠΟΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΖΑΜΙΩΝ - ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ
ΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΠΛΥΣΙΜΟ
ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ -
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΑΕΡΙΣΜΑ & ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ -
ΣΤΡΩΣΙΜΟ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΖΑΜΙΩΝ - ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ
ΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΠΛΥΣΙΜΟ
ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ -
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ –
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΥΡΙΩΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ -
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ–
ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ
ΤΑΙΣΜΑ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΝΤΥΣΙΜΟ - ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΥΧΩΝ (Π.Χ
ΞΕΚΡΕΜΑΣΜΑ ΑΠΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ) -
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ - ΞΥΡΙΣΜΑ - ΧΤΕΝΙΣΜΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΠΑΝΙΟΥ - ΛΟΥΣΙΜΟ - ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ,
ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ -
ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΥΧΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΟΨΙΜΟ ΝΥΧΙΩΝ ΧΕΡΙΩΝ &
ΠΟΔΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΟΧΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ
ΔΕΚΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΛΠ
ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ
ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΜΕΙΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΥΠΟΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 
ΓΙΑΤΡΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΛΗΨΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΟΤΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΟΤΑ ΓΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ -
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΟΧΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ
ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ
ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΛΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ -
ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΧΡΗΣΗ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΙΑΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΟΧΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ
ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΜΕΙΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΥΠΟΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΟΤΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΟΤΑ ΓΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ
ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΤΟΜΙΚΗ –
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΙΑΣ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ
- ΛΟΥΣΙΜΟ - ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ, ΠΛΥΣΙΜΟ
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΤΟΠΙΚΟ
ΠΛΥΣΙΜΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΛΗΨΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ - ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -
ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ
ΣΑΚΧΑΡΟΥ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΥΝΤ/ΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ -
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ - ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ -
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΥΓΙΕΙΝΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ - ΠΛΥΣΙΜΟ
ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΙΑΣ -
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ -
ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΤΗΡΗΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΥΓΙΕΙΝΗ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ -
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΟΧΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ
ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝ.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΣΥΝΟΔΕΙΑ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠO
ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΜΕΙΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΥΠΟΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 
ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΟΔΗΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ
ΔΕΚΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΛΠ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ –
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΛΠ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑΚΗ -
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΛΠ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠO
ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΤΟΜΙΚΗ –
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΟΥΡΕΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ -
ΣΦΙΞΙΜΟ ΒΡΥΣΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠO
ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΛΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠO
ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.