!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΣΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ

η Προγραμματική Σύμβαση ( διορθωμένη) για το ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, της οποίας η ισχύς ξεκινά από 1-1-2018 και λήγει 31-12-2019 μπορείτε να την αναζητήσετε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑ: 64Δ2465Θ1Ω-ΙΥ6.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΔΑ: 64Δ2465Θ1Ω-ΙΥ6.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αθήνα, 2/4/2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                      Αρ. πρωτ. Γ.Π./Δ12/οικ. 20274/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) 
ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση: Σολωμού 60,
10432 Αθήνα
Πληροφορίες: Ζ. Κανιά
Τηλέφωνο: 210 5281155 Φαξ: 210 5281113
Ηλ. Ταχ.: family3@yeka.grΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη
1. Το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις (Α’ 107). 
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Α’143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του ν.4507/2017 Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (Α’ 196). 
4. Τις διατάξεις του π.δ./τος 134/2017 Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α’ 168). 
5. Τις διατάξεις του π.δ./τος 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες (Α’145). 
6. Του π.δ./τος 125/2016 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 210). 
7. Την με αριθμ. πρωτ. 2/91240/ΔΠΓΚ/20-12-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ: 6Π8ΠΗ-ΖΕΓ). 
8. Την αριθμ. πρωτ. Δ6/Α/Φ1/οικ. 59287/3727/20-12-2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κατανομή Πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7Κ1Α465Θ1Ω-ΠΔΝ). 
9. Την αρ. οικ. 3535/Δ9. 1215/26-1-2017 απόφαση Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 49223/Δ9. 13322/4-11-2015 (ΦΕΚ 2423/Β’/11-11-2015) Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Σ.Ε.Π.Ε.», όπως ισχύει (Β’ 212). 
10. Τις με αριθμ. οικ. 1687/183/11.1.2018 (ΑΔΑ: 6ΩΩΖ465Θ1Ω-Π70) και οικ. 16297/2939/2018 (ΑΔΑ: 61ΑΓ465Θ1Ω-ΞΩ1) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε. Φορέας 33-220, ΚΑΕ 2761, οικονομικού έτους 2018. 
11. Την με αριθμ. Φακ.: Φ.3/6/15-3-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Οικονομικών Προσδιορισμός της διαδικασίας μεταφοράς των μεταβιβαζόμενων πόρων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για τα χρονικά διαστήματα από 1.1.2018-31.12.2018 και 1.1.2019-31.12.2019 (Β’ 1019). 
12. Την από 30/3/2018 προγραμματική σύμβαση (ΑΔΑ: 64Δ2465Θ1Ω-ΙΥ6). 

Εγκρίνουμε δαπάνη ύψους δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (2.250.000,00 €) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε. Φορέας 33-220, ΚΑΕ 2761, οικονομικού έτους 2018 και τη μεταφορά στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη της α’ δόσης που αφορά στο 45% του συνολικού ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000 €) για τις υπηρεσίες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από 1.1.2018-31.12.2018. Η ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 
Εσωτερική Διανομή: 
1) Γραφείο κας Υπουργού
2) Γραφείο Αναπλ. Υπουργού κας Φωτίου
3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοιν. Αλληλεγγύης
4) Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Κοιν. Αλληλεγγύης
5) Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημ. Αναφορών
6) Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
7) Δ/νση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.