!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας με Βάση το Νέο Μισθολόγιο


Προσφάτως και δη την 1η-01-2016 ετέθησαν σε ισχύ οι ρυθμίσεις του Νόμου 4354/2015 (Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ΦΕΚ Α΄ 176/16-12-2015), ήτοι το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Μεταξύ άλλων ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι όροι χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Επί του ζητήματος τούτου χρήσιμη είναι καταρχήν μια σύντομη ιστορική αναδρομή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Νόμου 4024/2011 (Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, ΦΕΚ Α΄ 226/27-10-2011), «Εκτός από το βασικό μισθό του υπαλλήλου, δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου».
Κατ’εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων εξεδόθη η υπ’αριθμ. οικ.2/16519/0022/24-02-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011, ΦΕΚ Β΄465/24-02-2012), που προσδιόρισε τους δικαιούχους του συγκεκριμένου επιδόματος, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών, ορίζοντας, παράλληλα, τα εξής: «Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ` έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος προβλεπόταν ακόμη και κατά την διάρκεια μιας σειράς θεσμοθετημένων αδειών, η λήψη των οποίων αποτελεί διαχρονικό δικαίωμα όλων των υπαλλήλων.
Ωστόσο, με τις ρυθμίσεις του νέου μισθολογίου, το ως άνω καθεστώς αλλάζει, με κύριο χαρακτηριστικό τον σαφή περιορισμό των περιπτώσεων αδειών, κατά την διάρκεια των οποίων χορηγείται το επίδομα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου 4354/2015, «Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος στους δικαιούχους που έχουν οριστεί με τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και αυτών του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε κανονική άδεια, καθώς και σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος».
Σύμφωνα, δε, και με τις σχετικές παρατηρήσεις της υπ’αριθμ. 2/1015/05-01-2016 Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, δυνάμει της οποίας παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου μισθολογίου, η διάταξη του άρθρου 18 του Νόμου 4354/2015 επιφέρει αλλαγή μόνο για το διάστημα των αδειών που καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα. Κατόπιν αυτών, από 1-1-2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, το επίδομα αυτό καταβάλλεται μόνο για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε κανονική άδεια καθώς και σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος.
Από την συνδυαστική προσέγγιση των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι εφεξής, οι υπάλληλοι που τελούν σε άδειες συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας, ανατροφής παιδιού, καθώς και σε αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.), δεν θα λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κατά την διάρκεια των παραπάνω αδειών.
Εν προκειμένω ευρισκόμεθα ενώπιον μιας ευθείας περικοπής των μηνιαίων απολαβών των νοσηλευτών, οι οποίοι λαμβάνουν θεσμοθετημένες άδειες. Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δηλώνει την πλήρη αντίθεσή της με τις παραπάνω περικοπές, που έρχονται με την σειρά τους να μειώσουν έτι περαιτέρω το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα των διαχρονικώς αδικημένων νοσηλευτών.
Πέραν τούτων εντύπωση προκαλεί η στοχοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος, κατά το μέρος που οι δικαιούχοι συνδικαλιστικών αδειών, ήτοι ενός πάγιου δικαιώματος των εργαζομένων, δεν θα λαμβάνουν πλέον το επίδομα.
Τέλος, προκαλεί θλίψη η τουλάχιστον ανάλγητη κυβερνητική επιλογή της περικοπής του επιδόματος στους υπαλλήλους που τελούν σε άδεια μητρότητας και ανατροφής τέκνου.


http://enne.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.